ระบบเศรษฐกิจองค ิ ความรู้


“วสิยทั ศน ั เทคโนโลย  สารสนเทศและการส ี อสารก ่ื บการข ั ับเคลอน ่ื

ไปสระบบเศรษฐก ู จองค ิ ความร  ”  

       Dr.Thomas H. Davenport 

ในเศรษฐกจองค ิ ความร  ตู องท  าอะไรท ํ แตกต ่ี างจากว  ธิเกี าๆ  ซงประเทศไทยได ่ึ มาถ  ึงจุดสําคัญของการ

เปล่ียนแปลงเปนเศรษฐกิจท่ีทําการซ้ือขายสินคาและบริการโดยใชองคความรูเปนสวนประกอบท่ีสําคัญเนน

การวิจัยนวัตกรรมและการสรางองคความรูใหม องคความรูถูกเผยแพรอยางกวางขวาง และใชอยาง

แพรหลายโดยผูเช่ียวชาญ มีวัฒนธรรมท่ีใหคุณคากับการเรียนรูและศักยภาพในการแขงขันในระดับ

นานาชาต     ิ

องคความรูไมใชของใหม แตวิวัฒนาการในองคกรเพ่ิมข้ึนอยางคงเสนคงวา และอาจนําไปสูการ

เปลยนแปลงคร ่ี งใหญ ้ั  การบรหารองค ิ ความร   ู มตี วอย ั างให  เห น็  อาทเชิ น หองสม  ดุ และทรพย ั ส นทางป ิ ญญา 

ระบบเศรษฐกจองค ิ ความร  คู ออะไร ื

ƒ ระบบเศรษฐกจิ    ซงสมาช ่ึ ิกขายองคความร  หร ู อผล ื ตภ ิ ณฑ ั และบร  การ ิ    โดยอาศยเทคโนโลย ั สารสนเทศ ี

และการสอสาร ่ื

ƒ ระบบเศรษฐกจิ  ซงม ่ึ งเน ุ นการว  จิยั  นวตกรรม ั และรปแบบอ ู น่ื ๆ ของการสรางองค  ความร  ู

ƒ ระบบเศรษฐกจิ  ซงองค ่ึ ความร  ถู กเผยแพร ู และน  าไปใช ํ อย  างกว  างขวาง 

ƒ ระบบเศรษฐกจิ    ซงสมาช ่ึ ิกทประสบความส ่ี าเร ํ จม็ การศ ี กษาและความช ึ านาญระด ํ บส ั งู

ƒ ไมเพ  ยงแต ี ระบบเศรษฐก  จเท ิ าน  นแต ้ั ว ฒนธรรมด ั วยท  ยอมร ่ี บในค ั ณค ุ าของการเร  ยนร ี และการประสบ ู

ความสาเร ํ จและย ็ นยอมท ิ จะกระท ่ี าส ํ งท ่ิ จ่ีาเป ํ นเพ  อการแข ่ื งข  นในย ั คโลกาภ ุ วิฒน ั  

ความสาค ํ ญของระบบเศรษฐก ั จองค ิ ความร  ู

ƒ กาเน ํ ดข ิ นมาหลายพ ้ึ นป ั 

ƒ กาล ํ งเพ ั มบทบาทท ่ิ ส่ี าค ํ ญในองค ั กรและระบบเศรษฐก  จอย ิ างช  าๆ  แตว วิฒนาการอย ั างมากก  อให  เก ดการ ิ

ปฏวิตั ิ

ƒ ไดเร มศ ่ิ กษาบทบาทขององค ึ ความร  ในระบบเศรษฐก ู จของประเทศและบร ิ ษิ ทเป ั นเวลากว  า

     20 – 30 ปท ผ่ี านมาแล  ว

ƒ ระบบเศรษฐกจองค ิ ความร  เปู นความหลากหลายท  พ่ี งม ่ึ ขีน้ึ  แตไม  ใช  ระบบแปลกใหม  

- หองสม  ดต ุ าง  ๆ  

- ความชาญฉลาดในการแขงข  นั

- ทรพย ั ส นทางป ิ ญญา 2

ความแตกตางขององค  ความร  ู

ขอม  ลด ู บิ

- จดการง ั าย 

-    มกเป ั นต  วเลข ั

-    ถายทอดง  าย 

-    พกพาสะดวก

สารสนเทศ

-    ขอม  ลท ู ม่ี จีดประสงค ุ และ    

การนาไปใช ํ  

-    มการต ี ความหมายท ี ตรงก ่ี นั

องคความร  ู

-  ความรทรงค ู ณค ุ าหลายประการไม  ได  ถ กู

บนทั กหร ึ อจื ดเก ั บไว ็ อย  างเป  นระบบ 

มกเป ั นความร  ทู ต่ี ดติ วผั รูจู งทึ าให ํ ยาก 

ตอการถ  ายทอดความร  จากร ู นส ุ รูนุ

Peter Drucker  ไดกล  าวว  า  สงท ่ิ าทายของศตวรรษน   ้ี คอการท ื าให ํ เก ดผลผล ิ ตจากองค ิ ความร   ู โดยท่ี

ผลผลตจากองค ิ ความร   ู จะไมเป  นเพ  ยงแค ี ป จจ ยการแข ั งข  นั  แตจะเป  นค  าตอบส ํ ดท ุ ายในการพ  ฒนาข ั ดี

ความสามารถในการแขงข  นของประเทศ ั

ขอควรระว  งคั อื เรายงไม ั ม ความเข ี าใจท  ด่ี กี บการสร ั างเศรษฐก  จองค ิ ความร  หร ู อความเจร ื ญิ รงเร ุ อง ื  รฐบาล ั

ญป่ี นล ุ มเหลวในการท  าเศรษฐก ํ จองค ิ ความร     ู ประเทศทประสบผลส ่ี าเร ํ จม็ กเก ั ดจากเหต ิ การณ ุ ใน

ประวตั ศาสตร ิ   ซงไม ่ึ ได  เก ดจากความต ิ งใจ ้ั  แมแต  ในประเทศท  พ่ี ฒนาแล ั วก  ขาดจ ็ ดย ุ นและนโยบายท ื เป ่ี น

รปธรรม ู

เศรษฐกจองค ิ ความร   ู มความส ี าค ํ ญก ั บประเทศไทย ั  เพราะผลตภ ิ ณฑ ั และบร  การท ิ มาจากองค ่ี ความร  มู กม ั ี

ผลตอบแทนสงและเพ ู มมาตรฐานความเป ่ิ นอย      ู งานในเศรษฐกจองค ิ ความร  มู กจะม ั ความน ี าสนใจและม  ี

ประโยชนมากกว  า  ถาไม  ม การเปล ี ยนแปลงก ่ี ต็ องลดราคาส  นค ิ าเพ  อการแข ่ื งข  นั

ความสาค ํ ญขององค ั ความร     ู ประเทศทวโลกก ่ั าล ํ งคั นหาความได  เปร  ยบทางการแข ี งข  นั  ถาหากประเทศ 

ไทยไมร บท ี าตามก ํ จะถ ็ กท ู งขว ้ิ าง ความรทู าให ํ เก ดการเจร ิ ญเต ิ บโตทางเศรษฐก ิ จทิ ส่ี งกว ู า

เทคโนโลยสารสนเทศ ี  ทาให ํ เก ดการเปล ิ ยนแปลงง ่ี ายกว  าแต  ก อน 

4  ปจจ ยส ั าค ํ ญในเศรษฐก ั จองค ิ ความร  ู

1.  ความสามารถในการสรางนว  ตกรรม ั   

     งานวจิยและการพ ั ฒนาทร ั พย ั ส นทางป ิ ญญาในสถานศ  กษาในบร ึ ษิ ทในท ั กระด ุ บท ั งในด ้ั านว  จิยั

พนฐานและว ้ื จิยประย ั กต ุ   มการยอมร ี บความค ั ดใหม ิ ๆ   นวตกรรมม ั ความเส ี ยงส ่ี งและต ู องม  การเปล ี ยนแปลง ่ี

ทค่ี อนข  างยากล  าบากในการปฏ ํ บิ ตั ิ

2.  ทรพยากรมน ั ษย ุ    

              มความต ี องการท  จะพ ่ี ฒนาตนเองให ั ก าวหน  าไปกว  าท  เป ่ี นอย  การศ ู กษาต ึ องภาษาอ  งกฤษท ั งในแง ้ั 

วทยาศาสตร ิ บรหารธ ิ รก ุ จิ  และการบนเท ั งิ เนนความค  ดสร ิ างสรรค  และการสร  างส  งใหม ่ิ  ๆ  

3.  เทคโนโลยี

            ตองม  โครงสร ี างสน  บสน ั นท ุ จะให ่ี ม การเข ี าถ งองค ึ ความร  และการเร ู ยนร ี     ู มอีตราในการใช ั 

เทคโนโลยที ส่ี งทู งโดยพลเม ้ั องและบร ื ษิ ทั

4. สภาพแวดลอมทางธ  รก ุ จิ

5. ยทธว ุ ธิ ในการสร ี างระบบเศรษฐก  จองค ิ ความร  ู3

    ประเทศไทยควรจะทาํ 1 ตาบล ํ 1 บริการ หรือ 1 ตาบล ํ 1 ประสบการณเพ่ือใหมีความ

แตกตางจากท  อ่ีนๆ ่ื และมภาพล ี กษณ ั ของส  นค ิ าท โดดเด ่ี น

Singapore -   จดแข ุ ง็

ขดความสามารถทางด ี านนว  ตกรรม ั - นโยบายรฐบาลท ั ม่ี งเน ุ นนว  ตกรรม ั มหาวทยาล ิ ยทั เข ่ี มแข  ง็

ทรพยากรมน ั ษย ุ -    การประสบความสาเร ํ จด็ านการศ  กษา ึ ความคลองในภาษาอ  งกฤษ ั

เทคโนโลย -    ี

สภาพแวดลอมทางธ  รก ุ จิ    - บรรยากาศทางธรก ุ จทิ ได ่ี รบการจ ั ดอ ั นด ั บส ั งอย ู เสมอและการเป ู ดร  บการลงท ั นุ

จากตางประเทศ 

ขดความสามารถทางนว ี ตกรรม ั - อาศยการว ั จิยและพ ั ฒนาจากบร ั ษิ ทต ั างชาต  บิ อยคร  ง้ั

ทรพยากรมน ั ษย ุ  -    ขาดความคดร ิ เริ มสร ่ิ างสรรค  และนว  ตกรรม ั

เทคโนโลย -   ี ธรก ุ จขนาดกลางและขนาดย ิ อมม  จีดด ุ อยในการใชเทคโนโลย  สารสนเทศและการส ี อสาร ่ื

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ -  มีภาวะการเปนผูประกอบการและความเส่ียงเล็กนอย รัฐบาลเขาแทรกแซง

อยางหน  กหน ั วง 

 

Korea :   จดแข ุ ง็

ขดความสามารถทางด ี านนว  ตกรรม ั -  นโยบายของรฐบาลและองค ั กรท  เข ่ี มแข ็ ง็ ธรก ุ จขนาดใหญ ิ ท ม่ี การ ี

วจิยและพ ั ฒนาท ั เข ่ี มแข  งม็ จีานวนน ํ อย 

ทรพยากรมน ั ษย ุ  -    การประสบความสาเร ํ จด็ านการศ  กษา ึ  การทางานอย ํ างขย  นข ั นแข ั ง็

เทคโนโลย- ี ใช  Broadband    เกมสออนไลน  

สภาพแวดลอมทางธ  รก ุ จิ -  ภาวะการเปนผ  ประกอบการท ู เข ่ี มแข ็ งเก ็ ดข ิ นเม ้ึ อไม ่ื นานมาน  ้ี การเตบโตของ ิ

ความรวมม  อระหว ื างบร  ษิ ทต ั าง  ๆ  

จดด ุ อย 

ขดความสามารถทางนว ี ตกรรม ั - บรษิ ทม ั การว ี จิยและพ ั ฒนาท ั ด่ี อย 

ทรพยากรมน ั ษย ุ -   ไมม แรงงานหญ ี งิ ความสามารถใชภาษาอ  งกฤษน ั อย  การศกษาจากรากฐานของ ึ

ขอเท  จจร ็ งิ

เทคโนโลย -   ี ธรก ุ จขนาดกลางและขนาดย ิ อมม  จีดด ุ อยในการใชเทคโนโลย  สารสนเทศและการส ี อสาร ่ื

และความพรอมทางด  านอ  เลี คโทรน ็ คิ

สภาพแวดลอมทางธ  รก ุ จิ -  แจโบล  (กลมธ ุ รก ุ จใหญ ิ ๆ ของเกาหล) ี ไมเป  ดโอกาสให  แก  การลงท  นจาก ุ

ตางประเทศ 

Taiwan :  จดแข ุ ง็

ขีดความสามารถทางนวัตกรรม - "อุทยานวิทยาศาสตร"  ท่ีมีประสิทธิผลทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสอสาร ่ื   ความรวมม  อระหว ื างธ  รก ุ จและมหาว ิ ทยาล ิ ยทั เข ่ี มแข ็ ง็4

ทรพยากรมน ั ษย ุ -   การศกษาด ึ านว  ทยาศาสตร ิ ท เข ่ี มแข ็ ง็ ผจู ดการจ ั านวนมากได ํ รบการศ ั กษานอกประเทศไต ึ หว  นั

เทคโนโลย -  ี โทรคมนาคมแบบไรสายท  เข ่ี มแข  ง็

สภาพแวดลอมทางธ  รก ุ จิ - ธรก ุ จขนาดใหญ ิ ม ความเข ี มแข ็ งด็ านการว  จิยและพ ั ฒนา ั กลมบร ุ ษิ ททางกลย ั ทธ ุ 

จดด ุ อย 

ขดความสามารถทางนว ี ตกรรม ั - มหาวทยาล ิ ยมั จีดด ุ อยในการว  จิยพั นฐาน ้ื

ทรพยากรมน ั ษย ุ -   การศกษาด ึ านการจ  ดการท ั อ่ีอนแอ 

เทคโนโลย -  ี จดด ุ อยในการใช   PC  

สภาพแวดลอมทางธ  รก ุ จิ -  ธรก ุ จขนาดกลางและขนาดย ิ อมค  อนข  างอ  อนแอ  มประส ี ทธ ิ ภาพทางด ิ าน

กฎหมายตาํ่

China :   จดแข ุ ง็

ขดความสามารถท ี งด้ั านนว  ตกรรม ั -  วทยาศาสตร ิ เทคโนโลย  และการศ ี กษาเป ึ นแนวหน  าของนโยบาย 

พฒนา ั นโยบายการพฒนาท ั ต่ี องให  ความส  าค ํ ญเป ั นอ  นด ั บแรก ั

ทรพยากรมน ั ษย ุ -   ประชากรอานออกเข  ยนได ี ส งู จานวนน ํ กว ั ทยาศาสตร ิ และว  ศวกรส ิ งู

เทคโนโลย -  ี การลงทนหล ุ กในโครงสร ั างพ  นฐานของสารสนเทศ ้ื

สภาพแวดลอมทางธ  รก ุ จิ -  สมาชกภาพขององค ิ การค  าโลก  การยอมรบของระบบท ั นน ุ ยมเพ ิ มข ่ิ น้ึ

จดด ุ อย 

ขดความสามารถทางด ี านนว  ตกรรม ั - รฐบาลม ั เงี นท ิ นสน ุ บสน ั นการว ุ จิยและพ ั ฒนาน ั อยและแยกต  วจากธ ั รก ุ จิ  

ทรพยากรมน ั ุษย -   รฐบาลสน ั บสน ั นการอ ุ านออกเขยนได ี แตไม  ได  สน บสน ั นธ ุ รก ุ จทิ นสม ั ยและท ั กษะด ั านเทคน  คิ

เทคโนโลย -  ี ยงเด ั นตามหล ิ งประเทศต ั างๆ  ในเอเซยตะว ี นออก ั

สภาพแวดลอมของธ  รก ุ จิ -  รฐบาลเข ั าแทรกแซงอย  างหน  กหน ั วง  มธีรก ุ จของร ิ ฐจั านวนมากเก ํ นไปส ิ ทธ ิ ิ

ดานทร  พย ั ส นทางป ิ ญญาต  าํ่

Malaysia :   จดแข ุ ง็

ขดความสามารถทางด ี านนว  ตกรรม ั - องคกรหลากหลายท  ค่ี าน ํ งถึ งระบบเศรษฐก ึ จิ องคความร  มู งเน ุ นให  

การวจิยั และพฒนาเป ั นศ  นย ู 

ทรพยากรมน ั ษย ุ -   การอานออกเขยนได ี ค อนข  างส  งู

เทคโนโลย -  ี โครงสรางพ  นฐาน ้ื Multimedia Super Corridor Telecom 

สภาพแวดลอมทางธ  รก ุ จิ - MSC 5

จดด ุ อย 

ขดความสามารถทางด ี านนว  ตกรรม ั - การวจิยและพ ั ฒนาในบร ั ษิ ทม ั จีดด ุ อย 

ทรพยากรมน ั ษย ุ -   ระดบท ั กษะต ั าถ ํ่ งปานกลาง ึ ตนท  นส ุ งกว ู าประเทศในกล  มอาเซ ุ ยนหลายประเทศ ี

เทคโนโลย -  ี

สภาพแวดลอมทางธ  รก ุ จิ - เสถยรภาพทางด ี านการเม  องม ื งเน ุ นการผล  ตเป ิ นหล  กั

Thailand :

ขดความสามารถทางด ี านนว  ตกรรม ั  

• นโยบายองคกร  -  NSTC, NSTDA, กระทรวงวทยาศาสตร ิ 

• การสนบสน ั นการว ุ จิยและพ ั ฒนาด ั านเกษตรกรรมท  แข ่ี ง็

ทรพยากรมน ั ษย ุ 

• อตราส ั วนการอ  านออกเข  ยนได ี ส งู

• ระดบความต ั นต ่ื วทางเศรษฐก ั จสิ งู

เทคโนโลยี

• ขดความสามารถในการส ี งออกทางเทคโนโลย  เพี มข ่ิ น้ึ

• การนาํ PC และ School Net มาใชในประเทศไทย 

สภาพแวดลอมทางธ  รก ุ จิ

• กลมุ Software Park ในประเทศไทย

• กฎหมายเกยวก ่ี บพาณ ั ชย ิ อ เลคทรอน ี คส ิ 

• การลงทนโดยตรงจากต ุ างประเทศจ  านวนมาก ํ

• ความรวมม  อกื บร ั ฐบาลเก ั ยวก ่ี บนว ั ตกรรมเพ ั มข ่ิ น้ึ

ขดความสามารถทางด ี านนว  ตกรรม ั  

• มหาวทยาล ิ ยได ั ม ความเข ี มแข ็ งทางด  านการว  จิยั ธรก ุ จขนาดใหญ ิ ม จีดด ุ อยในการว  จิยและพ ั ฒนา ั ธรก ุ จิ

ขนาดกลางและขนาดยอยย  งด ่ิ อยกว  ามาก 

• การลงทนของร ุ ฐบาลประย ั กต ุ ใช ก บภาคเอกชนอย ั างไม  เหมาะสม 

ทรพยากรมน ั ษย ุ 

• ผลตภ ิ ณฑ ั มวลรวมประชาชาต  ติ อห  วั (GDP per capita) ตาํ่ จานวนประชากรในชนบทส ํ งู

