องค์ประกอบของโรงเรียนที่ดี ( Eleven factors for effective schools )


องค์ประกอบของโรงเรียนที่ดี

( Eleven factors for effective schools )

 

                                                                                                                รองศาสตราจารย์สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์

                                                                                                               

 

                องค์ประกอบ 11 ประการของโรงเรียนที่ดี (Eleven  factors  for  effective  schools)

                               

1.             มีผู้นำมืออาชีพ

       (Professional leadership)

-รอบรู้และยึดมั่นในวัตถุประสงค์

-ใช้วิธีการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกด้าน

-เป็นผู้นำวิชาชีพที่ทรงความรู้และคุณธรรม

2.             มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม

       (Shared vision and goals)

-มีวัตถุประสงค์เดียวกันของทุกฝ่าย

-มุ่งมั่น คงเส้นคงวาในการทำงานอย่างเชิงรุก

-เน้นทำงานแบบกัลยาณมิตรและการร่วมมือร่วมใจกัน

(Collegiality and collaboration)

3.             มีสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ดี

(A learning environment)

-มีบรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียนรู้และประเทืองปัญญา

-มีบรรยากาศของการทำงานที่ดี

4.             มุ่งเน้นการสอนและการเรียนรู้

(Concentration on teaching and

learning)

-กำหนดเวลาเรียนต่อปีสูงและใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ

-เน้นงานด้านวิชาการ

-เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

5.             ทำการสอนอย่างมีจุดมุ่งหมาย

(Purposeful teaching)

-เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงด้านการสอน/ การเรียนรู้

-มีวัตถุประสงค์ที่แจ่มชัด

-วัตถุประสงค์ของการสอนที่ยืดหยุ่นได้ดี

-จัดรูปแบบของบทเรียนได้ดี

6.             มีการตั้งความคาดหวังไว้สูง

       (High expectations)

-คาดหวังสูงในทุกเรื่อง

-มีการสื่อสารความคาดหวังให้ทุกคนทราบ

-สร้างความท้าทายทางปัญญาแก่นักเรียน ครูและบุคลากร

7.             ใช้การเสริมแรงเชิงบวก

        (Positive reinforcement)

-ยึดหลักความยุติธรรมและชัดเจนตรวจสอบได้

-มีระบบข้อมูลย้อนกลับให้ทราบผล

8.             มีการติดตามความก้าวหน้า

       (Monitoring progress)

-ติดตาม / ตรวจสอบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

-ตรวจสอบ / ประเมินผลงานของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ

 

9.             นักเรียนตระหนักในสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง

(Pupil rights and responsibilities)

-พัฒนานักเรียนให้รู้จักการเคารพตนเอง(Self-esteem)

-สร้างนักเรียนให้เป็นผู้รู้หน้าที่และความรับผิดชอบ

-นักเรียนสามารถควบคุมตนเองและการทำงานอิสระด้วยตนเอง

10.      มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

       (Home-school partnership)

-ผู้ปกครองเอาใจใส่และเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

 

11.      เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

(A learning organization)

-กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดเวลาของสมาชิกทุกคนของ      โรงเรียน ทุกคนทำตัวเป็นผู้เรียน (Learners)

-ใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาครู อาจารย์

-ทำให้โรงเรียนเองเป็นองค์กรที่ปรับตัวและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเช่นกัน

                ที่มา : ปรับปรุงจาก Simons et. al. 1995 : 3, In Law, S. & Olover Direk, G. Educational Leadership and Learning.  p. 149.01188 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-12-08 11:34:04 v : 3873ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา