กรณีปราสาทพระวิหาร


 

            การศึกษาพิจารณาปัญหาเรื่องปราสาทพระวิหารนั้นจำเป็นต้องทราบข้อมูลและเหตุการณ์เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นของเหตุการณ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๐ ที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองอินโดจีน ซึ่งรวมทั้งกัมพูชาที่เป็นของไทยมาแต่เดิม หลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ยึดครองส่วนที่เป็นประเทศกัมพูชาที่อยู่ติดกับประเทศไทยในปัจจุบันทางภาคตะวันออกไปถึงภาคอีสานใต้
           มูลเหตุของความขัดแย้งเกิดจากสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ๒ ฉบับ ฉบับแรกในปี พ.ศ.๒๔๔๗ (ค.ศ.๑๙๐๔) ฉบับที่สองในปี พ.ศ.๒๔๕๐ (ค.ศ.๑๙๐๗) สนธิสัญญาฉบับหลังมีข้อความตอนหนึ่งในสนธิสัญญาว่า "ได้เขียนโครงวาดในแผนที่โดยประเมินไว้แบบหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสนธิสัญญาด้วย" โครงวาดดังกล่าวที่เขียนไว้ในแผนที่มาตราส่วน ๑:๒๐๐,๐๐๐ ของฝรั่งเศสเป็นแนวเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอันเป็นที่มาของปัญหานี้ 
           เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๒ กัมพูชาได้ยื่นฟ้องไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศขอให้วินิจฉัยว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา ศาล ฯ ได้มีคำพิพากษา เมื่อ๑๕ มิ.ย.๐๕ ให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาโดยไม่ได้ตัดสินเรื่องแนวพรมแดนไทยกับกัมพูชาตามที่กัมพูชาร้องขอมาเพิ่มเติมภายหลัง ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดขอบเขตปราสาทพระวิหารคืนให้กัมพูชาและส่งหนังสือแจ้งเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อ ๑๓ ก.ค.๐๕ ว่าไทยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฯแล้วและขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา
           นับจากนั้นมาถึงปี พ.ศ.๒๕๔๘ เหตุการณ์เรื่องปราสาทพระวิหารระหว่างกัมพูชากับไทย ก็เกิดมีขึ้นเป็นระยะๆ แต่ไม่ได้มีนัยสำคัญมากนักข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ ภูมิหลัง และ ข้อเท็จจริง ในข้อ ๒.๑ , ๒.๒ และ ๒.๓ 
           ปัญหาปราสาทพระวิหารได้เกิดมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญขึ้นมาเมื่อระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ เมื่อกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการเสนอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกและประเทศไทยได้ดำเนินการวางมาตรการป้องกันความเสียหายที่มีจะมาสู่ประเทศไทยจากกลไกของความเป็นมรดกโลก นับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ ๓๑ ที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ จนเป็นผลให้การดำเนินการของกัมพูชายังไม่เป็นผลจนนำมาสู่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ ที่เมืองควีเบค ประเทศแคนาดา กัมพูชาจึงดำเนินการได้สำเร็จด้วยกุศโลบายที่ชาญฉลาดที่ฝ่ายไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดคิดไม่ถึงถึงขั้นตอนที่กัมพูชาใช้กลไกของความเป็นมรดกโลกมาเป็นมาตรการบังคับเอาแก่ประเทศไทยในอนาคต รายละเอียดในขั้นตอนนี้มีอยู่ใน ข้อเท็จจริง ในข้อ ๒.๗, ๒.๘, ๒.๙ ,๒.๑๐ ๒.๑๑, ๒.๑๒ และใน ข้อพิจารณา
           สำหรับองค์ความรู้ประกอบการพิจารณาที่จำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐานมีอยู่ในข้อเท็จจริงในข้อ ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, ๒.๗, ๒.๘ และ ๒.๙
           ข้อเสนอแนะได้มาจากการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและนำมาสู่ข้อสรุปว่าฝ่ายกัมพูชาอาศัยกลไกการขึ้นทะเบียนพระวิหารเป็นมรดกโลก เพื่อเข้าครอบครองพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิอันเป็นผลมาจากการพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรณีปราสาทพระวิหาร ซึ่งมีความกำกวมในเรื่องเขตแดน
           สำหรับการป้องกันการขยายผลของกัมพูชานั้นมีอยู่หลายประการด้วยกันรายละเอียดมีอยู่ในข้อเสนอ ในข้อ ๔.๑ - ๔.๘ โดยสรุปดังนี้
           ปัญหาปราสาทพระวิหารมีความเป็นมาที่ยาวนานและสลับซับซ้อนมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันมาโดยตลอด การพิจารณาปัญหานี้โดยเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งแล้วนำมาสู่ข้อเสนอแนะนั้นมีโอกาสผิดพลาดได้มาก กัมพูชาได้ใช้กลไกการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกแต่ฝ่ายเดียวมาขยายผลเข้าครอบครองพื้นที่ในเขตของไทย และพื้นที่ที่ยังมีปัญหาอ้างสิทธิ์ระหว่างกัมพูชากับไทย ประเทศไทยต้องดำเนินการแก้ไขโดยสะกัดกั้นกลไกนี้ไว้ให้ทันท่วงทีในทุกขั้นตอนของเรื่องนี้โดยทำหนังสือไปยังคณะกรรมการมรดกโลก ยูเนสโก และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้เป็นการรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลไทยเท่านั้น หรือมิฉะนั้นก็จะต้องยินยอมให้ส่วนประกอบอื่น ๆ ของปราสาทพระวิหารที่อยู่ในเขตแดนของไทยได้รับดารพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกันกับตัวปราสาทพระวิหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปแล้ว อันเป็นลักษณะของการเป็นมรดกโลกแบบข้ามพรมแดน ( Transboundary Nomination ) ระหว่างไทยกับกัมพูชา

ที่มา http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/case/prawihan1.htm01223 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-12-17 11:56:46 v : 1518ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา