๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
การบริหารโภชนาการในร.ร.
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
บทความ
 
  : โดย
 การติดต่อสื่อสาร
  : โดย นายทนงศักดิ์ นาคโนนลาว
 วัฒนธรรมในองค์กร
  : โดย นางสาวรุ่งทิพย์ ถนอมศิลป์ 5680108222
 การบริหารจัดการในชั้นเรียน (Classroom Management)
  : โดย นางสาวจุฬารัตน์ คำเฮียง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปี4 หมู่2 P.2
 การบริหารจัดการในชั้นเรียน (Classroom Management)
  : โดย นางสาวจุฬารัตน์ คำเฮียง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปี4 หมู่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย กานต์ชนก ภักดีณรงค์ และ นภสร วงษ์ศิริสุพรชัย
 การทำงานเป็นทีม
  : โดย ขวัญภัสสร ประทุมมี
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
  : โดย นางสาว ณิชกานต์ สุวรรณทา กลุ่ม 3 P2
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
  : โดย นางสาววัชราภรณ์ นวลชัยภูมิ 5680108224
 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
  : โดย นางสาวนูรียา มานี
 การติดต่อสื่อสาร
  : โดย นางสาว นิฮัมนะห์ หะยีแวดือเระ ชั้นปีที่ 4 คบ.ภาษาอังกฤษ หมู่1
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
  : โดย นางสาวอภิรดี สร้อยสูงเนิน กลุ่มที่ 4 คบ.ภาษาอังกฤษ ปี 4 หมู่ 3
 การจัดการชั้นเรียน
  : โดย นางสาว ดวงแก้ว คามพิมาย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 3
 วัฒนธรรมองค์กร
  : โดย นางสาว พัชราภา กุณพรม
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
  : โดย กลุ่มที่ 3 P1
 การคิดเชิงระบบ
  : โดย นางสาว ณัชชา จอมพุทรา
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา ( Educational Leadership )
  : โดย กลุ่มที่ 1 คบ.ภาษาอังกฤษ ปี 4 หมู่ 1
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นายมงคล ลอยดี ค.บ.เคมี ปี4 หมู่ 2
 แผนพัฒนาการศึกษา อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นายอรรฆย์พิชญ์ศิษฏ์ ธรณ์ธัญรัตน์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายจิรันตน์ กาบขุนทด รหัส 5780111124 ปี 2 หมู่ 1 โปรแกรมวิชา เทคโนฯ-คอมฯ
 แผนการพัฒนาการศึกษา
  : โดย นางสาวปิยนุช กั้นกลาง
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย
  : โดย นายปฐมภพ วงศ์ตะลา 5780119131
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวชฎานุช รื่นเริง 5780119106
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวมนชยา สุโพธิ์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย รุ่งทิวา แขสันเทียะ 5780119121
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวชลนาฎ บึกสันเทียะ
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย ธนัญพร 0850175157
  : โดย ธนัญพร เพ็งัฒนะ
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1-ปัจจุบัน)
  : โดย นางสาวสุดารัตน์ คงนอก
 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย น.ส.พิมพ์ชนก พายคิ้ว
 การพัฒนาการศึกษาไทยมีกี่ฉบับ
  : โดย นาย สุรเชษฐ์ ศรีสวัสดิ์ 5780111130
 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย น.ส.รำไพ รักษ์พงค์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย พ.ศ.2545-2559
  : โดย นางสาวศศิมาภรณ์ ศรีสาระคาม 5680102222 คณิตศาสตร์ ปี3 หมู่2
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
  : โดย นายกฤตพร ศรีประภาพงศ์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวณัฐธิดา บุญเขื่อง
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 1-ปัจจุบัน)
  : โดย นางสาวผกามาศ ชัยพิมพ์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย น.ส.ศิริรัตน์ แก้ววิศาสตร์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย น.ส.สุนิศา ชุ่มตีนอก
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายสุริยา ด่านจง
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย น.ส.ประภัสสร ฤาศักดิ์
 ส่งงานแผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวกนกวรรณ ดำหริย์
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย
  : โดย นางสาวอารียา จอกจอหอ
 ส่งงานแผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวกนกวรรณ ดำหริย์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวศิรินันท์ ห่อไธสง
