๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
ครูดีในดวงใจ 2555
ปรัชญา
ลักษณะครูที่ดีในประเทศเพื่อนบ้าน
รวมเพลงเทิดเกียรติคุณครู
ครู คือใคร
เส้นทางครูมืออาชีพ..ครูผู้ช่วย
หนังสือ เส้นทางครูมืออาชีพ
หนังสือครูผู้สร้าง
หนังสือครู มากกว่าคำว่าครู
เพลงจรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐาวิชาชีพ
ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
หนังสือ "สอนนอกกรอบ: ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
ตามรอยไม้เรียว
ครูสมยศ
บทความ
 จรรยาบรรณความเป็นครู
  : โดย น.ส.จุฑารัตน์ ชนะพิศ รหัส 6080122103
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู (จรรยาบรรณต่อตนเอง)
  : โดย นางสาวเกวลิน ใหญ่กระโทก
 จรรณยาบรรณวิชาชีพครูข้อที่7
  : โดย นางสาวสุวพิชญ์ สอนเจริญ
 จรรยาบรรณวิชาชีพครูข้อ8
  : โดย 1นายทินกร หาญชัย รหัสนักศึกษา6080122125 2นายสิริพงษ์ สมบูรณ์รรม รหัสนักศึกษา6080122130 3นายศุภกร นะราช รหัสนักศึกษา6080122131
 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  : โดย นางสาวนริศรา ตาชูชาติ
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมวด3ข้อ4
  : โดย นางสาวมยุรี ชูประโคน รหัสนักศึกษา 6080122112 นายจิรายุทธ รุกไพรี รหัสนักศึกษา 6080122123 นายวิชญ สุวัณณปุระ รหัสนักศึกษา 6080122129 นายอนันดา ประทา รหัสนักศึกษา 6080122132
 จรรยาบรรณวิชาชีพครูข้อที่ 9
  : โดย นางสาว รัตติยา มินพิมาย
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  : โดย 1.นางสาวเพ็ญนภา ลัดกลาง รหัสนักศึกษา 6080122110 2.นางสาวโสภิดา ตระการกุลธร รหัสนักศึกษา 6080122119 3.นายภาคิน ดานขุนทด รหัสนักศึกษา 6080122128
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0 ในศตวรรตที่ 21
  : โดย นางสาวปริศนา ขาวพิมาย
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวชุติกาญจน์ ช้างน้ำ
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย นางภัทรธิดา นันอุมาลี 60B0101210 หมู่ 2
 ลักษณะของครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย นายภาณุพงศ์ พิรักษา
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0และศตวรรษที่ 21
  : โดย นายธนิตพล จันทร์นคร
 ลักษณะครูที่ดีในยุค thailand 4.0 และ ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอธิษฐาน โภคา
 ลักษณะครูที่ดีในยุค Thailand 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวรัตนาวดี ลาละคร
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0 ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวน้ำฝน ทุมนานอก
 ลักษณะครูดีในยุค 4.0 ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวรจนา บุ่งนาม หมู่ที่2 รหัส60B0101211
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0 ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอรนุช โพธิลิต นักศึกษา ป.บัณฑิต รหัสประจำตัว 60B0101221
 ลักษณะครูที่ดีในยุค Thailand 4.0 และ ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอังคณางค์ เนยสูงเนิน
 ลักษณะครูที่ดีในยุค Thailand 4.0 และ ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาว ดวงใจ จันจอม
 ลักษณะครูที่ดีในยุค Thailand 4.0 และ ศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสุทธิวรรณ โพธิ์เกาะ
 ลักษณะครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 และยุค thailand 4.0
  : โดย นางสาวสุฤตา จันทคณานุรัษ์
 ลักษณะครูที่ดียุคไทยแลนด์ 4.0
  : โดย นายวิชัย นิติสิทธิ์
 ลักษณะของครูดีในยุค Thailand 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย จุฑาามาศ เขียวหมื่นไวย์
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสุภาพร สีแก้ว 60B0101219
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0และยุคศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวกุลยา ปราชญาภาณุชาติ
 ลักษณะครูที่ดีในยุค Thailand 4.0 และ ศตวรรษที่ 21
  : โดย น.ส.ลิศรา สาริบุตร
 ลักษณะของครูที่ดีในยุค Thailand 4.0และครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย น.ส.กรรณิกา พรมมานอก
 ลักษณะครูที่ดีในยุค Thailand 4.0 และศตวรรษ ที่ 21
  : โดย นายคัมภีร์ คำพิทักษ์
 จะเป็นครูที่ดีอย่างไรในยุค 4.0
  : โดย นายสุรชาติ รัตทะวงศ์
 ลักษณะครูที่ดีในยุค4.0
  : โดย นางวิจิตตรา ใจเดี่ยว
 ลักษณะของครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย นายผดุงศักดิ์ ศรีนอก
 เราจะเป็นครูที่ดีอย่างไรในยุค Thailand 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย นายบุญฤทธิ์ วงษ์อุทิศ
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลน 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสุนิษา เสริมสิน
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นายณรงค์ แสนเส็ง
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นายณรงค์ แสนเส็ง
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0 และศตวรรษที่ 21
  : โดย นางวรพร บุญส่ง
 
  : โดย
  ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0 และในยุคศตวรรษที่ 21
  : โดย นางวรพร บุญส่ง
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวพรหมพักตร์ ศิริคุณ
 เกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพครู
  : โดย 1.นางสาวเพ็ญนภา ลัดกลาง รหัสนักศึกษา 6080122110 2.นางสาวรัชยานันท์ ยอดยังพะเนา รหัสนักศึกษา 6080122113 3.นางสาวโสภิดา ตระการกุลธร รหัสนักศึกษา 6080122119 4.นายภาคิน ดานขุนทด รหัสนักศึกษา 6080122128 5.นายอนันดา ประทา รหัสนักศึกษา 6080122132
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0 (ส่งใหม่นะคะ)
  : โดย นางสาวนิลาวัลย์ ญาณวุฒิ
 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
  : โดย 1. นางสาวมยุรี ชูประโคน รหัสนักศึกษา 6080122112 2. นายทินกร หาญชัย รหัสนักศึกษา 6080122125 3. นายวิชญ สุวัณณปุระ รหัสนักศึกษา 6080122129 4. นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ธรรม รหัสนักศึกษา 6080122130 5. นายศุภกร นะราช รหัสนักศึกษา 6080122131
 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  : โดย โดย 1.นางสาวจุฑารัตน์ ชนะพิศ รหัสนักศึกษา 608122103 2.นางสาวธนัชพร กองอวน รหัสนักศึกษา 608122106 3.นางสาวเปมิกา เมืองแสง รหัสนักศึกษา 608122108 4.นางสาวพัชรีภรณ์ แจ่มศรี รหัสนักศึกษา 608122109 5.นางสาวภารดี มัวทองหลาง รหัสนักศึกษา 608122111 สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
  : โดย จัดทำโดย 1.นางสาวเพ็ญนภา ลัดกลาง รหัสนักศึกษา 6080122110 2.นางสาวรัชยานันท์ ยอดยังพะเนา รหัสนักศึกษา 6080122113 3.นางสาวโสภิดา ตระการกุลธร รหัสนักศึกษา 6080122119 4.นายภาคิน ดานขุนทด รหัสนักศึกษา 6080122128 5.นายอนันดา ประทา รหัสนักศึกษา 6080122132
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  : โดย นักศึกษาสาขาจิตวิทยาชั้นปีที่1
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์4.0
  : โดย นางสาวพนัชกร ธรฤทธิ์ รหัสนักศึกษา 6080116109 ค.บ.ชีววิทยา
 ศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
  : โดย นาวสาวนริศรา ตาชูชาติ
 ลักษณะความเป็นครูที่ดีในยุค4.00
  : โดย นางสาวเหมือนฝัน โคกเกษม
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย น.ส.ภัทรนันท์ ห้าวหาญ คบ.เคมี ปี 1
 ลักษณะครูที่ดีในยุค4.0
  : โดย นางสาววรางคณา ยศฉิมพลี
 ลักษณะครูดี4.0
  : โดย นางสาวเฟื่องฟ้า หมั่นมา
 ลักษณะครูที่ดียุค4.0
  : โดย น.ส.ธิดารัตน์ สุวรรณกูฏ
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย น.ส.ภัทรนันท์ ห้าวหาญ
 แนวคิดในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นายจิรายุทธ รุกไพรี
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0
  : โดย นางสาววันวิสา ชอบธรรม รหัสนักศึกษา6080116115
 ลักษณะครูที่ดีในยุค4.0
  : โดย นางสาวกัญญารัตน์ จันทพรม รหัส 6080103103 สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่1 หมู่ที่1
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย นางสาวชยาภรณ์ อุทธาทอง รหัสนักศึกษา 6080103106 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 หมู่ 1
 ลักษณะของครูที่ดีในยุคไทยแลนด์4.0
  : โดย นางสาววันวิชา ชอบธรรม รหัสนักศึกษา 6080116115 หลักสูตร ค.บ.ชีววิทยา
 ครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0
  : โดย นางสาวพัชรดา นามคุณ รหัสนักศึกษา 6080116111
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0
  : โดย นางสาวดารารัตน์ เอี้ยงงูเหลือม รหัสนักศึกษา 6080116105 ค.บ.ชีววิทยา
 ครูดีในยุคไทยแลนด์ 4.0
  : โดย นางสาวจินตภาณี ดอนกระโทก
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0
  : โดย น.ส.นราภรณ์ จอมเกาะ
 ครูที่ดีในยุค thailand 4.0 ควรมีลักษณะอย่างไร
  : โดย นางสาวณัฏฐา บุบผามาลัย รหัสนักศึกษา 6080116104 คณะ ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชา ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1
 ลักษณะของครูที่ดีในยุคไทยแลนด์4.0
  : โดย นางสาวอาภาพร ตังโพธิ์กลาง รหัสนักศึกษา 6080116121 คณะ ครุศาสตร์ โปรแกรมวิชา ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0
  : โดย นางสาวอารยา ปิ่นกระโทก รหัส 6080116122 ค.บ.ชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 หมู่ 1
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์4.0
  : โดย นางสาวพนัชกร ธรฤทธิ์ รหัสนักศึกษา 6080116109 ค.บ.ชีววิทยา
 ครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0
  : โดย นางสาวผกาวดี ศิลโรจน์
 คุณลักษณะของครูที่ดีไทยแลนด์ 4.0
  : โดย นางสาวสุนิตา มหามูล 6080116117 ค.บ.ชีววิทยา ปี 1
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0
  : โดย นางสาววรรธน์ญา นาลาด รหัสนักศึกษา 6080116114 ค.บ.ชีววิทยา
 ครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0
  : โดย นางสาวอภิสมัย ใช้ฮวดเจริญ
 ลักษณะครูที่ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0
  : โดย นางสาวรตา ภูมิโคกรักษ์ รหัสนักศึกษา 6080116113 ค.บ.ชีววิทยา
 ลักษณะครูที่ดีในยุค Thailand 4.0
  : โดย นายกฤศวัฒน์ ดวงแก้ว
 แนวคิดการเป็นครูที่ดี
  : โดย นายอนันดา ประทา
 ลักษณะของครูที่ดีในยุค4.0
  : โดย นางสาวสุพัตรา โทตะคุ รหัสนักศึกษา 6080103123 (ค.บ.เคมี) นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวหนึ่งฤทัย ยิ้มทรัพย์
 แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวสุวพิชญ์ สอนเจริญ
 แนวคิดในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวชลดา อินทรขลิบ
 แนวคิดการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวธนัชพร กองอวน
 ครูมีแนวคิดอย่างไรในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นายภาคิน ดานขุนทด รหัสนักศึกษา6080122128 คบ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 ครูมีแนวคิดอย่างไรในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวเพ็ญนภา ลัดกลาง รหัสนักศึกษา6080122110 คบ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 ครูมีแนวคิดอย่างไรในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวโสภิดา ตระการกุลธร รหัสนักศึกษา6080122119 คบ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 ครูมีแนวคิดอย่างไรในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวภารดี มัวทองหลาง รหัสนักศึกษา6080122111 คบ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 แนวคิดในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวหนึ่งฤทัย ยิ้มทรัพย์
 ลักณะของครูที่ดี
  : โดย นาย ณัฐพล ทองเกลี้ยง คณะครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาฯ-ภาษาไทย รหัสนัก ศึกษา 6080122124
 เเนวคิดในการเป็นครูที่ดี
  : โดย น.ส.รัชยานันท์ ยอดยังพะเนา
 แนวคิดในการเป็นครูที่ดี
  : โดย น.ส.ลลิตา นามนาเมือง
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย นางสาวเจตนิพิฐ ประจิต
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย นางสาวสุธิดา พลีดี รหัสนักศึกษา 6080122116
 ลักษณะของครูที่ดีในยุคของไทยแลนด์4.0
  : โดย นาย ปรีชา บุพผามาลา
 ลักษณะของครูที่ดีในยุคของไทยแลนด์4.0
  : โดย นาย วิวรรธน์ พึ่งพินิจ
 ลักษณะของครูที่ดีในยุคของไทยแลนด์4.0
  : โดย นาย วรวุฒิ หมอดี
 ลักษณะของครูที่ดีในยุคของไทยแลนด์4.0
  : โดย นาย ปรีชา บุพผามาลา
 ลักษณะของครูที่ดีในยุคของไทยแลนด์4.0
  : โดย นาย วิวรรธน์ พึ่งพินิจ
 ลักษณะของครูที่ดีในยุคของไทยแลนด์4.0
  : โดย นาย วรวุฒิ หมอดี
 แนวคิดการเป็นครูที่ดี
  : โดย นายทินกร หาญชัย รหัสนักศึกษา 6080122125
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นายศิริพงษ์ สมบูรณ์ธรรม รหัสนักศึกษา 6080122130
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย นายสหรัก สุดสัน รหัสนักศึกษา 6080103134 ค.บ. เคมี ชั้นปีที่ 1
 แนวคิดการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาว อรวรรยา ภูมิเนาว์นิล
 ลักษณะของครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย น.ส.นันทนา ประทุมวงษ์ ค.บ.เคมี 6080103111
 แนวคิดในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นายธเนศวร์ พงษ์ฤทธิกุล
 แนวคิดในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวชลดา อินทรขลิบ
 แนวคิดในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวสุวพิชญ์ สอนเจริญ
 แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวจุฑารัตน์ ชนะพิศ
 แนวคิดการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวสุภิญญา แป้นดวงเนตร คณะ ครุศาสตร์ สาขา จิตวิทยาฯ-ภาษาไทย รหัสนักศึกษา 6080122117
 บทสัมภาษณ์ครูที่ดี
  : โดย เปมิกา เมืองเเสน รหัสนักศึกษา 6080122108
 ลักษณะครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย นางสาวอัญชลี คำพิมูล
 ลักษณะของครูที่ดียุค 4.0
  : โดย น.ส.อุไรภรณ์ ไพรเขียว
 ลักษณะครุที่ดียุค 4.0
  : โดย นางสาวพิชญาพัชร สุขกำเนิด
 แนวคิดในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวมยุรี ชูประโคน รหัสนักศึกษา 6080122112
 แนวคิดในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นาย ศุภกร นะราช รหัสนักศึกษา 6080122131 คณะครุศาสตร์ สาขา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 แนวคิดในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวมยุรี ชูประโคน รหัสนักศึกษา 6080122112
 สัมภาษณ์ลักษณะครูที่ดีในยุค4.0(แก้ไข)
  : โดย นางสาวสาวิตรี กึกขุนทด
 บทสัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่อง ลักษณะครูดี 4.0 เป็นอย่างไร
  : โดย นางสาวนันธิกา วัฒนากลาง
 ลักษณะของครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย นางสาวนริศรา ตาชูชาติ
 ลักษณะของครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย นางสาวฐิติมา ไทยทวี รหัสนักศึกษา 6080103107
 ครูที่ดีในยุค4.0มีสักษณะอย่างไง
  : โดย นายอนุวัฒน์ รอดกลาง
 ลักษณะของครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย นายรังสฤษฎ์ ชูขวัญ
 ลัษณะของครูที่ดีในยุค 4.0
  : โดย นายรังสฤษฎ์ ชูขวัญ
 สัมภาษณ์ครูที่ชอบเกี่ยวกับแนวคิดในการเป็นครู
  : โดย นางสาวพัชรีภรณ์ แจ่มศรี รหัสนักศึกษา 6080122109 ปี 1 จิตวิทยาฯ - ภาษาไทย
 ครูที่ดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวสาวิตรี กึกขุนทด
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย นางสาวเกวลี ศรีสุข 6080122102
 สัมภาษณ์ครูที่เราชื่นชอบ
  : โดย นางสาวเกวลิน ใหญ่กระโทก
 แนวคิดการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาว รัตติยา มิพิมาย รหัสนักศึกษา 6080122114 ค.บ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย ปี 1
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.อภัสวรรณ สนิทกลาง
 ครูมีเเนวคิดอย่างไรในการเป็นครูที่ดี
  : โดย นายวิชญ สุวัณณปุระ ชั้นปีที่1 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาเเละการเเนะเเนว - ภาษาไทย รหัสนักศึกษา 6080122129
 
  : โดย
 พัฒนาการวิชาชีพครู
  : โดย นายนภสินธุ์ พิมตะขบ 5980108125
 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  : โดย ชนากานต์
 ส่งไฟล์งานนำเสนอวิชา ความเป็นครูหลักและปรัชญาการศึกษา (ป.บัณฑิต)
  : โดย น.ส. สุกัญญา บุตรพรม
 แผนการพัฒนาการศึกษาประเทศไทย อดีต-ปัจจุบัน
  : โดย นางสาวประภัสสร ปรองพิมาย
 ส่งงานเรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา
  : โดย นางสาวณัฐกานต์ เซ็นกลาง
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวกมลทิพย์ วิไลวรรณตระกูล 5780111102 (P28)
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นายสุริยา ด่านจง
 แผนการพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวพลอยทิพย์ หมั่นสาร
 แผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวรัตน์ติกาน ศิลา
 ส่งงาน แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
  : โดย นางสาวศิรินันท์ ห่อไธสง
  ส่งงาน แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
  : โดย นางสาวศิรินันท์ ห่อไธสง
 แผนการพัฒนาศึกษาไทย
  : โดย นางสาวกนกวรรณ ดำหริย์
 แผนการพัฒนาศึกษาไทย
  : โดย นางสาวกนกวรรณ ดำหริย์
 การลดเวลาสอนเพิ่มเวลาในการเรียนรู้
  : โดย นางสาวรสสุคนธ์ ศรีผ่อง
 วิจารณ์2+2=5
  : โดย นางสาวพิมลพิมพ์ กุลขุนทด
 วิเคราะห์ ครู 2+2=5
  : โดย นางสาวรัตนลักษณ์ เจริญวนวิจิตร
 วิจารณ์ครู 2+2 = 5
  : โดย นายอภิวัฒน์ ศรีเมือง 58B0101629 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 2หมู่ 6
 บทความจากหนังสั้น 2+2=5
  : โดย นายวัชรพงศ์ ดลประสิทธิ์ 58B0101626
 วิจารย์หนังสั้นเรื่อง 2+2=5
  : โดย นายจักรพันธุ์ ณ เชียงใหม่ 58B0101621
 วิจารณ์ครู 2+2=5
  : โดย นางสาวสุจิตรา ผิวสุข
 2+2=5
  : โดย 58B0101601
 ข้อคิด 2+2 = 5
  : โดย นายศราวุธ ชนะบำรุง 58B0101627 ป.บัณฑิตรุ่น 2 หมู่ 6
 วิจารณ์ครู 2 + 2 = 5
  : โดย นางสาวสุวรรณวิสา ผันพิมาย 58B0101619 ป. บัณทิต รุ่น 2 หมู่ 6
 2+2=5 (ห้องเรียนสีทึม)
  : โดย นายพรชัย คำรังสี (58B0101624) ป,บัณฑิต รุ่น 2 หมู่ 6
 วิจารณ์ครู 2+2 = 5
  : โดย นายธีระพงษ์ ถนอมสัตย์
 วิจารณ์ ครู 2+2=5
  : โดย นางสกาวเดือน เจริญพืช
 บทวิจารณ์ ครู 2+2=5
  : โดย อัจฉริยา โพธิ์ศรี
 บทวิจารณ์ ครู 2+2=5
  : โดย นางสาวภาณินี สุทธิศักดิ์
 วิจารณ์ครู 2+2=5
  : โดย นางสาวปิยดา บุญลือ 58B0101608 ป.บัณฑิต รุ่น 2 หมู่ 6
