Get the Flash Player to see this player.
การบริหารการศึกษา
ผู้นำ
ความสำคัญของความเป็นครู
รูปแบบ Model
การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ ด้านวิชาการ
การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ ด้านเทคโนโลยี
หนังสือ คุณลักษณะผู้นำฯ ด้านบุคลิกภาพ
พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
วินัย จรรยาบรรณ
หลักทฤษฎีและแนวโน้มทางการบริหาร
คู่มือพัฒนาผู้บริหารตามสมรรถนะ
คู่มือประเมินสมรรถนะครู
คู่มือการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ก.พ.
เทคนิคพัฒนาผู้ร่วมงาน
เทคนิคพัฒนาผู้ร่วมงาน
หลักในการมอบหมายงาน
เงินซื้ออะไร
ผู้นำ/ผู้บริหารมือทอง
10 Steps to a Great Conversation
คำคมนักบริหาร 13/1/55
องค์ประกอบของโรงเรียนที่ดี ( Eleven factors for effective schools )
ประเมินโครงการ CIPP MODEL
วิทยานิพนธ์ ป.เอก ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
วิทยานิพนธ์ ป.โท ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
โรงเรียนดีเด่นคุณธรรมจริยธรรม (VDO)
บริหารเวลา
การสร้างธรรมาภิบาล
กระบวนการฝึกอบรม
คู่มือพัฒนาผู้บริหาร
การผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
คำถามที่เป็นหลุมพลาง ของผู้บริหาร
ทักษะที่ผู้บริหารควรมี
วิธีการเชิงระบบ
โรงเรียนสมบูรณ์แบบ
เทคนิคการระดมสมอง
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (E- trainning)
คู่มือการปฏิบัติงาน ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ลักษณะผู้นำทางวิชาการที่ดี
พฤติกรรมการประชุม
การบริหารการศึกษา อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทย
เมื่อผู้หญิงอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมชองชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นกับสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ในยุคปฏิรูปการศึกษา
ผู้นำประสานคนภายในดุลยภาพแห่งธรรม
"ลักษณะผู้บริหารโรงเรียน" (วิทยานิพนธ์)
ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป๋นฐาน
Nature Leadership
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
หน้า 1 

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม
Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ทีวีออนไลน์
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


หอมรดกไทย
เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบรมกษัตริยาธิราช ศาสนา เกียรติประวัติของชาติ
สคูลไทยแลนด์
เนื้อหาสาระ สำหรับโรงเรียนและนักเรียน
โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติี
ชิงรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลโล่ประทาน และทุนสนับสนุนสำหรับโรงเรียนที่เข้ารอบ
SCHOOLNET THAILAND
คลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน
มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เงินทองของมีค่า
e-Learning หลักสูตร "เงินทองของมีค่า" เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ให้แก่เด็กและเยาวชนช่วงชั้นที่ 1 - 4
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
โลกกว้างทางการศึกษา อาชีพสร้างชีวิต ข้อคิดนำทางสร้างสรรค์
สารพันแนะแนว
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
หลักสูตรแกนกลาง 2551
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
นิทรรศการ Online
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม


แลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

free html visitor counters 

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design