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวอริยา ลับสูงเนิน
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวปริฉัตร แววจะบก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ปี3 หมู่2 รหัสนักศึกษา5680102212
 แผนการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย น.ส.พัชริดา แก่งทองหลาง 5780111111
 วิวัฒนาการการศึกษาไทยอดีต-ปัจจุบัน
  : โดย นางสาวพยุงพร แป้นนอก รหัสนักศึกษา 5680102213 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ปี3 หมู่2
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1-ปัจจุบัน
  : โดย นาย อาธร เกลาพิมาย
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย น.ส.ภควรรณ หวังฟังกลาง
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวธมลพรรณ ทองพูน
 ส่งงานเรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย นางสาวณัฐกานต์ เซ็นกลาง
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวพลอยทิพย์ หมั่นสาร
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวอัญชลี ต่างกลาง
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวเพ็ญนภา ซาวัน 5780111113
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย น.ส.พิมพ์นารา ทิพย์จันทร์ 5780111112 คบ.เทคโน-คอม ปี 2
 แผนการพัฒนาการศึกษา
  : โดย น.ส.อภิญญา มาบขุนทด
 (แก้ไข) แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย นางสาวชุติพร แจ้งอริยวงศ์
 แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย นส. ชุติพร แจ้งอริยวงศ์
 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
  : โดย นางสาวกมลพรรณ ตั้นสูงเนิน 5680102201 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ปี 3 หมู่ 2 (P28)
 แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย นางสาวศศิวิมล จันทสุข
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวอัญชลี ต่างกลาง
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายอมรินทร์ ทองหลาง
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายอมรศักดิ์ แววโคกสูง
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายสิทธิชัย ง่ามเข็มกลาง
 วิวัฒนาการการศึกษาไทย อดีต-ถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวนภาพร เบี้ยกระโทก 5680102209 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ปี 3 หมู่ 2 (p28)
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวพิมพ์ชนก พายคิ้ว
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวณัฐกานต์ เมิ่งกระโทก
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวฐานิดา เลาเหล็ก
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวอภิญญา วรรณศิริวัฒนา
 สรุปแผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายชัชวาล คงขุนทด 5680102233 ค.บ.คณิตศาสตร์ ปี 3 หมู่ 2
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวลักขณา มาสิงห์ 5780119122 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
 วิวัฒนาการการศึกษาไทยอดีตถึง – ปัจจุบัน (พ.ศ.2475-2559)
  : โดย นางสาวอุษณีย์ สีม่วง 5680102231 โปรแกรมคณิตศาสตร์ ปี 3 หมู่ 2 (P28)
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายฤทธิชัย พิมพ์โคตร 5780119132 นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายฤทธิชัย พิมพ์โคตร 5780119132 นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวศุภรัตน์ ปลั่งกลาง
 ความเป็นมาของการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวบุษยพรรณ รัตนสีหา 5580119119
 ความเป็นมาของงการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวลลิตา แก้วคูนอก 5580119120
 แผนการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย นายอรรถพล ภะวะภูวะ
 แผนการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย นางสาว สกาวเดือน ไกรมณี
 ความเป็นมาของการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย ลลิตา แก้วคูนอก
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวจีรภัทร์ ศรีศิริ
 ความเป็นมาแผนการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวปวีณา เติบกายา รหัส 5580119120
 ความเป็นมาแผนการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวปวีณา เติบกายา รหัส 5580119120
 แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย นางสาวอพินญา วงเมืองกลาง
 แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย นางสาวสุพิชญา สีสืบมา
 ความเป็นมาแผนการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวนิโลบล จันทรปรีชายุทธ
 ความเป็นมาแผนการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวจรรจิรา เมืองแสน รหัส 5580119106 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย เกษร คำมะกุล 5580119104 นาฏศิลป์ไทย
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวมินตรา มีดา 5580119129 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
 ความเป็นมาของแผนการศึกษาไทย
  : โดย นางสาววรรณิศา พรมทอง รหัส 5580119134 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ไทยหมู่1
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาววิภาวี เกิดทอง 5580119136 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
 ความเป็นมาแผนการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน
  : โดย น.ส.จุลณี ชาวสวน 5580119113 นาฏศิลป์ไทยปี 4 หมุ่ 1
 ความเป็นมาแผนการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน
  : โดย น.ส.กมลวรรณ ปักนอก 5580119102 นาฏศิลป์ไทยปี 4 หมุ่ 1
 ความเป็นมาของแผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวจารุวรรณ หมีแก้ว
 ความเป็นมาของแผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวจินตหรา เกิมขุนทด
 แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย สุรีรัตน์ เทียนไทย
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นาย รุ่งโรจน์ มณีกูล 5580119155 โปรเเกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นาย รุ่งโรจน์ มณีกูล 5580119155 โปรเเกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นาย ศรายุทธ แก้วดอน 5580119156 โปรเเกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นาย อัครพล นาส้มกบ 5580119159 โปรเเกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นาย อัครพล นาส้มกบ 5580119159 โปรเเกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นาย อนุชา อะการะวัง 5580119158 โปรเเกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย ดุจฤดี เกตุสุภะ
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นาย สิทธิ์ชัย ชอบทองหลาง 5580119157 โปรเเกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย น.ส ณัฏฐา ลาดกระโทก 5580119115 โปรเเกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นาย ภาคิไนย ถาวรพรม 55801191154 โปรเเกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นาย ภาคิไนย ถาวรพรม 55801191154 โปรเเกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย น.ส สิรัสพิชา ปลั่งกลางฐียากูล 5580119139 โปรเเกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย สุภาวดี อยู่สวัสดิ์
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวสุวรรณรัตน์ นามคำ
 การบริหารแผนการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย นายเฉลิมพงษ์ โสมาบุตร 5580119148 โปรแกรมนาฎศิลป์ไทย ปีที่4 ห้อง 1
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวพรชนก จันพิน
 แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย ณัฐพล หวังประสบกลาง
 แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย ภัสสร จันทร์ขุนทด
 แผนการพัฒนาการศึกษา
  : โดย หทัยชนก เสือนามอญ
 แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย พฤกษา พันธ์แก่น
 แผนการพัฒนาการศึกษา
  : โดย ประพันธ์ ช่วงกลาง
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวรุ่งนภา มากดี
 แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย ฉัตรแก้ว เงินจัตุรัส
 แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย กนกวรรณ ไตรงูเหลือม
 แผนการพัฒนาการศึกษา
  : โดย นางสาวพวงผกาจุลลา
 ความเป็นมของแผนพัฒาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวศรัญญา หวังรวมกลาง
 แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย สว่างวงศ์ ภูมิคอนสาร
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวภูสุดา บุญธรรม
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวมนฤดี อินทร์นอก