 วิจารณ์ครู 2+2=5
  : โดย นางสาวนิลุบล แคล้วณรงค์ รหัสนักศึกษา 58B0101607 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
 บทวิเคราะห์ เรื่องครู 2x2 = 5
  : โดย นางสาวโญธกาญจน์ โหยกระโทก
 วิจารณ์ครู 2+2=5
  : โดย นางสาวเตือนใจ แก้วคุณนะ รหัสนักศึกษา 58B0101605 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
 ส่งงาน วิเคราะห์ครู 2+2=5
  : โดย นางชนาทิพย์ วงษ์ดี
 วิจารณ์ครู 2+2 =5
  : โดย น.ส.วิไลวรรณ ฝ่ายเทศ ป.บัณฑิต หมู่6 รุ่น2
 เรื่อง วิจารณ์ครู 2+2=5
  : โดย นางสาว ธิดาวรรณ เซ็นกลาง 58B0101606 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น 2 หมู่ 6
 เรื่อง วิจารณ์ครู 2+2=5
  : โดย นางสาว มณีวรรณ เจริญสุข 58B0101612 นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น 2 หมู่ 6
 วิจารณ์ เรื่อง 2+2=5
  : โดย นายมณฑล พืชทองหลาง
 ครู2+2=5
  : โดย นางพอใจ พิมพ์โพธิ์กลาง
 บทวิจารย์เรื่องครู 2x2 = 5
  : โดย นางสาวโญธกาญจน์ โหยกระโทก
 ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาการเรียนรู้
  : โดย นางบุษรา โตกระโทก รหัส 5670107111 กศ.ปช.รุ่น 17 หมู่ที่1 (เรียนร่วม) โปรแกรมวิชาภาษาไทย
 ลดเวลาสอนเพิ่มเวลาแห่งการเรียนรู้
  : โดย นางสาวกาญจนา จุลผักแว่น 5670108103 ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ กศ.ปช. รุ่นที่ 17
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย นาย พีรทัศน์ บัวจะโปะ
 ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาในการเรียนรู้
  : โดย นางสาวเมษา มะละครบุรี 5670108123 คบ.ภาษาอังกฤษ
 “ปฏิรูปการศึกษา”โดยการปรับลดชั่วโมงเรียน
  : โดย ชื่อ นางสาว อลินรัตน์ โสภกุล เลขประจำตัว 5670108132 คณะ ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
 ข้อดี และข้อเสียลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้
  : โดย นส.ปฏิมา ปัทมเกตุ
 นโยบายรัฐบาลในการปรับลดเวลาเรียน ให้เรียนในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00น.
  : โดย นางสาวสุจิตรตรา พาขุนทด รหัส5670108229 คบ.ภาษาอังกฤษ หมู่2 รุ่นที่17 ภาค กศ.ปช
 รายงานเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
  : โดย 1.นางสาวกุสุมาภรณ์ โสภาบุตร รหัสนักศึกษา 56701081042.นางสาวพัชรี เกตุชาติ รหัสนักศึกษา 56701081193.นางสาวมธุรส คุ้มกระโทก รหัสนักศึกษา 56701081224.นางสาววรรณภา วงค์จำปา รหัสนักศึกษา 5570107128
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย นางสาวมธุรส คุ้มกระโทก 5670108122 เอกภาษาอังกฤษ K1
 วิวัฒนาการการศึกษา
  : โดย คณะผู้จัดทำ คณะ ครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ กศ.ปช. รุ่น 17 ปี 3 หมู่ 1
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวเปรมมิกา งอกกำไร
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวปรรณพัชร นอบกาย
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวนุชณภรางค์ ทบสนธ์
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย น.ส.วาสนา กังสันเทียะ 5670108226
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย นางสาวรุ่งนภา พองขุนทด 5670108224
 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย แฟ้ม 5670108213
 รายงาน การพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  : โดย น.ส.สุธาสินี แซ่จึง 5670108230
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย น.ส.สุธาสินี แซ่จึง 5670108230
 รายงาน ความสำคัญของวิชาชีพครูและบทบาทหน้าที่ (แก้ไข)
  : โดย กลุ่มที่ 1 (กศ.ปช) คบ.ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
 รายงาน ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวธนพรรณ์ ปาปะพัง รหัสนักศึกษา 5670108111 นางสาวนุชจรี หนานสายออ รหัสนักศึกษา 5670108114 นายณรงค์ศักดิ์ ชัยศรี รหัสนักศึกษา 5670108134 นายนัฐวุฒิ บุตรดี
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางปรรณพัชร์ นอบกาย
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวเปรมมิกา งอกกำไร
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.นุชณภรางค์ ทบสนธ์
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวรุจิรารัตณ์ บุญธิติพันธ์ (5670108225) คบ.ภาษาอังกฤษ หมู่2
 บทสัมภาษณ์ลักษณะความเป็นครู
  : โดย นางสาวนิภาพร สุมะหิงพันธ์
 ลักษณะของครูที่ดีเป็นอย่างไร
  : โดย นางสาวชัญญา วราเกษมจิต
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย ดวงกมล คุณยงค์
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย นางสาวรัศมี เกยจอหอ รหัสประจำตัว 5670108124 นักศึกษา เอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ภาค กศ.ปช.รุ่นที่ 17 ห้อง 1
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นส.ปฏิมา ปัทมเกตุ รหัส 5670108215
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย นายอรรถวัฒน์ อริยะเจตพนธ์ กศ.ปช. รุ่น 17 หมู่ 1 รหัส 5670108140 ครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางดวงกมล คุณยงค์ รหัส 5670108210 คบ.ภาษาอังกฤษ กศ.ปช.17 (K1)
 การสัมภาษณ์ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวสุจิตรตรา พาขุนทด รหัส5670108229 คบ.ภาษาอังกฤษ หมู่2 รุ่นที่17 ภาค กศ.ปช
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวรุจิรารัตณ์ บุญธิติพันธ์ (5670108225) คบ.ภาษาอังกฤษ หมู่2
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.กิตติยา ชูตระกูล รหัส 5670108203
 หลักและปรัชญาของการศึกษา
  : โดย นางสาว อลินรัตน์ โสภกุล 5670108132 คบ.ครุศาสตร์ เอก วิชาภาษาอังกฤษ
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย วัชรากร พิลาสมบัติ 5670108138 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กศ.ปช รุ่น17 ปี3 หมู่1
 ลักษณธครูที่ดี
  : โดย นาย สิทธิศักดิ์ ทองวัชรกรกุล 5670108139 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กศ.ปช. รุ่น17ปี3หมู่1
 การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
  : โดย นางสาวเมษา มะละครบุรี 5670108123 คบใอังกฤษ หมู่ 1
 ลักณะครูที่ดี
  : โดย นางสาวเมษา มะละครบุรี
 ความเป็นครู
  : โดย นางสาวณัฐนิชา แก้วยงกศ
 ความเป็นครู
  : โดย นางสาวณัฐนิชา แก้วยงกศ
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวกาญจนา จุลผักแว่น 5670108103
 ความคิดเห็นเกี่ยวกกับลักษณะครูที่ดี
  : โดย น.ส.พัชรี เกตุชาติ 5670108119
 หลักและปรัชญาการศึกษาและลักษณะของการเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวสายฝน มะลิ 5670108128 ภาษาอังกฤษ หมู่ 1
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย น.ส.นุชจรี หนานสายออ
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะครูที่ดี
  : โดย นางสาวกุสุมาภรณ์ โสภาบุตร 5670108104 กศปช.รุ่น17หมู่1 คบ.ภาษาอังกฤษ
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ฯ
  : โดย นางจันทนี ศรีนอก รหัส 57B0101302 สาขาวิชาชีพครู
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
  : โดย นางจันทนี ศรีนอก รหัสนักศึกษา 57B0101302 ป.บัณฑิต รุ่น 1 หมู่ 3
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางจันทนี ศรีนอก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หมู่ที่ 3
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางจันทนี ศรีนอก
 การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
  : โดย นางสาวจีรวรรณ แซ่จิว และคณะ
 สรุปความไหวทางการศึกษาจากอดีดจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นายเจษฎา พันชนะ
 รายงาน กลุ่ม เรื่อง คุณลักษณะที่ดีของครู และการสร้างทัศนะคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
  : โดย โดย 1. นางสาว ณัฐริกา เวียงคำ รหัสนักศึกษา 5680105309 2. นางสาว รุ่งทิพย์ ด่านกระโทก รหัสนักศึกษา 5680105321 3. นางสาว สุวนันท์ ช่วงสันเทียะ รหัสนักศึกษา 5680105329 4. นางสาว อารี ควบพิมาย รหัสนักศึกษา 5680105332
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางสาวทิวาพร พวนกิ่ง
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
  : โดย นายโอภาส แปลนดี
  ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
  : โดย นางวิภารัตน์ สุขขำ รหัสนักศึกษา57B0101314
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวมนัสญา รักบุญ
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
  : โดย นางอรวรรณ ช่วยโพธิ์กลาง ป.บัณฑิต รุ่น 1 หมู่ 3 รหัส 57B0101319
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกาา
  : โดย นางสาวจิรปรียา ศิลา รหัสนักศึกษา 57B0101304 ป.บัณฑิต รุ่น1 หมู่ 3
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย ืนายฑิฐิกร สิงห์เจริญกิจ
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นายปิยะพงษ์ พึ่งชัยภุมิ
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นายปิยะพงษ์ พึ่งชัยภุมิ
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นายปิยะพงษ์ พึ่งชัยภุมิ
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางนฤมล ชุ่มกิ่ง นักศึกษา ป. บัญฑิต หมู่ 3 รหัสประจำตัว 57B0101308
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางนฤมล ชุ่มกิ่ง นักศึกษา ป. บัญฑิต หมู่ 3 รหัสประจำตัว 57B0101308
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางนฤมล ชุ่มกิ่ง นักศึกษา ป. บัญฑิต หมู่ 3 รหัสประจำตัว 57B0101308
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นายวีระเชษฐ นันกระโทก เลขที่27 รหัสนักศึกษา57B0101327 ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นายวีระเชษฐ นันกระโทก ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัสนักศึกษา เลขที่27 รหัสนักศึกษา57B0101327
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
  : โดย นางสุลารัตน์ เอนกเวียง
 วิวัฒนาการการศึกษาไทย สมัยโบราณ-ปัจจุบัน
  : โดย นายสหโชค ชะนากลาง รหัสประจำตัว 57B0101328
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวเพชรลดา ภูฆัง
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางสาวจารุดา สอนกลาง
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางสาวลำภู กลั่นหมอ รหัสนักศึกษา 57B0101313 ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่น 1 หมู่ 3
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นายธนวัฒน์ ชำนาญ รหัส57B0101324
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นายธนวัฒน์ ชำนาญ รหัส57B0101324
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นายขจรศักดิ์ นกแก้ว
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางสาวปวีณา เพ็ญจันทร์
 ความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางสาวประภาพร เนยสูงเนิน
 การเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวสมฤทัย สิงห์ประสาท รหัส 57B0101315 ป.บัณฑิต หมู่ 3
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางสาวสุกัญญา รักษาอินทร์ รหัสนักศึกษา 57B0101316 สาขาวิชาชีพครู รุ่น 1 วิชาความเป็นครูและหลักปรัชญาการศึกษา รหัสวิชา 101511
 ส่งการบ้านค่ะ
  : โดย นางสาวอภัสรา พึ่งสำโรง เลขที่ 18 รหัส 57B0101318 ป.บัณฑิต หมู่ 3
 สรุปความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  : โดย นางสาวกรรณิการ์ จันทร์มณี ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 57b0101301 หมู่ 3
 ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวอัญชลี วิเศษ เลขที่ 20 ป.บัณฑิตรุ่น1ห้อง3
 ครูในอนาคตศตรรษที่ 21
  : โดย นาย เสกสรร นามสา
 พัฒนาการวิชาชีพครู
  : โดย นางสาวจิราภรณ์ จำรัสภูมิ รหัสนักศึกษา ๕๖๘๐๑๐๕๓๐๓ นางสาวปรารถนา กระชับกลาง รหัสนักศึกษา ๕๖๘๐๑๐๕๓๑๔ นางสาวพัชรินทร์ ไวสาหลง รหัสนักศึกษา ๕๖๘๐๑๐๖๓๑๖ นางสาวยลดา ชาวสวน รหัสนักศึกษา ๕๖๘๐๑๐๕๓๑๙ นางสาววลีวรรณ รั้วชัย รหัสนักศึกษา ๕๖๘๐๑๐๕๓๒๒ นางสาวอุรวดี โหมดนอก รหัสน
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวกัลยรัตน์ บินสันเทียะ รหัส 5680105301 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 3
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวชุดาพร พลจัตุรัส 5680105207 คบ.วิทย์ฯทั่วไป ปี2 หมู่2
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวภัทรา ซองผม 5680105217 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่2
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวนงลักษณ์ แจ้งขำ 5680105211 คบ.วิทยาศาสตร์ทั้วไป ปี2 หมู่ 2
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวพฤกษา งานกระโทก 5680105216 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่2
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาว สุภาวดี ไกรมณี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 3 รหัส 5680105328
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอรพินท์ ปลื้มสุด 5680105231 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่2
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย น.ส.ณัฐพร ตราเงิน รหัสประจำตัว 5680105209 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 2
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวกัญญาพัชร พิมพ์จันทร์ คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2หมู่2 รหัส5680105201
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นายพงศักดิ์ มนัสศิลา รหัส 5680105237 คบ.วิทย์ทั่วไป หมู่ 2
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นายวีระยุทธ์ แสงเพ็ชร รหัส 5680105238 คบ.วิทย์ทั่วไป หมู่ 2
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวจุฑามาศ ดีหลาย รหัส 5680105205 คบ.วิทย์ทั่วไป หมู่ 2
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอัจฉรา ภูศรีอ่อน 5680105232 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 2
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวภาวิณี แผงวงศ์ รหัส 5680105218 คบ.วิทย์ทั่วไป หมู่ 2
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวสุวรรณี บุญพิมาย รหัส 5680105230 คบ.วิทย์ทั่วไป หมู่ 2
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวณัฏฐ์นิชา ทาซ้าย รหัส 5680105208 คบ.วิทย์ทั่วไป หมู่ 2
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวสุวนันท์ โคตรอาษา รหัส 5680105229 คบ.วิทย์ทั่วไป หมู่ 2
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวรัศมี ภักดิ์สวัสดิ์ รหัส5680105221 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่2
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวรัศมี ภักดิ์สวัสดิ์ รหัส5680105221 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่2
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย น.ส.วาสนา เตื่อยตุ่น คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่2
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวปุณฑริก งานโคกสูง 5680105215 ปี2หมู่2 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวสุพัตรา กอหญ้ากลาง
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวเมธณี เที่ยงสูงเนิน
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวยลดา ชาวสวน
 ครูศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอุรวดี โหมดนอก 5680105333 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่ 3
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นายกันตพงศ์ ล้ำเลิศ
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย น.ส.จีรภา บุญธรรมวัด
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวเจนจิรา ปลอดโปร่ง 5680105305 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 3
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาววิมพ์วิภา พุทธรัสสุ รหัส 5680105323 ปี 2 หมู่ 3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 ครูในยุคศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาว อารี ควบพิมาย ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่3 รหัสนักศึกษา5680105332
 ครูแห่งศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสุธิมา จันทา รหัส 5480108248 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ปี 4 รายวิชา ความเป็นครู กลุ่ม P11
 การเป็นครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวปฏิมา งวดสูงเนิน รหัส 5680105213 วิทย์ทั่วไปห้อง2ปี2
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวปรารถนา กระชับกลาง
 ครูแห่งศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสุธิมา จันทา รหัส 5480108248 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ปี 4 รายวิชา ความเป็นครู กลุ่ม P11
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นายณัฐพงษ์ สามิภักดิ์ 5680105235 คบ.วิทย์ฯทั่วไป ปี2 หมู่2
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวจิรัฐิติกานต์ ธัญญาหาร 5680105203 คบ.วิทย์ฯทั่วไป ปี2 หมู่2
 ครูในยุคศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวชลิตา โตสนั่น คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 3
 ครูดีในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวสุภัสสร เพลาศรี 5680105228 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่2
 ครูดีในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวชไมพร แฝงเวียง 5680105206โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่2
 ครูดีในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวศุทธินี มาลา 5680105225 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่2
 ครูดีในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาววนิดา จันทรชีวา 5680105222 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่2
 คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาว สุดาพร เกรัมย์
 คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาว ประกายทิพย์ ศรีโพธิ์กลาง
 ครูในศตวรรษที่ ๒๑ (งานวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๘)
  : โดย นางสาวสุวนันท์ ช่วงสันเทียะ คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี ๒ หมู่ ๓ รหัส ๕๖๘๐๑๐๕๓๒๙
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวเสาวนีย์ นรินทร์นอก
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย น.ส.นาถทิวา สุบงกช รหัส 5680105311 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 3
