เธ„เธฃเธนเธ”เธต 4.0
บทความเพื่อเผยแพร่
ส่งบทความ คลิกที่นี่
 ครูดีตามแนวคิดของนางสาวชลดา อินทรขลิบ 6080122104
  : โดย นางสาวชลดา อินทรขลิบ รหัสนักศึกษา 6080122104 สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาษาไทย ปี1
 ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดศตวรรษที่ 21
  : โดย นิศากร สงวนศักดิ์ (6080122107)
 ครูดียุคไทยแลนด์4.0ตามแนวคิดศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวโสภิดา ตระการกุลธร 6080122119 จิตวิทยการปรึกษาและการแนะแนวภาษาไทย
 ครูดียุคไทยแลนด์4.0ตามแนวคิดศตวรรษที่21
  : โดย นาย ธเนศวร์ พงษ์ฤทธิกุล รหัส 6080122126 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว - ภาษาไทย
 ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดและทักษะศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสุธิดา พลีดี รหัสนักศึกษา 6080122116
 ครูดียุคthailand4.0
  : โดย นางสาวพัชรีภรณ์ แจ่มศรี
 ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดและทักษะศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวธนัชพร กองอวน 6080122106 สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว-ภาษาไทย
 ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0 (ตามแนวคิดศตวรรษที่21)
  : โดย นางสาวลลิตา นามนาเมือง 6080122115
 ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดและทักษะศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวเกวลี ศรีสุข 6080122102
 ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดและทักษะศตวรรษที่ 21
  : โดย นายจิรายุทธ รุกไพรี
 ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0ตามแนวคิดศตวรรษที่21
  : โดย น.ส.เปมิกา เมืองแสน 6080122108 สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 ลักษณะครูที่ดียุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดของนางสาว รัตติยา มินพิมาย
  : โดย นางสาว รัตติยา มินพิมาย
 ครูดี 4.0
  : โดย นางสาวสุภิญญา แป้นดวงเนตร 6080122117 คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยา-ภาษาไทย
 ครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดศตวรรษที่ 21
  : โดย นายณัฐพล ทองเกลี้ยง 6080122124 สาขาจิตวิทยาฯ-ภาษาไทย
 ครูดียุคไทยแลนด์4.0ตามแนวคิดศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวจุฑารัตน์ ชนะพิศ รหัส 6080122103 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 ครูดียุคไทยแลนด์4.0ตามแนวคิดศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวรัชยานันท์ ยอดยังพะเนา 6080122113 สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 ครูดียุคไทยแลนด์4.0ตามแนวคิดศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวภารดี มัวทองหลาง 6080122111 สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ-ภาษาไทย
 ครูดีในสายตาฉัน
  : โดย นางสาวพรศิริ เสลา ค.บ.ชีววิทยา รหัส 6080116110
 ครูดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดศตวรรษที่ 21
  : โดย อรวรรยา ภูมิเนาว์นิล สาขาจิตวิทยาฯ-ภาษาไทย รหัสนักศึกษา 6080122122
 ครูดี 4.0
  : โดย นางสาวเพ็ญนภา ลัดกลาง คบ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย รหัสนักศึกษา 6080122110
 ครูดีในยุคไทยแลนด์4.0 ตามแนวคิดศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวหนึ่งฤทัย ยิ้มทรัพย์
 ครูดีในยุคไทยแลนด์4.0 ตามแนวคิดศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสุวพิชญ์ สอนเจริญ
 ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดและทักษะศตวรรษที่ 21
  : โดย นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ธรรม 6080122130
 ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดและทักษะศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวมยุรี ชูประโคน 6080122112
 ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดและทักษะศตวรรษที่ 21
  : โดย นายภาคิน ดานขุนทด 6080122128
 ครูดียุคไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวคิดและทักษะศตวรรษที่ 21
  : โดย นายทินกร หาญชัย รหัสนักศึกษา 6080122125
 ครูดี ยุค Thailand 4.00
  : โดย นางสาวเกวลิน ใหญ่กระโทก รหัสนักศึกษา 6080122101 โปรแกรมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 ครูดียุคไทยแลนด์4.0ตามแนวคิดศตวรรษที่21
  : โดย นายอนันดา ประทา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 ครูที่ดีในสายตาของผม
  : โดย นายญาณวุฒิ แสงศิรินาวิน ค.บ.ชีววิยา
 ครูในสายตา
  : โดย นายธนาคม กางทา ค.บ.ชีววิยา
 ครูดีในสายตาฉัน
  : โดย นางสาวชลิดา การเร็ว
 ครูดี 4.0
  : โดย นายพงศกร เกิดมงคล ป.บัณฑิต หมู่5 รุ่น 4
 ครูที่ดีในสายตาเรา
  : โดย นางสาวอาภาพร ตังโพธิ์กลาง รหัสนักศึกษา 6080116121 ค.บ. ชีววิทยา ปี 1
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นาสาวนริศรา ตาชูชาติ
 ครูไทย 4.0
  : โดย นายวัชระพงษ์ หงษ์บุญ


หน้า   


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design