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาว จีระภา สังฆเพศ 5580119112
 ความสำคัญของแผนการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นาย อัครพล นาส้มกบ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ หมู่1 ปี4 5580119159
 แผนการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย นางสาวรัตนาภรณ์ จิ้มปุ้ย รหัส 5680102118 ปี 3 หมู่ 1 โปรแกรมคณิตศาสตร์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย นางสาวรัตนาภรณ์ จิ้มปุ้ย รหัส 5680102118 ปี 3 หมู่ 1 โปรแกรมคณิตศาสตร์
 แผนการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย นางสาวลลิตา ทิมกระโทก
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวศิริวรรณ ใจกระสันต์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย สุภาพร เค็งชัยภูมิ
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาว จุติมา เจียมใจ รหัสนักศึกษา 5580119212 นาฏศิลป์ ปี4 หมู่2
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวสุวนันท์ ทองงาม
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวสุวนันท์ ทองงาม
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวสุดารัตน์ บุญรักษ์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ฃั้นปีที่ 4 หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 5580119239
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาว กรกนก เหชัยภูมิ ปี 4 หมู่ 2 โปรแกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาว กรกนก เหชัยภูมิ ปี 4 หมู่ 2 โปรแกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายประยูร เขียนโคกกรวด รหัสนักศึกษา 55801180119250 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 2
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาว หทัยชนก ธารณะกลาง ปี 4 หมู่ 2 โปรแกรม นาฏศิลป์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวกนกกาญจน์ ผาพันธ์
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวพิมพ์ผกา แก่กลาง
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวณัฐธิดา เพ็รชกิ้ง
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวจันทร์จิรา มลิพันธ์
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาไทย
  : โดย นายศิริวัฒน์ แป้นกลาง
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย น.ส.ผกามาส บุญวิจิตร ปี4 หมุ่ 2 5580119220
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย วิชชุดาพร จันทร์พิมพ์ 5580119235
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายพงษ์พิพัฒน์ ด้วงจุมพล ปี4 หมู่ 2 5580119251
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายพีรยุทธ ไวการ 558019253 ปี4 หมู่ 2
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย น.ส.เพชรรัตน์ อาการะวัง 5580119225 ปี4 หม่2
 แผนการศึกษาไทย
  : โดย นางสาว ฐปนัท ปล้องยาง
 ส่งงานแผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวกรกนก ร้อยอำแพง
 ส่งงานแผนพัฒนาทางการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวราตรี วิสัยบุญ รหัส5680102119 ปี3หมู่1 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
 ส่งงานแผนพัฒนาทางการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวฐิติกมล เอ็นดู รหัส5680102107 ปี3หมู่1 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายรัตนพล ปัญญาประดิษฐ์
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายอรรถพล คำโมง รหัสนักศึกษา 5580119258 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ชั้นปีที่ 4 หมู่ 2
 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  : โดย นางสาววรวรรณ นาดี โปรแกรมคณิตศาสตร์ ปี 3 หมู่ 1 รหัส 5680102120
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาววราภรณ์ เก่าแสน
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวกนกวรรณ ทรงดอน
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวอจลญา งามขุนทด
 เเผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นูรลีซา หะยีสาเเละ
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวจารุวรรณ ศรีทรัพย์ 5580119207
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวศุจินทรา ทันงาน 5680102124 คณิตศาสตร์
 แผนพัฒนาการศึกษาของไทย ฉบับที่ 1-ปัจจุบัน
  : โดย น.ส.ศิริพร อุ่นอก 5680102123 คณิตศาสตร์ ปี3 หมู่1
 แผนพัฒนาการศึกษาไทยฉบับแรก-ปัจจุบัน
  : โดย นางสาวรัชวิน โปร่งสูงเนิน ชั้นปีที่ 4 หมู่ 2 นาฏศิลป์ รหัสนักศึกษา 5580119230
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นาสาวมิ่งขวัญ วัฒโก 5580119228 โปรแกรมนาฎศิลป์ ปี 4 หมู่ 2
 แผนพัฒนาการศึกษาไทยฉบับแรก-ปัจจุบัน
  : โดย นางสาวเกษร ชัยชนะ
 การทำงานเป็นทีม
  : โดย น.ส.รจนา ไกรดี
 การบริหารจัดการในชั้นเรียน (รอบ2)
  : โดย นางสาวนวลพรรณกลั่นหมอ 5580102213 คบ.คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่4 หมู่ที่2 .
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
  : โดย นายปฏิภาณ ลาสามา
 เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
  : โดย นางสาวสาวิณี ศิริอาจ
 การทำงานเป็นทีม
  : โดย น.ส.จีรนันท์ งูพิมาย
 การติดต่อสื่อสารในองค์กร
  : โดย นางสาวพรชนก แข็งขัน โปรแกรมการศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย ปี 4 หมู่ 1
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวกัญวราณ์ ปัญญาโน
 มนุษย์พันธ์ในองค์การ พลศึกษาปี4 หมู่ 1
  : โดย นายวชิรพล พื้นทะเล
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ppt
  : โดย นางสาวดวงฤทัย พุดกุเรือ
 การคิดอย่างเป็นระบบ(ส่งรอบ2)
  : โดย น.ส.จริยาภรณ์ ประดับวงษ์ คณิตศาสตร์ 5580102205
 รายงานเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ
  : โดย นางสาวดวงนภา จิตทองหลาง
 วัฒนธรรมองค์การ
  : โดย เอกราช ชมพูนุช
 การทำงานเป็นทีม
  : โดย ยุวดี วัชกุล
 กาารทำงานเป็นทีม การศึกษาพิเศษ ปี4
  : โดย วรวุฒ นมัสสิลา และคณะ
 วัฒนธรรมองค์กร
  : โดย กลุ่ม 3 วัฒนธรรมองค์กร โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ปี 4 หมู่ 2
 การทำงานเป็นทีม
  : โดย นายวิรวิชญ์ บัวแก้ว พลศึกษา ปี 4 หมู่ 1
 การคิดอย่างเป็นระบบ
  : โดย นางสาวอฑิตยา คณาศักดิ์ 5580110138
 การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
  : โดย นางสาวนาถนารี นรินทร์นอก
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
  : โดย น.ส.กาญจนา วงค์แวง
 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
  : โดย นางสาวรัตติกร สิริการ
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวพรพิมล คือพันดุง
 การติดต่อสื่อสารในองค์กร
  : โดย นางสาว พรชนก แข็งขัน
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
  : โดย น.ส.พัดชา ชัยอุดม
 เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร (P10)
  : โดย อภิชาติ ดวงประสิทธิ์
 การคิดอย่างเป็นระบบ
  : โดย นายกิตติกร ยืนยง
 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
  : โดย นางสาวจารุวรรณ เจริญธรรม นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาพิเศษ ปี 4 หมู่ 1
 การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร กลุ่มที่ 5
  : โดย นางสาวจุไรลักษณ์ คาบพิมาย
 กลุ่มที่8เรื่อง การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา
  : โดย นายชาคริช ดียางหวาย
 บทที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
  : โดย นายชินณกร โคกเกษม คณิตศาสตร์ ปี 4 หมู่ 2
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
  : โดย นางสาวดวงฤทัย พุดกุเรือ
 การคิดอย่างเป็นระบบ
  : โดย นางสาวกุลธิดา เพร็ชพะเนา
 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย กลุ่มที่ 5
 การสื่อสารในองค์กร
  : โดย กลุ่มที่ 5 พลศึกษา ปี 4 หมู่ 1 นายเฉลย รัตนสิงห์
 การคิดอย่างมีระบบ
  : โดย นาย สุรศักดิ์ บำรุงกลาง พลศึกษาปีที่4 หมู่2
 การคิดอย่างเป็นระะบบ
  : โดย นายกฤษดา เถาว์พุดซา พลศึกษา ปี 4 หมู่ 1
 เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
  : โดย นางสาวกนกวรรณ ดอกกลาง พลศึกษาปี 4 หมู่ 1
 วัฒนธรรมองค์กร
  : โดย นางสาวเสาวภา เกียรติชัยภูมิ
  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  : โดย นางสาวอลิษา ล่ำกระโทก
 กลุ่มที่ 5 การติดต่อสื่อสาร
  : โดย นายสรศักดิ์ ไกรสูงเนิน 5580102548 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ปี4 หมู่ 5
 มนุษยสัมพันธ์
  : โดย นายนราธร แย้มศรี
 วัฒนธรรมองค์กร
  : โดย นางสาวชลดา รวยกระบือ
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวพิมพ์ศิริ กลัดกระยาง
 กลุ่มที่1 การคิดอย่างเป็นระบบ
  : โดย นายเกษมศักดิ์ เปรกลาง
 มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
  : โดย นายทศพร ล่มหลง 5670106120 โปรแกรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ภาค กศ.ปช รุ่นที่ 17 ปี 2
 กลุ่มที่3 การทำงานเป็นทีม
  : โดย นายวีระ สาทรราษฎร์
 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
  : โดย นางสาวสุดารัตน์ สียางนอก รหัส 5670106111 ภาค กศ.ปช โปรแกรมพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวพัชรีพร ทองแย้ม โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช.15 หมู่1
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  : โดย นางสาวพัชรี กัลภัย 5670107214 ภาษาไทยหมู่2 นางสาวภัรจิรา ป้องญาติ 5670107216 ภาษาไทยหมู่2
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ (17/2)
  : โดย นางสาวธีราพร ขอดดอน 5670107207 ภาษาไทยหมู่ 2
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย วีระชัย รุ่งสุวรรณ์
 การเขียนโครงการ
  : โดย วีระชัย รุ่งสุวรรณ์
 โครงการส่งเสริมการอ่าน
  : โดย นาง เบญจวรรณ แช่มปากเพรียว 5670107211 นางสาว พรรณทิพย์ ซาปา 5670107213 คบ.ภาษาไทย หมู่2 รุ่น17
 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการสอนเสริมนักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง
  : โดย นายบัญชา ส่วนบุญ 5670107234 นายอุเทน ปักกะโต 5670107239 ภาษาไทยหมู่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย วีระชัย รุ่งสุวรรณ์
 โครงการ
  : โดย นางสาว สมวรรณ รัตนสุข 5670107133 นางสาว อุไรรัตน์ สุภาษิต 5670107133 ภาษาไทย หมู่1 ปี2
 โครงการ การจัดการห้องน้ำในโรงเรียน
  : โดย นางสาว ศศิกานต์ จงชิดกลาง 5670107223 นางสาวบุปผา นาเหลากลาง 5670107210 ภาษาไทยหมู่2
 โครงการเด็กดี v-star
  : โดย นางสาววรรณลัดดา ถินกลาง ภาษาไทย หมู่ 2
 โครงงาน การพัฒนาสถานศึกษา
  : โดย นางสาวธีราพร ขอดดอน และ นางสาวชนกนันท์ ทาคำ (17/2)
 โครงการในโรงเรียน
  : โดย นางสาว นันทิกา มะอิสูงเนิน นายยุทธพิชัย ขาวภา
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
  : โดย นางสาวกรวรรณ ทองแก้ว 5670107202 , นางสาวละอองดาว ปรอยกระโทก 5670107218 คบ.ภาษาไทย หมู่ 2/17
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
  : โดย นางสาวกรวรรณ ทองแก้ว 5670107202 , นางสาวละอองดาว ปรอยกระโทก 5670107218 คบ.ภาษาไทย หมู่ 2/17
 โครงการ
  : โดย อรัญญา เหลือสืบพันธุ์ ภาษาไทยรุ่น 17 หมู่ 2
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาว ศิริญญา ชิดกระโทก รหัส 5670107224 คบ.ภาษาไทย ภาค กศ.ปช รุ่น 17หมู่2 (K2)
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาววิชุดา มณีสาร รหัส 5670107222 หมู่ 2 คบ.ภาษาไทย
 แผนโครงการอาหารกลางวัน
  : โดย นางสาว วิชุดา มณีสาร รหัส 5670107222 นางสาว ศิริญญา ชิดกระโทก รหัส 5670107224 คบ. ภาษาไทย ภาค กศ.ปช รุ่น17หมู่2 กลุ่ม 2
 โคลงการพัฒนาองค์กร
  : โดย นางสาวพนอ สวยกำปัง นางสาวสุภาภรณ์ นวลมะเริง
 โครงการ เสริมการอ่าน
  : โดย นางสาวสุพัตรา วรศักดิ์ รหัส 5570107240 นางสาวจิราภรณ์ สำราญ รหัส 5670107203
 ส่งโครงการในโรงเรียน
  : โดย น.ส.เพชรชมพู สุคนธพงศ์ คบ.อังกฤษ ปี ๒ กศ.ปช. รุ่น ๑๗ (เรียนร่วม) รหัส ๕๖๗๐๑๐๘๒๒๐
 การเปลี่ยนแปลงและุการพัฒนาสถานศึกษา
  : โดย นายวสันติชัย แก้วกำเนิด
 เรื่อง โครงการพัฒนาสถานศึกษา (แก้ไขแล้ว)
  : โดย นางสาวสุนีย์ บุญรอด รหัส 5570101540 (เรียนร่วม)
 โครงการพัฒนาทางการศึกษา
  : โดย นางสาวน้ำฝน พงษ์สระพัง 5670107109 ค.บ ภาษาไทย กศ.ปช หมู่ 1 รุ่นที่ 17
 โครงการพัฒนาการทางการศึกษา
  : โดย นางสาวสุรีรัตน์ กาบขุนทด 5670107130 (30 หมู่ 1)
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษา
  : โดย นางสาวรัตติยากร แจ่มกลาง
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นายอุเทน ปักกะโต 5670107239
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวเบญจวรรณ แช่มปากเพรียว 5670107211 ภาษไทยหมู่ 2
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย น.ส.พรรณทิพย์ ซาปา 5670107213 ภาษาไทย หมู่ 2
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวนิอร เศษแก้ว 5670107209 ภาษาไทยหมู่2
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวสุภาภรณ์ นวลมะเริง 5670107229ภาษาไทยหมู่2
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวสกาวเดือน ไผ่ป้อง
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวกรวรรณ ทองแก้ว 5670107202 กศ.ปช.ร่นุ 17 หมู่ 2 คบ.ภาษาไทย
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวละอองดาว ปรอยกระโทก 5670107218 กศ.ปช.รุ่น 17 หมู่ 2 คบ.ภาษาไทย
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นายยุทธพิชัย ขาวภา 5670107235 ภาษาไทยหมู่2
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวพัชรี กัลภัย 5670107214 ภาษาไทยหมู่2
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นายบัญชา ส่วนบุญ 5670107210 ภาษาไทย หมู่2
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวบุปผา นาเหลากลาง 5670107210 ภาษาไทยหมู่2
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวศศิกานต์ จงชิดกลาง 5670107223
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาว ศศิกานต์ จงชิดกลาง 5670107223
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวสุวินันท์ เนียมสูงเนิน ภาษาไทย หมู่2
 การบริหารการศึกษา
  : โดย นางสาววรรณลัดดา ถินกลาง ภาษาไทย หมู่ 2
 การเป็นผู้นำทาง วิชาการ
  : โดย นางอรัญญา เหลือสืบพันธุ์ 5670107231 กศ.ปช.รุ่น 17 หมู่ 2 ภาษาไทย
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาว นันทิกา มะอิสูงเนิน 5670107208
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวสุพัตรา วรศักดิ์
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสถานศึกษา
  : โดย นางสาวพนอ สวยกำปัง
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวเสาวภา ปลั่งกลาง รหัส 5570107243 ภาษาไทยเรียนร่วม
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวพรรณทิพย์ ซาปา 5670107213
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นายบัญชา ส่วนบุญ
 กลุ่มที่ 6 การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
  : โดย อรัญญา เหลือสืบพันธ์
 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
  : โดย กลุ่มการบริหารจัดการในชั้นเรียน
 สมาชิกกลุ่ม วัฒนธรรมองค์กร
  : โดย นางสาวสิรินารถ สระนอก
 รายงานกลุ่ม 6 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  : โดย นางสาวอรอนงค์ โพธิ์แก้ว
 การบริหารจัดการชั้นเรียน
  : โดย นางสาวเบญจวรรณ แช่มปากเพรียว
 รายงานกลุ่ม 6 เรื่อง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  : โดย นางสาวอรอนงค์ โพธิ์แก้ว
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย น.ส.พัชราฎา ศรประสิทธิ์ 5670107114 ครุศาสตร์ ภาษาไทย ปี2 รุ่นที่17 หมู่1
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย อุไรรัตน์ สุภาษิต 5670107133 หมู่1 ปี2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย สมวรรณ รัตนสุข 5670107126 หมู่1 ปี2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวละอองดาว ปรอยกระโทก
 รายงานภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย น.ส.ภัณฑิรา ขอห้องกลาง รหัส 5570101524 การศึกษาปฐมวัยรุ่นที่ 16 หมู่ที่ 5 (เรียนร่วม k1)
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวศิริรัตน์ แฝงกระโทก 5570101534
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวสุนีย์ บุญรอด รหัส 5570101540 (เรียนร่วม)
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวธีราพร มอบกระโทก
 ภาวะผุ้นำ
  : โดย วรรณภา วงค์จำปา 5570107128 (กศ.ปช.รุ่นที่ 16) เรียนร่วม
 ภาวะผู้นำทางศึกษา
  : โดย นางสาววัชราภรณ์ นิดย์ใหม่ 17 หมู่ 1
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย น.ส.ขวัญเรือน โพงขุนทด 5670107103 กศ.ปช. รุ่น17
 รายงานภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางบุษรา โตกระโทก 5670107111 กศ.ปช.รุ่น 17 หมู่ 1 เรียนวันเสาร์เช้า
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวอริสรา สมถวิล (5670107132 ภาษาไทย รุ่น 17)
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวนฤมล คงดี (5670107108 ภาษาไทย รุ่น 17)
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นายณัฐวุฒิ ธิติเสรี ( 567107134 รุ่น 17)
 รายงาน เรื่อง ภาวะผู้นำ
  : โดย นางสาวพิมลกานต์ กิตติพิชญางกูร โปรแกรม ภาษาไทย รหัส 5670107115 หมู่เรียนที่ 1 รุ่น 17 กศ.ปช.
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวรัชนีกรณ์ ดอนโคตร 5570107223 กศ.ปช.รุ่นที่ 16
 สภาวะผุ้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาววิภาวี ป้อมคล้าย 5670107123 ค.บ ภาษาไทย ภาคกศ.ปช รุ่นที่ 17 หมุ่ 1
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวจุฑารัตน์ ปั้นงาม
 สภาวะผุ้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวน้ำฝน พงษ์สระพัง 5670107109 ค.บ ภาษาไทย หมู่ 1 รุ่นที่ 17
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นายอภิสิทธิ์ มะลิวัลย์ 5670107138 ภาษาไทย กศปช. ปี่ 2 หมู่ 2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวมณธิดา แซ่เฮ่อ 5670107117 ( 11 ) หมู่ที่ 1
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางภรณ์ทิพย์ ปลั่งกลาง 5670107116 ภาษาไทย หมู่ 1 กศ.ปช. รุ่น 17
 รายงานภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวนุชจรีย์ โข่พิมาย 5670107110 ภาษาไทย หมู่ 1กศ.ปช. รุ่น 17
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวปาริชาติ ด่านแก้ว 5570101519 (เรียนร่วม)
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย น.ส.อรอนงค์ โพธิ์แก้ว 5570101546(เรียนร่วม)
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาววิภาดา จันทร์กลาง 5570107124 ภาษาไทย รุ่น 16
 รายงาน ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวรัตติยากร แจ่มกลาง 5570107124 คบ.ภาษาไทย กศ.ปช.รุ่น 16 เรียนร่วม
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวจุฑารัตน์ ปั้นงาม
 รายงานภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวฉันทนา สายกระสุน 5670107106
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวสุรีรัตน์ กาบขุนทด 5670107130 (30 หมู่ 1)
 รางาน
  : โดย ฉันทนา สากระสุน
 รายงานภาวะผู่้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวเกษร พรมกลาง 5570101503ปฐมวัย ม. 5 เรียนร่วม
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวพนอ สวยกำปัง 5670107212
 รายงานภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย น.ส.เพชรชมพู สุคนธพงศ์ คบ.อังกฤษ ปี ๒ กศ.ปช. รุ่น ๑๗ (เรียนร่วม) รหัส ๕๖๗๐๑๐๘๒๒๐
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นส.เพ็ชชรี ร้อยลา รหัส5670107215 หมู่2/17
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวเบญจวรรณ แช่มปากเพรียว
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวพัชรี กัลภัย 5670107214 ภาษาไทยหมู่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวลัดดาพร กุลทองคำ 5670107219 ภาษาไทยหมู่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นายอริยศักดิ์ โพธิ์ไทร 5670107238 ภาษาไทยหมู่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นายอุเทน ปักกะโต 5670107239 ภาษาไทยหมู่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวบุปผา นาเหลากลาง 5670107210 ภาษาไทยหมู่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวนิอร เศษแก้ว 5670107209 คบ.ภาษาไทย หมู่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวสุภาภรณ์ นวลมะเริง 5670107229 คบ.ภาษาไทย หมู่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวศศิกานต์ จงชิดกลาง 5670107223 ภาษาไทน หมู่ 2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาววรรณลัดดา ถินกลาง 5670107221 ภาษาไทน หมู่ 2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นายยุทธพิชัย ขาวภา 5670107235 ภาษาไทย หมู่ 2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวสุวินันท์ เนียมสูงเนิน 5670107230 ภาษาไทย หมู่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวกรวรรณ ทองแก้ว 5670107202 ภาษาไทย หมู่ 2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย สกาวเดือน ไผ่ป้อง 5670107225 ภาษาไทย หมู่ 2
 ภาวผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวจิราวรรณ สุพรรณ(5670107104 เอกภาษาไทยรุ่น17 หมู่1)
 ภาวะผู้นำ
  : โดย นางสาวเลิศกัญญา งาผักแว่น 5670107220 ค.บ.ภาษาไทย หมู่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวชัญญา วราเกษมจิต
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวฉัตรมณี บังเกิดจังหรีด รหัส 5670107205 หมู่ 2 คบ.ภาษาไทย
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาว ศิริญญา ชิดกระโทก รหัส 5670107224 หมู่ 2 คบ.ภาษาไทย
 รายงาน ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางอรัญญา เหลือสีบพันธุ์ 5670107231 กศ.ปช.รุ่น 17 หมู่2 คบ.ภาษาไทย
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาววิชุดา มณีสาร 5670107222 หมู่2 คบ.ภาษาไทย
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา (17/2)
  : โดย ธีราพร ขอดดอน
 ภาวะผู้นำทาการศึกษา
  : โดย นายยุทธพิชัย ขาวภา5670107235ไทยหมุ่2
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวสุพัตรา วรศักดิ์
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาว นันทิกา มะอิสูงเนิน 5670107208 ม.2คบ.ภาษาไทย
 รายงาน ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวสิรินารถ สระนอก
 
  : โดย
 ภาวะผู้นำทางการศึกษา
  : โดย นางสาวจุฬาลักษณ์ จงกลาง 5670107105/05
 
  : โดย
ส่งบทความ คลิกที่นี่

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม
Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design