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวปภัสรา อบมาลี คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 3 รหัส 5680105313
 ครูในยุคศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาว ณัฐริกา เวียงคำ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่3 รหัสนักศึกษา 5680105309
 ครูศตวรรตที่21
  : โดย น.ส.รุ่งทิพย์ ด่านกระโทก ปี่2หมู่3 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5680105321
 ครูศตวรรตที่21
  : โดย น.ส.รุ่งทิพย์ ด่านกระโทก ปี่2หมู่3 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5680105321
 ครูในยุคศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาว ณัฐริกา เวียงคำ ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่3 รหัสนักศึกษา 5680105309
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสุพัตรา ปินะการัง
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาววลีวรรณ รั้วชัย
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวรมย์ชลี นวลพุทรา
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวพัชรินทร์ ไวสาหลง
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวจีรวรรณ แซ่จิว รหัสนศ.5680105304 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 3
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวจิราภรณ์ จำรัสภูมิ
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นาย อิทธิพล เฉลียวจบ
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นายฉลองชัย จงใคร่กลาง
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาว ชุติมา ต่อกระโทก
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวสุนันทา กลายชัยภูมิ
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นายสหรัฐ พละเดช รหัส 5680105338
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวผกามาศ ปราบจะบก
 ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ และภาระงานของครู
  : โดย นางสาวกัลยรัตน์ บินสันเทียะ รหัส 5680105301 นางสาวชุติมา ต่อกระโทก รหัส 5680105307 นางสาวปภัสรา อบมาลี รหัส 5680105313 นางสาวผกามาศ ปราบจะบก รหัส 5680105315 นางสาวรมย์ชลี นวลพุทรา รหัส 5680105320 นางสาวสุนันทา กลายชัยภูมิ รหัส 5680105326 นางสาวสุภาวดี ไกรมณี รหัส 5680105328
 ความสำคัญของครู
  : โดย นางสาวนิตยา บินสันเทียะ รหัส 5370101414 การศึษาปฐมวัย ภาค กศ.ปช รุ่น 14 (โครงการพิเศษ)
 ความสำคัญของครู
  : โดย นางสาวโสรญา รีเรืองชัย รหัสนักศึกษา 5370101445 นักศึกษาภาค กศ.ปช. รุ่น 14 หมู่ 4 โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
 ครูที่เป็นมากกว่าครู
  : โดย นางสาวกนกภรณ์ จันทนันท์ 5680111101 เทคโนโลยีนวัตฯ-คอมฯ ปี 2 หมู่ 1
 ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
  : โดย นายสมหมาย ศรีจุมพล
 การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
  : โดย สมาชิก รายชื่อกลุ่ม วิชาความเป็นครู ชื่อกลุ่ม ชาย 4 หมี่เกี๊ยว 1.นางสาวกนกภรณ์ จันทนันท์ 5680111101 2. นายจิระศักดิ์ เชิดสูงเนิน 5680111125 3. นายธนวัฒน์ ศิริชาติ 5680111128 4. นายธิติพงศ์ ขจรภพ 5680111130 5. นายวีรวัฒน์ ฉิมพาลี 5680111135 โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา
 พัฒนาการของวิชาชีพครู
  : โดย กลุ่มที่ 3 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 หมู่ 1
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นายวีระยุทธ์ แสงเพ็ชร คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัส 5680105238
 หลักการและปรัชญาการศึกษา
  : โดย นาย จตุพงษ์ แสงชัยวรคุณ รหัส5680111124 นายธวัชชัย จิตกล้า รหัส5680111129 นายบวร บาริศรี รหัส5680111132 นาย มงคลชัย นาคเกษม รหัส5680111133 นายเสรี คานันดา รหัส5680111138 นาย อดิเทพ คาสอน รหัส5680111139 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา – คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 หมู่ 1
 ครูที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  : โดย นาวสาวอรพินท์ ปลื้มสุด
 ลักษณะครูที่ด๊
  : โดย นางสาวเมธณี เที่ยงสูงเนิน
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวศุทธินี มาลา 5680105225 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่ 2
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาววนิดา จันทรชีวา 5680105222 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่ 2
 ความเป็นครูที่ดี
  : โดย นาย ณัฐสิทธิ์ หาญนอก
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย กัญญาพัชร พิมพ์จันทร์ คบ.วิทยาศสตร์ทั่วไป ปี 2หมู่2 5680105201
 ครูที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  : โดย นายธีรวุฒิ ภูละคร
 ครูที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  : โดย นางสาววาสนา เตื่อยตุ่น รหัส 5680105223 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่2
 ครูที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  : โดย นายเสกสรร นามสา
 ครูที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  : โดย นางสาว สุดาพร เกรัมย์
 ครูที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  : โดย นางสาวจีรภา บุญธรรมวัด
 ครูที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  : โดย นางสาว ประกายทิพย์ ศรีโพธิ์กลาง
 อนาคตครู
  : โดย นายยุทธการ. บัวเมืองปัก. 5680105138 คบ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 บทความเกี่ยวกับครู
  : โดย น.ส.พรสุดา ธรรมชีวัน 5780105115
 ครูที่ดี
  : โดย นางสาวมยุรา ทองดีนอก รหัส 5680105119 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่1
 ลักษณะความเป็นครูที่ดีในอุดมคติ
  : โดย นางสาวปภัสรา อบมาลี คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 3 รหัส 5680105313
 ความเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวปรารถนา กระชับกลาง
 ความเป็นครู
  : โดย เมธานนท์ เพ็ชรตะกั่ว 5680111134
 ความเป็นครูที่ดี
  : โดย โดย นางสาวสุธิมา จันทา รหัส 5480108248 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ปี 4 หมู่ 2
 ความเป็นครู
  : โดย นายสมหมาย ศรีจุมพล 5680111136 โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา
 ความเป็นครู
  : โดย นางสาวกมลวรรณ จันทรวิวัฒน์ 5680111102 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์ศึกษา
 ครูที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
  : โดย นางสาวภาวิณี แผงวงศ์ รหัสประจำตัว 5680105218 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 2
 เปิดใจครูเต้ยอุทิศตนเป็นครูบนดอย
  : โดย ชื่อนางสาวบุษราคำ สุขล้ำ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 1 รหัสนักศึกษา 5680105113
 ความเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวชลิตา โตสนั่น
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.อัจฉรา ภูศรีอ่อน 5680105232 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 2
 ข่าว (ว่าที่)ครูที่ดีในอนาคต
  : โดย น.ส.ณัฐวรรณ จารย์ตำรา รหัส 5680105110 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 1
 ความเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวอรอนงค์ เชาว์โคกสูง
 ความเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวณัฐชยา วงศ์อินทร์
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย นางสาว นงลักษณ์ แจ้งขำ 5680105211 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่งไป หมู่ 2
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาว มธุรดา นามนนท์
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย นางสาวปุณฑริก งานโคกสูง 5680105215 ปี2หมู่2 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย นางสาวจิรัฐิติกานต์ ธัญญาหาร 5680105203 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 2
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาว ภัทรา ซองผม 5680105217 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป หมู่ 2 ปี 2
 ช่าวครูไทย
  : โดย โดย นางสาวอุษา สมอบ้าน คณครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2. หมู่ที่ 1. รหัสนักศึกษา 5680105134
 ช่าวครูไทย
  : โดย โดย นางสาวอุษา สมอบ้าน คณครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2. หมู่ที่ 1. รหัสนักศึกษา 5680105134
 ครูที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร?
  : โดย นางสาวสุวรรณี บุญพิมาย รหัสประจำตัว 5680105230 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่ 2
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวจีรวรรณ แซ่จิว
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวเจนจิรา ปลอดโปร่ง
 ความเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวยลดา ชาวสวน
 ความเป็นครู
  : โดย นา
 ความเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาววิมพ์วิภา พุทธรัสสุ รหัส 5680105323 ปี 2 หมู่ 3 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 ครูดีที่โลกต้องการ...
  : โดย น.ส.สุนิพา ใต้ชัยภูมิ ค.บ. วิทย์ศาสตร์ทั่วไป รหัส5680105127 ปี2 หมู่1
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวสุภาวดี ไกรมณี
 ครู ศิษย์ ถ่ายทอด แบ่งปัน ผูกพัน พอเพียง
  : โดย นางสาวฉัตรสกุล อุ่นเพชร 5680105106 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปปี 2 หมู่ 1
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาว ณัฐริกา เวียงคำ คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปี2 หมู่3 รหัส 5680105309
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวปฏิมา งวดสูงเนิน รหัส 5680105213 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่ 2
 ครูดีที่โลกต้องการ
  : โดย นางสาวรุ่งนภา ดอกรักกลาง 5680105122 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 1
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย นางสาวพิมฐญา พิมเสนา 5680105117 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 1
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวชไมพร แฝงเวียง (รหัส5680105206)
 ครูที่เเท้จริง
  : โดย นางสาวช่อผกา ศรีบุญเรือง
 ครูที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  : โดย น.ส.จุฑามาศ ดีหลาย 5680105205 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 2
 เสียงกู่จากครูใหญ่
  : โดย นางสาวเกศดา วงสวัสดิ์ รหัส 5680105102 โปรแกรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่ 1
 ครูที่ดี
  : โดย นางสาวอริยา วรรณี รหัส 5680105132 คบ.วิทยาสาสตร์ ปี2 หมู่1
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.ณัฐพร ตราเงิน รหัสประจำตัว 5680105209 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 หมู่ 2
 บทความลักษณะครูที่ดี
  : โดย นางสาวพรสุดา มาตรสงคราม รหัส 5680105116โปรแกรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี2 หมู่1
 ครูที่ดีมีลักษณะอย่างไร
  : โดย นางสาวสุพัตรา กอหญ้ากลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไปปี 2 หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 5680105227
 จิตวิญญาณความเป็นครู
  : โดย นายเสรี คำนันดา รหัสนักศึกษา 5680111138
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นายอิสระ สิงหะรา B.Ed. 1.4
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส. พัชรี ม่วงดี เลขที่ 13 ปี 1 ห้อง 4 รหัสนักศึกษา 5780108413
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย กลุ่ม 4 b.ed 1.3 คบ.ภาษาอังกฤษ
 ส่งงาน กลุ่มหัวข้อที่ ๖ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย กลุ่มที่ ๖ B.Ed 1.4 English Major
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวอันทิกา ศุขพิมาย B.Ed. 1.4
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นายสหชัย สง่าญาติ คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียนที่ 1
 ความสำคัญของวิชาชีพครู
  : โดย กลุ่ม 2 B.Ed. 1.3
 การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู
  : โดย นางสาว สุกฤตา แจ้งสูงเนิน รหัส 5780108324 B.ed 1.3
 การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู
  : โดย นางสาว สุกฤตา แจ้งสูงเนิน รหัส 5780108324 B.ed 1.3
 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย 1.) นางสาวเกศรา เกตุไธสง เลขที่ 2 รหัสนักศึกษา 5780108302 2.) นางสาวพิชญา แสนศรี เลขที่ 14 รหัสนักศึกษา 5780108314 3.) นางสาวลลิตา ลาแอ้น เลขที่ 19 รหัสนักศึกษา 5780108319 4.) นายธนกร บุญมา เลขที่ 31 รหัสนักศึกษา 5780108331 5.) นายศรัณย์ชัช สุวรรณศักดิ์ เลข
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาว วัณวรี แถมกลาง
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาว กัญญธิดา ภัทรวรานนท์
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาว พิมพ์ชนก โกะสูงเนิน
 การสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
  : โดย นางสาวชุติกาญจน์ แสวงมี เลขที่ 5 นางสาวณัชชา เนียมสำโรง เลขที่ 6 นางสาวเต็มศิริ วันภูงา เลขที่ 8 นางสาวภิราวรรณ ชัยภา เลขที่ 16 นางสาวเสาวลักษณ์ โทโคกสูง เลขที่ 26
 วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวธนิกานต์ คณาโจด
 ความสำคัญของวิชาชีพครู
  : โดย 1. นางสาวกุลภรณ์ ตั้งทรัพย์ รหัสนักศึกษา 5780108202 2. นางสาววิลาสินี พึ่งพานิช รหัสนักศึกษา 5780108221 3. นางสาวอันชิสา แก้วพูน รหัสนักศึกษา 5780108229 4. นางสาวอินทัช อุทาทิพย์ รหัสนักศึกษา 5780108230 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่ 2
 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย นางสาวรัชนี ปัญจบุรี
 บทบาท หน้าที่ และภาระงานของครู
  : โดย นางสาวจิราวรรณ สุขกำเนิด รหัส 5780108204 ,นางสาวรุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ รหัส 5780108219 ,นายณัฐพงศ์ แทนมา รหัส 5780108231 ,นายปฏิวัติ ศรสุรินทร์ รหัส5780108232 นักศึกษาชั้นปีที่1 หมู่2 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
 ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
  : โดย นส.อมรพันธ์ ฉลาดเฉลียว รหัส 5780108427 , นส. นภัสวรรณ เกษมทรัพย์ รหัส 5780108409 , นส. วัณวรี แถมกลาง รหัส 5780108420 , นาย อิสระ สิงหะรา รหัส 5780108434 , นาย ธันวา กันทะวงศ์ รหัส 5780108431 ปีที่ 1 ห้อง 4
 หลักการศึกษาปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา
  : โดย จริยา สันติวีระวงศ์ รหัส5780108203,ปทิตตา วรภิญโญภาส รหัส5780108211,ปักสิริยา ปาเบ้า รหัส5780108212,ศิรประภา นามโคตร รหัส5780108222,สโรชา สาลีรัตนา รหัส5780108224
 การพัฒนาการวิชาชีพครู
  : โดย นางสาว น้ำผึ้ง ฉิมพาลี เลขที่10 ห้อง 2 คบ.ภาษาอังกฤษ
 ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
  : โดย น.ส. อมรพันธ์ ฉลาดเฉลียว กลุ่ม 2 B.ed 1.4 รหัสนักศึกษา 5780108427
 หลักการศึกษา ปรัชญา เเนวคิดทฤษฎีการศึกษา
  : โดย นางสาวจินตนา เมืองศูนย์ รหัสนักศึกษา 5780108403 ค.บ.ภาษาอังกฤษ ปี 1 หมู 4
 หลักการศึกษาปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา
  : โดย จริยา สันติวีระวงศ์ รหัส5780108203,ปทิตตา วรภิญโญภาส รหัส5780108211,ปักสิริยา ปาเบ้า รหัส5780108212,ศิรประภา นามโคตร รหัส5780108222,สโรชา สาลีรัตนา รหัส5780108224
 รายงาน เรื่องพัฒนาการวิชาชีพครู กลุ่ม5
  : โดย ๑.นางสาว กฤติกา เนตรผลกลาง เลขที่ ๑ ๒.นางสาว กิ่งดาว ทองพระพักตร์ เลขที่ ๒ ๓.นางสาว นริศรา วิจารณ์จิตร เลขที่ ๖ ๔.นางสาว วันดี โพธิ์พันธ์ไม้ เลขที่ ๑๘ ๕.นางสาว ศิริวิมล นวลสนิท เลขที่ ๒๒ ๖.นางสาว อภิญญาภรณ์ การถาง เลขที่ ๒๙
 บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย กลุ่ม 3 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษB.Ed.1.3
 ความสำคัญของวิชาชีพครู
  : โดย นางสาวณัฐทรียา สีโสภา เลขที่ 4 รหัส 5780107104 นางสาวปาริสุทธิ์ ในทองหลาง เลขที่ 7 รหัส 5780107107 นางสาวพรทิพย์ โคกทอง เลขที่ 9 รหัส 5780107109 นางสาวพิไลวรรณ์ วัฒนากลาง เลขที่ 12 รหัส 5780107112 นางสาวภาวนา รัตนศาลาแสง เลขที่ 14 รหัส 5780107114
 ความสำคัญของวิชาชีพครู
  : โดย นางสาวธิดารัตน์ บัวทิพย์ รหัสนักศึกษา 5780108309 นางสาวรัชนีกร เนื่องพนอม รหัสนักศึกษา 5780108318 นางสาวศุภลักษณ์ สิงห์นอก รหัสนักศึกษา 5780108323 นางสาวอมรธิดา ถูระพี รหัสนักศึกษา 5780108327
 รายงานปรัชญา แนวคิด และทฤษฏีการศึกษา
  : โดย นายเกียรติชัย ราชจินดา
 ความสำคัญของวิชาชีพครู
  : โดย นางสาวณัฐกาญน์ จอนสูงเนิน รหัส 5780108406,นางสาวบุณฑริก กันทะวัง รหัส5780108410,นางสาวรัชนีกร ราคาแพง รหัส 5780108418,นางสาววรรณ์วิดา ตีไชยรัมย์ รหัส 5780108419,นางสาวโสภิดา รันขุนทด รหัส5780108426
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวเสาวลักษณ์ โทโคกสูง
 ลักษณะครูุที่ดี
  : โดย นางสาววราภรณ์ สินปรุ คบ.ภาษาอังกฤษ ปี1 ห้อง2 รหัสนักศึกษา 5780108220
 การศึกษาตามหลัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  : โดย น.ส.เกศรินทร์ เสียนขุนทด
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอัญมณี เณรชู คบ.ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียนที่ 3 รหัสนักศึกษา 5780108329
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสุภาวดี หนองบุญรหัสนักศึกษา 5780108325 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (B.ED.1.3)
 การเป็นครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวรัชนีกร เนื่องพนอม
 แนวคิดการเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอัญมณี เณรชู คบ.ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียนที่ 3 รหัสนักศึกษา 5780108329
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นายปัฏฐากร ต่อศักดิ์ B.Ed. 1.3 ID:5780108332
 ศึกษารวบรวมแนวคิดการเป็นครูในศตวรรษที่21
  : โดย น.ส.ศรัญญา บุญลือ
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวทศพร ชนไธสง
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย น.ส.กังสดาล ชัยกลาง ครุศาสตร์เอกอังกฤษหมู่3 รหัสน.ศ.5780108301
 การเป็นครูศตวรรษที่ 21
  : โดย น.ส ธิดารัตน์ บัวทิพย์
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสุกฤตา แจ้งสูงเนิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ รหัสนักศึกษา 5780108324
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 25
  : โดย นางสาวจุฑาทิพย์ ละครพล 5780108304
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาว ปภาวดี แอบกิ่ง ชั้นปีที่ 1 หมู่ 3 รหัสนักศึกษา 5780108311 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวเกศรา เกตุไธสง
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวชุติมล วงศ์อินตา คณะครุศาสตร์ สาขา วิชาภาษาอังกฤษ ห้อง 1.3 รหัส 5780108305
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอรณี พินตะคุ คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 รหัสนศ.5780108328
 ลักษณะของครูที่ดี (แก้ไข)
  : โดย นางสาวพัทราวดี ศรีชัยภูมิ ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 1.2 เลขที่ 14 รหัส 5780108214
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นายอาทิตย์ ชัยอาวุธ คบ.ภาษาอังกฤษ ปี 1 หมู่ 3
 ความเป็นมาของการศึกษาไทย
  : โดย นางสาวปฏิมา ทองเกลี้ยง B.Ed.1.1 English major
 บทบาทหน้าที่ และภาระความเป็นครู
  : โดย นายชัยมงคล ผ่ายเพชร
 ความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
  : โดย ศรวณีย์ ตรีเดช
 รายงานกลุ่มที่ 3 เรื่องความสำคัญของวิชาชีพครู B.Ed.1.1 ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ
  : โดย กลุ่มที 3
 การพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียน
  : โดย กลุ่มที่ 5 B.Ed.1.1
 ความสำคัญของวิชาชีพครู กลุ่มที่ 3 ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ B.ed.1.1
  : โดย กลุ่มที่ 3
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาว ศุภลักษณ์ สิงห์นอก B.Ed.1.3 คบ.อังกฤษ 5780108323
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวพิชญา แสนศรี
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอมรธิดา ถูระพี รหัสนักศึกษา 5780108327 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่ 3 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวณัฏฐิรา ศรีไสยา คบ.ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 รหัสนักศึกษา 5780108306
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นายธนกร บุญมา ชั้นปีที่ 1 หมู่ 3 รหัสนักศึกษา 5780108331
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย
 ความเป็นครูที่ดี
  : โดย นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์กำลัง รหัส 5780108124 ตัวแทนกลุ่ม
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวนิศาลักษณ์ มาฆะเซ็นต์ ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่ 3
 บทบาทหน้าที่ และภาระความเป็นครู
  : โดย นายชัยมงคล ผ่ายเพชร
 บทบาทหน้าที่ และภาระความเป็นครู
  : โดย นายเจตสุดา กับสันเทียะ
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวศิรินญา แสงวิรุณ ID : 5780108322 ชั้นปีที่ 1 หมู่ 3
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย น.ส.วรินทร์ทิพย์ มาปัสสาเดชากุล รหัสนักศึกษา 5780108320 ชั้นปีที่ 1 หมู่ 3
 ลักษณะที่ดีของครู
  : โดย นายเกียรติศักดิ์ จรูญสน
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวแสงจันทร์ ขำเขว้า B.Ed. 1.3 รหัสประจำตัวนักศึกษา 5780108326
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวลลิตา ลาแอ้น B.Ed 1.3
 รายงานการเสริมสร้างสมรรถนะของความเป็นครู
  : โดย นางสาวศิริลักษณ์ มนขุนทด
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นายศรัณย์ชัช สุวรรณศักดิ์
 บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย น.ส.วริศรา ถนัดเลื่อย เลขที่ 17 คบ.ภาษาไทย รหัสนักศึกษา 5780107117
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาว วิลาสินี พึ่งพานิช B.Ed 1.2 รหัสประจำตัว 5780108221
 รายงานปรัชญาทฤษฎีการศึกษาของไทย
  : โดย กลุ่ม 1 B.Ed 1.1
 คุณลักษณะของครูที่ีดี
  : โดย นางสาวอินทัช อุทาทิพย์ รหัสนักศึกษา 5780108230 โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่เรียนที่2
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นายธันวา กันทะวงศ์ BE.d 1.4 รหัสนักศึกษา 5780108431
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวโสภิดา รันขุนทด ค.บ.ภาษาอังกฤษ ห้อง 4
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาววราภรณ์ อุ่นทิวากร 5780108133
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาววรรณ์นิดา ตีไชยรัมย์ รหัสรักศึกษา 5780108419 ค.บ.ภาษาอังกฤษ หมู 4
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวภัสวรรณ เกษมทรัพย์ รหัสรักศึกษา 5780108409 ค.บ.ภาษาอังกฤษ หมู 4
 คุณลักษณะที่ดีของครู
  : โดย นางสาว น้ำผึ้ง ฉิมพาลี เลขที่10 ห้อง 2 คบ.ภาษาอังกฤษ
 คุณลักษณะที่ดีของครู
  : โดย นางสาว ธนวันต์ ทองใหญ่ เลขที่ 9 ห้อง 2 คบ.ภาษาอังกฤษ
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาววราภรณ์ อุ่นทิวากร 5780108124
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวอัญชิสา แก้วพูน B.Ed 1.2 รหัสนักศึกษา 5780108229
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวนภัสวรรณ เกษมทรพย์ B.ED. 1.4
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาววรรณ์วิดา ตรีไชยรัมย์ B.ED. 1.4
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.รุ้งลาวัลย์ ชัยโชติศิริ โปรแกรมภาษาอังกฤษ 1.2 เลขที่19
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวญาสุมินทร์ บ่อพิมาย ID 5780108405 เลขที่ 5 คบ.อังกฤษ
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย กิตติ์ธเนศ ภัทรนิธิธนาพงศ์ ปี 1 หมู่ 3 คบ.ภาษาอังกฤษ
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวเต็มศิริ วันภูงา ID 5780108208 B.Ed.1.2 เลขที่08
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.ยลรดี สวัสดิ์ 5780108217 B.Ed. 1.2 คบ.ภาษาอังกฤษ
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.กุลภรณ์ ตั้งทรัพย์ 5780108202 B.Ed. 1.2 คบ.ภาษาอังกฤษ
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาววรรณ์วิดา ตีไชยรัมย์ B.ed 1.4
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวณัชชา เนียมสำโรง คบ.ภาษาอังกฤษ B.Ed 1.2 รหัสนักศึกษา 5780108206 เลขที่ 6
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวชุติกาญจน์ แสวงมี B.Ed. 1.2 รหัสประจำตัว 5780108205 เลขที่ 5
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวศิรประภา นามโคตร
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นายณัฐพงศ์ แทนมา คบ.ภาษาอังกฤษ หมู่ที่ 2 รหัสประจำตัวนักศึกษา 5780108231
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.ปทิตตา วรภิญโญภาส คบ.ภาษาอังกฤษ ปี1ห้อง2 เลขที่11 รหัสนักศึกษา5780108211
 คุณลักษณะของครูที่ดี(true)
  : โดย น.ส.พิมพ์ผกา แพงเพ็ง รหัส 5780108215 คบ.อังกฤษ
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นาสงสาวจิราวรรณ สุขกำเนิด คบ.ภาษาอังกฤษ หมู่2 รหัสประจำตัว5780108204
 คุณลักษณะที่ดีของครู
  : โดย น.ส.ปทิตตา วรภิญโญภาส คบ.ภาษาอังกฤษ ปี1ห้อง2 เลขที่11 รหัสนักศึกษา5780108211
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21(แก้ไข)
  : โดย น.ส.ปวีณา คอนนอก ค.บ.อังกฤษ ชั้นปีที่1 หมู่1 เลขที่12 (Pๅุ)
 ความเป็นครูในศตวรรษที่21
  : โดย น.ส.วรรณิกา บำรุงการ B.ed.1.1โปรแกรมวิชา อังกฤษ P3
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาว สโรชา สาลีรัตนา คบ. อังกฤษ B.E.d 1.2 5780108224 เลขที่ 24
 ความเป็นครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาววรรณิกา บำรุงการ รหัส 5780108120 คบ. ภาษาอังกฤษ หมู่เรียน1.1 เลขที่ 20
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวจริยา สันติวีระวงศ์
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.ภิราวรรณ ชัยภา
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวสมฤทัย ฤทธิ์กำลัง
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส พรนิภา ละอองดี รหัสนักศึกษา 5780108412
 คุณลักษณะที่ดีของครู
  : โดย นาย ปฏิวัติ ศรสุรินทร์ ID : 5780108232 B.Ed 1.2
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย น.ส.กนกพร บัวระบัน ( 5780108101 ) B.Ed 1.1
 คุณลักษณะที่ดีของครู
  : โดย นาย ปฏิวัติ ศรสุรินทร์ ID : 5780108232 B.Ed 1.2
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวปฏิมา ทองเกลี้ยง B.Ed.1.1 English major
 ครูในศตวรรษที่21
  : โดย วราภรณ์ อุ่นทินกร
 บทความบทบาท หน้าที่ และภาระงานของครู
  : โดย นายเกียรติชัย ราชจินดา
 บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู
  : โดย น.ส.สกาวรัตน์ เจริญรัมย์ เลที่23 รหัส5780107123 ค.บ.ภาษาไทย
 การเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวพัชรพร พิมพ์ศรี ค.บ.ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่ 3
 บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย น.ส.ณัฐทรียา สีโสภา เลขที่4 ค.บ.ภาษาไทย ปี1
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวรัชนี ปัญจบุรี
 บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย นางสาววันดี โพพันธ์ไม้ ค.บ.ภาษาไทย
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.พิมพ์ผกา แพงเพ็ง ปี 1.2 เลขที่ 15 คบ.อังกฤษ
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาว นูฮาซีดา มามะ B.Ed 1.1 เลขประจำตัวนักศึกษา 5780108135
 บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย นางสาวอภิญญาภรณ์ การถาง เลขที่ ๒๙ รหัสนักศึกษา ๕๗๘๐๑๐๗๑๒๙ ค.บ ภาษาไทยปี ๑
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย ณัฐณิชา กุลทนาวงษ์ (5780108107) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย พัชรีภรณ์ สีนวล(5780108114) B.Ed.1.1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
 ความเป็นครูในศตวรรษที่21
  : โดย นฤมล ฉวีวรรณ ค.บ. อังกฤษ รหัส 5780108110
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย ชมนาด พึ่งงาม
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวหริกานต์ บับใหม่ B.ed. 1.1 เลขที่ 27 รหัสนักศึกษา 5780108127
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาววาสนา จำปาทอง ห้อง 1 คบ.ภาษาอังกฤษ
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวณัฐกาญน์ จอนสูงเนิน รหัสนักศึกษา 5780108406
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวณัฐกาญน์ จอนสูงเนิน รหัสนักศึกษา 5780108406
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย ภาคินี แสวงนอก รหัสนักศึกษา 5780108116
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นายฐิตวัฒน์ ดูเชิดรัมย์
 ความเป็นครูในศตวรรษ
  : โดย นางสาวศิตา ดูสันเทียะ รหัสนักศึกษา 5780108122 คบ.ภาษาอังกฤษ
 ความเป็นครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวสุทธิญา จำลองพันธ์
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวปวีณา คอนนอก ค.บ.อังกฤษ ชั้นปีที่ 1 หมู่ 1 เลขที่ 12 (P16)
 ความเป็นครูในศตวรรษที่21
  : โดย นส.รัชฎาพร สีดำ
 ความเป็นครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวพรปวีณ์ สวัสดี
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาว ปักษ์ศิริยา ปาเบ้า 5780108212 ค.บ ภาษาอังกฤษ1,2
 ความเป็นครุูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวรัตติกาล พรมโสภา นักศึษาชั้นปีที่ 1 หมู่ 1 คณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ รหัสนักศึกษา 5780108119
 ความเป็นครู New .PDF
  : โดย น.ส.พรพิรุณ จันทราเลิศ B.Ed. 1.2 คบ.ภาษาอังกฤษ
 ความเป็นครูในศตวรรษ 21
  : โดย นางสาวอำไพ รัตนา
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นายรัชชานนท์ ศรีพล B.Ed1.4 ID 5780108432 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ
 ส่งงาน ความเป็นครูในศตวรรษที่21
  : โดย นายสุธี คำภาบุตร
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวจินตนา เมืองศูนย์ รหัสนักศึกษา 5780108403 ค.บ.ภาษาอังกฤษ ปี 1 หมู 4
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาว พิมพ์ปฏิภาณ ดิเรกศิลป์
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นศ.ธีรพันธ์ ศรีจันทึก คบ.อัง มรภ.นม. เลขที่ 32
 รายงานเดี่ยว(ความเป็นครู)
  : โดย นางสาวจิราวรรณ รุ่งเรือง
 ลักษณะครูที่ดี (แก้ไข)
  : โดย นางสาวภัทราพร เกตุกระทุ่ม 5780108415 B.Ed 1.4
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.พรพิรุณ จันทราเลิศ รหัสนักศึกษา 5780108213
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวภัทราพร เกตุกระทุ่ม 5780108415 B.Ed 1.4
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.อมรพันธ์ ฉลาดเฉลียว
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นส.ทิพย์สุดา ศรีภิรมย์
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวกาญจนาพร อินทร์โคกสูง
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาว ปักษ์ศิริยา ปาเบ้า 5780108212 คบ.1.2
 ลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวพัทราวดีศรีชัยภูมิ
 ความเป็นครูในศตวรรษ 21
  : โดย น.ส.ฐิติรัตน์ สุดไพรักษ์
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย น.ส.รัชนีกร ราคาแพง รหัสนักศึกษา 5780108418
 คุณลักษณะของครูที่ดี
  : โดย นางสาวสุนีย์ ใจบุญ
 ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวอริสรา ศักดาอมร
 ความเป็นครูในศตวรรษที่21
  : โดย นางสาวศิริลักษณ์ มนขุนทด
 บทบาท ภาระงานของครู
  : โดย น.ส.มณฑาทิพย์ อนุศรี
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวธนิกานต์ คณาโจด
 ครูในศตวรรษที่ 21
  : โดย นางสาวตระการตา แสงตะการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นางสาว ลลิตา ยิ่งแก้ว
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย กฤติกา เนตรพลกลาง
 หน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย นางสาว อภิญญา ปรางค์โคกกรวด รหัส 5780107128 คบ.ภาษาไทย
 หน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย นาย จักรพันธ์ หรรษา รหัส 5780107137 คบ.ภาษาไทย
 หน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย นางสาว อมรรัตน์ บุญสม รหัสนักศึกษา 5780107130 คบ.ภาษาไทย
 หน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย นางสาว อาทิตยา สรรพโภชน์ รหัส 5780107132 คบ.ภาษาไทย
 หน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย นางสาว พรพิมล พิมลนอก เลขที่10 คบ.ภาษาไทย
 บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย นางสาวศิริวิมล นวลสนิท เลขที่ 22 ค.บ.ภาษาไทย ปี 1
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นายฉัตรมงคล มะโนรมย์
 บาทบาทและหน้าที่ความเป็นครู
  : โดย นางสาวศรวณีย์ ตรีเดช
 บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย นางสาววิภา สุทำเลา
 บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย นางสาวภาวนา รัตนศาลาแสง เลขที่ 14 ค.บ.ภาษาไทย
 บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวนริศรา วิจารณ์จิตร
 บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวเกศรินทร์ เสียนขุนทด
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวพัชธิดา รักษาอินทร์ ค.บ.ภาษาไทยปี 1 เลขที่ 11
 งานชิ้ที่ 1 บทบาทหน้าที่และภาระงานของครู
  : โดย นางสาวปิยะกาญจน์ สุขจิตต์
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวลลิตา ยิ่งแก้ว
 บทบาท หน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นางสาว กิ่งดาว ทองพระพักตร์
 บทบาท หน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นางสาว กิ่งดาว ทองพระพักตร์
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวสิดาพร ภิญโญทรัพย์
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวภัทราภรณ์ แกมจินดา
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นายสุเมธ มณี
 บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวปาริสุทธิ์ ในทองหลาง รหัส 5780107107 ค.บ.ภาษาไทย ปี 1 เลขที่ 7
 บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวพรทิพย์ โคกทอง เลขที่ 9 โปรแกรมวิชาภาษาไทย รหัสนักศึกษา 5780107109
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย อิลฮาม หะยีเจ๊ะบู เลขที่ 43 คบ.ภาษาไทย
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นายกฤษฎา ชัยจำรัส
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย น.ส.ศิริวรรณ มุ่งแฝงกลาง เลขที่ 21 นักศึกษา ค.บ.ภาษาไทยปี 1
 บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวพิไลวรรณ์ วัฒนากลาง
 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครู
  : โดย นายฉัตรชัย หล่าสกุล รหัสนักศึกษา 5780107139
ส่งบทความ คลิกที่นี่

ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม
Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design