• การศกษาน ึ อย 

• การลงทนเน ุ นการว  าจ  างงานมากกว  าองค  ความร  และนว ู ตกรรมเทคโนโลย ั ี

• ความรอบรดู านเทคโนโลย  สารสนเทศและการส ี อสาร ่ื และการใชอ นเตอร ิ เน ตต ็ าํ่6

สภาพแวดลอมทางด  านธ  รก ุ จิ

• ภาวะความเปนผ  ประกอบการต ู าํ่  

• การรวมม  อระหว ื างธ  รก ุ จติ าํ่

ผลจากการใชระบบเศรษฐก  จองค ิ ความร  ของท ู อ่ีน่ื

• คนงานอเมรกิ นทั ไม ่ี ใช  ผ ใชู แรงงานส  งและร  บข ั อความโดยเฉล  ยจ ่ี านวน ํ 220 ฉบบตั อว  นั โดยผานส  อต ่ื างๆ 

• สอใหม ่ื ๆ ทใช ่ี ในช  วง  10 ปท ผ่ี านมา  คอื e-mail, voice mail และ instant messages 

• อยางไรก  ตามการใช ็ ส อเก ่ื าๆ  ยงเพ ั มข ่ิ น้ึ - เสยง ี , แฟกซ  ,  กระดาษ

• ใชเวลา  60 % ของการทางาน ํ ในการประมวลเอกสาร

• องคกรส  วนใหญ  ใช  จ านวนน ํ อยในการท  าธ ํ รก ุ จมากข ิ น้ึ

การซอส ้ื นค ิ า

• รานขายของช  าํ มสีนค ิ าคงคล  งเฉล ั ย่ี 40,000 หนวย 

• ม 15,000  ี หนวยใหม  ๆ เพมข ่ิ นต ้ึ อป  

การโฆษณา

• ในปคศ. 1971 ชาวอเมรกิ นเป ั นกล  มเป ุ าหมายของการโฆษณา  561 ชนข ้ิ นไป ้ึ

• ในปคศ. 1991 โฆษณา 3,000 ชน้ิ แขงก  นเพ ั อด ่ื งดึ ดกล ู มเป ุ าหมาย 

• จานวนโฆษณาต ํ อนาท  ีเพมข ่ิ นจาก ้ึ 1.1 ถงึ 1.4  

สอ่ื

• หนงสั อใหม ื จ านวน ํ 300,000 เลมท  กป ุ 

• ภาพยนตรรปแบบใหม ู เพ  มข ่ิ น้ึ 80% เมอเท ่ื ยบก ี บเม ั อ่ื 10 ปก อน 

อนเตอร ิ เน ต็

• หนาโฆษณาม  จีานวน ํ 2.1 พนล ั านหน  า

• หนาโฆษณาใหม  ๆ จานวน ํ 7.3 ลานหน  า ถกสร ู างข  นท ้ึ กว ุ นั

• การเชอมโยงภายใน ่ื 23 จุดตอหน  า โดยเฉลย่ี 14.4 ภาพตอหน  า

• การเชอมโยงภายนอก ่ื 5.6  จดต ุ อหน  าโดยเฉล  ยเป ่ี นเร  องบ ่ื งเอ ั ญหร ิ อไม ื ท การใข ่ี ยาเสพต  ดเพ ิ มข ่ิ น้ึ 900%  

ตงแต ้ั ป คศ. 1990 

• โดยเฉลยแล ่ี วครอบคร  วซั อผล ้ื ตภ ิ ณฑ ั จานวน ํ 150 ชนต ้ิ อป  เท าน  น้ั และซอน ้ื อยลงเม  อม ่ื ทางเล ี อกมากข ื น้ึ

• ตอบสนองตอการขายโดย  direct mail และการโฆษณาผานอ  นเตอร ิ เน ตลดน ็ อยลงอย  างมากมาย 

