๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
แบบจำลองพฤตกรรมครัวเรือน
แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
งานวิจัย การวางผังชุมชน
งดเหล้าเข้าพรรษา
คู่มือพัฒนาชุมชน
การสร้างเสริมศักยภาพชุมชน
การพัฒนาชุมชนเขตเมือง
การเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการ
บทความ
 กลุ่มที่ 3 เรื่อง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดกับการเลี้ยงหมูหลุม
  : โดย นางสาว กิ่งกมล พลอยไธสง รหัส 5470109104 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 15
 งานกลุ่มการพัฒนาชุมชนเรื่องกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกสูง
  : โดย นางสาวเพ็ญจันทร์ ป้องปัดชา รหัสนักศึกษา 5470109126 นายประวิทย์ วีระนนท์ รหัสนักศึกษา 5470109158 นายภาคภูมิ พวงรัตนกุล รหัสนักศึกษา 5470109165 นายภานุภัณฑ์ แขดอน รหัสนักศึกษา 5470109166 นายภุชงค์ บุดดี
 คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาว ประกายทิพย์ ศรีโพธิ์กลาง
 ความสำคัญของครู
  : โดย นางสาวกัญณ์กุลณัช ศุภอภิวัฒน์อามร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 1 กศปชรุ่นที่14 5370115125 เปิดสอนกรณีพิเศษ
 รายงานกลุ่มที่ 5 การวางแผนเก็บข้อมูลชุมชน
  : โดย นางสาวเพ็ญจันทร์ ป้องปัดชา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (กศ.ปช.) รุ่นที่ 15
 การจัดสถานศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน
  : โดย
 ทิศทางการพัฒนาชุมชนเมือง
  : โดย นางสาว กิ่งกมล พลอยไธสง โปรแกรมสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช
 เทคนิคการวีธีการสำรวจชุมชน กลุ่มที่4
  : โดย นางสาวณกมล ราชสารี 5470109113 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา กศ.ปช15
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวตุลาภรณ์ ตัวประโคน
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวสุนิสา เฝือสูงเนิน
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน(งานเดี่ยว)
  : โดย นายประวิทย์ วีระนนท์ (โปรแกรมสังคมศึกษา รหัสนักศึกษา5470109158 ภาค กศ.ปช. รุ่นที่15หมู่1)
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นายสมพร ปะจินัง โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช. รหัสวิชา 5470109171
 สรุปแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11
  : โดย นายประวิทย์ วีระนนท์ (โปรแกรมสังคมศึกษา รหัสนักศึกษา5470109158 ภาค กศ.ปช. รุ่นที่15หมู่1)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  : โดย นายสมพร ปะจินัง โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช. รหัสนักศึกษา 5470109171
 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11
  : โดย นายประวิทย์ วีระนนท์
 สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
  : โดย นางสาวธนัชชา แย้มมาลี รหัส 5470109117 คบ.สังคมศึกษา กศ.ปช.15
 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11
  : โดย นางสาวตุลาภรณ์ ตัวประโคน 5470109116 กศ.ปช.15 คบ.สังคมศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
  : โดย นางสาวศศิวิมล ปลั่งกลาง โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา รหัส 5470109137 (กศ.ปช.) รุ่นที่ 15
 สรุปแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
  : โดย นางสาวอารีย์ นิตย์กระโทก รหัส 5470109152 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช. ปี 4
 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่11
  : โดย นายภุชงค์ บุดดี 5470109167 เอกสังคมศึกษา ค.บ ภาค กศ.ปช หมู่เรียน K3
 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
  : โดย อรนัฐ นิรอรัมย์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา กศ.ปช รุ่นที่15 รหัส 5470109147
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  : โดย นางสาว กิ่งกมล พลอยไธสง รหัส 5470109104 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวกันยามาศ หลวงพิทักษ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช.รุ่น 15 หมู่1
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11
  : โดย นางสาวชุติมา ดวดกระโทก รหัส 5470109111 คบ.สังคมศึกษา (ภาค กศ.ปช.) ชั้นปี่ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 งานที่2สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่11
  : โดย ศิรินภา คุ้นกระโทก โปรแกรมวิชาสังคม รหัส5470109138
 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  : โดย นางสาวสรารัตน์ ฟูทรัพย์นิรันดร์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช. รหัส 5470109139
 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  : โดย นางสาววิจิตรา วิลัยจิตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา รหัส 5470109135 ภาค กศ.ปช.
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวศิรินภา คุ้นกระโทก โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา รหัส 5470109138
 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
  : โดย นางสาวเพ็ญจันทร์ ป้องปัดชา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (กศ.ปช.) รุ่นที่ 15
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
  : โดย นางสาวปิยนุช สักสันเทียะ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช.รุ่นที่ 15
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ 11
  : โดย นางสาวยุวดี พึ่งจันดุม รหัส 5470109131 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ 15 หมู่ 1
 แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมฉบับที่ 11
  : โดย นางสาวนันทนาพร บุญแต่ง รหัส 5470109120 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ 15 หมู่ 1 ภาคกศ.ปช.
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๑
  : โดย นางสาวกันยามาศ หลวงพิทักษ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช ๑๕ หมู่๑
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๑
  : โดย นางสาวเมรีญา ขำโพธิ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช. ๑๕ หมู่๑
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๑
  : โดย นางสาวพัชรีพร ทองแย้ม โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช.รุ่น ๑๕
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
  : โดย นางสาวณกมล ราชสารี โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช.15
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
  : โดย นางสาวชลธิชา คำเหลือ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา กศปช. รหัส 5470109110
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11
  : โดย นางสาวกรรณิการ์ สุทธิจันทึก โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา กศปช. รหัส 5470109101
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11
  : โดย นางสาวหนึ่งฤทัย มะธุโป คบ.สังคมศึกษา รหัส5470109145 ชั้นปีที่ 4 (ภาค กศ.ปช.)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11
  : โดย นายพิเชษฐ์ ของกิ่ง รหัส5470109163 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาภาคกศ.ปช. รุ่น15
 สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่11
  : โดย นางสาวอัจฉรา รอดเมฆ 5470109149 โปรแกรมสังคมศึกษา กศ.ปช.รุ่น 15 หมู่ 1
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11
  : โดย นางสาวเมวิณี แจ่มเดชะศักดิ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่น 15
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11
  : โดย นางสาวจีระประภา จรรยาวิภา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่น 15
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11
  : โดย นางสาวปรียา แก้วเขียว รหัส5470109121 คบ.สังคมศึกษา (ภาค กศ.ปช.) ชั้นปีที่4
 สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
  : โดย นางสาวธนัชชา แย้มมาลี รหัส 5470109117 คบ.สังคมศึกษา กศ.ปช.15
 สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
  : โดย นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เล็งกลาง รหัส 5470109140 คบ.สังคมศึกษา กศ.ปช.15
 สรุสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11
  : โดย นายวีรยุทธ จรัญจอหอ 5470109170 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช.
 สรุสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11
  : โดย นายวีรยุทธ จรัญจอหอ 5470109170 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช.
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)
  : โดย นายภาณุภัณฑ์ แขดอน ภาคกศ.ปช. โปรแกรมสังคมศึกษา รหัส 5470109166
 สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11
  : โดย นายภาคภูมิ พวงรัตนกุล โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช รุ่นที่ 15
 สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11
  : โดย นายภาคภูมิ พวงรัตนกุล โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาค กศ.ปช รุ่นที่ 15
 งานเดี่ยว หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวธนัชชา แย้มมาลี รหัส 5470109117 คบ.สังคมศึกษา กศ.ปช.15
 สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  : โดย นายมานะ มวมขุนทด 5470109168 กศ.ปช 15/1 สังคมศึกษา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  : โดย นายเดชา แก้วมล
 สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
  : โดย นายฉัตรชนก มิ่งมาลี 5470109176 กศ.ปช รุ่นที่15/1 สังคมศึกษา
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวอภิญญา แก้วกุศล
 งานเดี่ยว หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เล็งกลาง รหัส 5470109140 คบ.สังคมศึกษา กศ.ปช.15
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุน
  : โดย นางสาว ยุวดี พึ่งจันดุม
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย จริยา แสงเพ็ชร B.Ed.3.2โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ID.No.5580108205 ปีการศึกษา 1/2557
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน(งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวชฎาพร ทองนอก คบ.ภาษาอังกฤษ รหัส 5580108211
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน(งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวสุจิตรา หล่วงกระโทก นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 รหัสประจำตัวนักศึกษา 5580108237
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน(งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวจุติพร ทั้งพรม นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 รัสประจำตัวนักศึกษา 5580108209
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน
  : โดย นางสาววิกาน เลิกสันเทียะ 5580108230 ภาษาอังกฤษ ปี 3 หมู่ 2
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน
  : โดย นางสาวราตรี กลางนอก 5580108228 ภาษาอังกฤษ ปี 3 หมู่ 2
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาชุมชน
  : โดย นางสาวทักษพร กลิ่นจันทร์หอม 5580108215 ภาษาอังกฤษ
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน(งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวพรทิพย์ จอดนอก คบ.ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 รหัสนักศึกษา 5580108223
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย น.ส. สุกัญญา จันทร์สายออ B.Ed. 3.2 ID. 5580108236
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวศรินพร ต่อโชติ รหัส 5580108232 B.Ed 3.2
 ให้นักศึกษาเก็บข้อมูลความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวณิชาภา คำรินทร์ ID.5580108214 B.Ed. 3.2 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน (งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวอมรรัตน์ อินไกร นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 5580108244
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวกานณ์ศิตา กิจกลางดอน นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ปี3 ห้อง2 รหัส 5580108240
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวอนุธิดา เทศชารี คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2 หมู่ 3 รหัสนักศึกษา 5580108243
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (งานเดี่ยว)
  : โดย น.ส.พักตร์นภา หาญประชุม รหัสประจำตัว5580108224 ชั้นปีที่3 หมู่2 โปรแกรมภาษาอังกฤษ
 ครามร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน
  : โดย นางสาวพิลดา หอมเนียม โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่3 หมู่ที่2 รหัสนักศึกษา 5580108225
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวสกุณา ธนะศรี รหัส 5580108234 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปี 3 หมู่ 2
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน(งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวจันทร์สุดา สุขจันทร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 รหัส 5580108206
 ความร่มมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน (งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวชุลีพร เลิศนา คบ.ภาษาอังกฤษ ปี 3.2 รหัสนักศึกษา 5580108212
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน(งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวกุญชรี สีเขียว คบ.ภาษาอังกฤษ รหัส 5580108204
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน(งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาววราภรณ์ บัวสอน รหัสนักศึกษา 5580108229 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ ปี 3 หมู่ 2
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน(งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวธิติมา เชื้อนกขุ้ม คบ.ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 รหัสนักศึกษา 5580108216
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวระพีพรรณ พรตะคุ คบ.ปี 3 ห้อง 2 ID:5580108227
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นายสาริช รุ่งเรือง คบ.ภาษาอังกฤษ ปี 3 หมู่ 2 รหัส 5580108253
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน(งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวจิตติพร ปังชัยภูมิ คบ.ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 รหัสนักศึกษา 5580108207 นางสาวจิตติพร ปังชัยภูมิ นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวบงกชพร บุราญศาล คบ.ภาษาอังกฤษ ปี 3 หมู่ 2 รหัส 5580108219
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน(งานเดี่ยว)
  : โดย น.ส.ปนิดา พลโดด รหัส 5580108220 คบ.ภาษาอังกฤษ
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย โดย นางสาวประสุตา คงมี คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 5580108221
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน(งานเดียว)
  : โดย นางสาวจุฑาทิพย์ จูหมื่นไวย์ รหัส 5580108208 คบ.ภาษาอักฤษ
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวอัญชลี สร้อยฉิมพลี คบ.อังกฤษ 5580108246
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวมยุรํตร ผางเวทย์ รหัส 5580108226 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาว ศิริพร ประสมเพชร 5580105233
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวนัฐฐา พูนกำลัง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 5580108217 โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาววิริยา ยวงกลาง รหัสนักศึกษา5580108231 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปี3 หมู่2
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวนิภาพร พลครบุรี คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปีที่3 หมู่2 รหัสประจำตัวนักศึกษา 5580108218
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวกาญจนาวดี โตสกุล ID:5580108203 ค.บ.ภาษาอังกฤษ ปี 3 หมู่ 2
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นางสาวกนกวรรณ พรมพาโสภากุล ID:5580108201 ค.บ.ภาษาอังกฤษ ปี 3 หมู่ 2
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (งานเดี่ยว)
  : โดย นางสาวสุพิชชา พงษ์พิมาย ID.5580108239 ปี3 หมู่ 2 โปรแกรมภาษาอังกฤษ ค.บ.
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  : โดย นายชาตรี ประจงจิตร นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 5580108248
ส่งบทความ คลิกที่นี่

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม
Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design