เธ„เธงเธฒเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธฃเธน
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการสอนคิด "แบบฝึกเสริมทักษะการคิด"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากโฆษณา"
แบบฝึกทักษะภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง รู้เรื่องราวอย่างเข้าใจ ฝึกฝนไว้คิดวิเคราะห์
แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ " การอ่านจับใจความจากนิทาน"
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "คิดวิเคราะห์จากบทความ"
แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านเชิงวิเคราะห์จากวรรณคดี เรื่อง โคลงโลกนิติ
ชุดแบบฝึกทักษะ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า "การอ่านนิทาน"
ความรู้เบื้องต้น การอ่านคิดวิเคราะห์
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการคิดขั้นสูง
การอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน
ครูผู้นำทางวิชาการ 4.0
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ครูดีในดวงใจ 2555
ปรัชญา
ลักษณะครูที่ดีในประเทศเพื่อนบ้าน
รวมเพลงเทิดเกียรติคุณครู
ครู คือใคร
เส้นทางครูมืออาชีพ..ครูผู้ช่วย
หนังสือ เส้นทางครูมืออาชีพ
หนังสือครูผู้สร้าง
หนังสือครู มากกว่าคำว่าครู
เพลงจรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐาวิชาชีพ
ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
หนังสือ "สอนนอกกรอบ: ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
บทความเพื่อเผยแพร่
ส่งบทความ คลิกที่นี่
 มาตรฐานวิชาชีพครู
  : โดย น.ส. ชยาภรณ์ อุทธาทอง ค.บ. เคมีปี 1 รหัส 6080103106
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ข้อที่ 7
  : โดย น.ส. ชยาภรณ์ อุทธาทอง ค.บ. เคมีปี 1 รหัส 6080103106
 ลักษณะครูที่ดียุค 4.0
  : โดย นางสาวนงนภัส อาจโคกสูง รหัสนักศึกษา6080103109 ค.บ.เคมี ปี1
 จรรยาบรรณข้อที่ 4
  : โดย น.ส.ธิดารัตน์ สุวรรณกูฏ
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย น.ส.ธิดารัตน์ สุวรรณกูฏ
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวนันธิกา วัฒนากลาง
 จิตวิญญาณความเป็นครู
  : โดย กลุ่มจิตวิญญาณความเป็นครู
 แก้ไขงาน เอาบทความนี้ค่ะอาจารย์ ครูดีตามแนวคิดของนางสาวเกวลิน ใหญ่กระโทก
  : โดย นางสาวเกวลิน ใหญ่กระโทก รหัสนักศึกษา 6080122101 โปรแกรมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 จรรยาบรรณวิชาชีพครูข้อที่ 9
  : โดย นางสาว รัตติยา มินพิมาย
 ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา
  : โดย นายสุรชาติ รัตทะวงศ์และคณะ
 วิวัฒนาการการศึกษาไทย อดีตถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวสุภาพร สีแก้ว 60B0101219
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  : โดย นางสาวพิชญาพัชร สุขกำเนิด
 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
  : โดย นางสาวพิชญาพัชร สุขกำเนิด
 PS_จรรณยาบรรณวิชาชีพครูหมวด3,5_คบชีววิทยา
  : โดย ญาณวุฒิ แสงศิรินาวิน
 จรรยาบรรณความเป็นครู
  : โดย น.ส.จุฑารัตน์ ชนะพิศ รหัส 6080122103
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู (จรรยาบรรณต่อตนเอง)
  : โดย นางสาวเกวลิน ใหญ่กระโทก
 จรรณยาบรรณวิชาชีพครูข้อที่7
  : โดย นางสาวสุวพิชญ์ สอนเจริญ
 จรรยาบรรณวิชาชีพครูข้อ8
  : โดย 1นายทินกร หาญชัย รหัสนักศึกษา6080122125 2นายสิริพงษ์ สมบูรณ์รรม รหัสนักศึกษา6080122130 3นายศุภกร นะราช รหัสนักศึกษา6080122131
 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  : โดย นางสาวนริศรา ตาชูชาติ
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมวด3ข้อ4
  : โดย นางสาวมยุรี ชูประโคน รหัสนักศึกษา 6080122112 นายจิรายุทธ รุกไพรี รหัสนักศึกษา 6080122123 นายวิชญ สุวัณณปุระ รหัสนักศึกษา 6080122129 นายอนันดา ประทา รหัสนักศึกษา 6080122132
 จรรยาบรรณวิชาชีพครูข้อที่ 9
  : โดย นางสาว รัตติยา มินพิมาย
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  : โดย 1.นางสาวเพ็ญนภา ลัดกลาง รหัสนักศึกษา 6080122110 2.นางสาวโสภิดา ตระการกุลธร รหัสนักศึกษา 6080122119 3.นายภาคิน ดานขุนทด รหัสนักศึกษา 6080122128
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0 ในศตวรรตที่ 21
  : โดย นางสาวปริศนา ขาวพิมาย
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวชุติกาญจน์ ช้างน้ำ
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย นางภัทรธิดา นันอุมาลี 60B0101210 หมู่ 2
 ลักษณะของครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย นายภาณุพงศ์ พิรักษา
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0และศตวรรษที่ 21
  : โดย นายธนิตพล จันทร์นคร
 ลักษณะครูที่ดีในยุค thailand 4.0 และ ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอธิษฐาน โภคา
 ลักษณะครูที่ดีในยุค Thailand 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวรัตนาวดี ลาละคร
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0 ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวน้ำฝน ทุมนานอก
 ลักษณะครูดีในยุค 4.0 ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวรจนา บุ่งนาม หมู่ที่2 รหัส60B0101211
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0 ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอรนุช โพธิลิต นักศึกษา ป.บัณฑิต รหัสประจำตัว 60B0101221
 ลักษณะครูที่ดีในยุค Thailand 4.0 และ ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอังคณางค์ เนยสูงเนิน
 ลักษณะครูที่ดีในยุค Thailand 4.0 และ ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาว ดวงใจ จันจอม
 ลักษณะครูที่ดีในยุค Thailand 4.0 และ ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสุทธิวรรณ โพธิ์เกาะ


หน้า          10  11  12  13  14  15  16  17 


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design