• ผทู ใช ่ี อ นเตอร ิ เน ตเข ็ า website เพยง ี 10 แหงต  อเด  อนเท ื าน  น้ั โดยเฉลย่ี

• ผทู ชมโทรท ่ี ศนั ชมเพยง ี 12 ชองต  อเด  อนเท ื าน  น้ั โดยเฉลย่ี7

• Fortress เกมสออนไลน  ของเกาหล  มี ผี เลู นกว  า 35 ลานคน 

• ใ น ข ณ ะ ท่ีผ ลิต ภัณ ฑทุก ช นิด มีร า ค า ถูก ล ง แ ล ะ เ ปน ท่ีรูจัก ม า ก ข้ึน ผูบ ริโ ภ ค ท่ีมีฐ า น ะ เ ฟน ห า

ประสบการณท ม่ี เอกล ี กษณ ั เพ มข ่ิ น้ึ

 -  ดสนิ ยี แลนด  /   เวลดิ 

 -  ฮารดร  อค ็ คาเฟ

• เชนเด  ยวก ี นั บรการต ิ างๆ  กลายเปนบร  การท ิ เหม ่ี อนก ื นเพ ั มมากข ่ิ น้ึ แตการให  บร  การท ิ ม่ี คีณภาพเป ุ น

เลศสามารถเร ิ ยกล ี กค ู าได  มากข  น้ึ

  - สงคโปร ิ แอร  ไลน  

• ประสบการณต างๆ  คอหื วใจของการบ ั นเท ั งเสมอ ิ -  ภาพยนตร,  ละคร,  การแขงข  นก ั ฬา ี - “ระบบ

เศรษฐกจการบ ิ นเท ั งิ” 

• มการน ี าประสบการณ ํ มาผ  กม ู ดรวมก ั นผล ั ตภ ิ ณฑ ั 

โรงเรยนสอนข ี บรถเร ั วด็ วยรถปอร  เช ของท  าน 

ซอส ้ื นค ิ าท Universal City / Walk  ่ี

• ผลผลติ (ผลลพธ ั ต อหน  วยของ  inputs) เปนป  จจ ยสั าค ํ ญในการเล ั อกสถานท ื ผล ่ี ติ

• ปจจ ยหล ั กในการต ั ดส ั นใจเล ิ อกสถานท ื ผล ่ี ตองค ิ ความร  ูกาล ํ งมั ความส ี ําคญเพ ั มข ่ิ น้ึ  (เชน การพฒนา ั

software นอกประเทศในอนเด ิ ยี และจนี ) 

• แตก อนน  ผลผล ้ี ตในระบบเศรษฐก ิ จองค ิ ความร  ยากท ู จะว ่ี ดได ั โดยเฉพาะอยางย  งในเร ่ิ องของค ่ื ณภาพ ุ

• ธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อสารเร ื ียกรองใหธุรกิจท่ีขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สอสารเข ่ื าใจ   วดและปร ั บปร ั งผลกระทบต ุ อเทคโนโลย  สารสนเทศและการส ี อสารท ่ื ม่ี ตี อผลผล  ตของ ิ

พนกงานท ั ใช ่ี องค  ความร  ในการปฏ ู บิ ตั งาน ิ

• นาเอากระบวนท ํ ศนั มาใช  

• เปลยนแปลงสภาพแวดล ่ี อมภายนอก 

• สอดแทรกองคความร  ในงานท ู ใช ่ี คอมพ  วเตอร ิ เป นส  อ่ื

• นาส ํ นทร ิ พย ั ทางป  ญญาท  ม่ี อยี กล ู บมาใช ั อ กี

• คาน ํ งถึ งขึ ดความสามารถของแต ี ละคน 

• กาหนดหน ํ าท ให ่ี ม ผี รูบผ ั ดชอบการปร ิ บปร ั ง

 

อ้างอิง รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์  (2554)

  http://suthep.cru.in.th/ 01190 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-12-08 11:51:26 v : 1869ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา