องค์ประกอบความสำเร็จของผู้นำ


องค์ประกอบความสำเร็จของผู้นำ
* ทัศนคติ   (มองโลกในแง่ดี เห็นวิธีเปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาส)
* ความสามารถ (มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ)
* ความพยายาม (มีความมุ่งมั่น พากเพียร)

การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
* คนหนุ่มสาว ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ ควรได้พัฒนาในสิ่งต่อไปนี้
- ความสามารถในการเข้าใจตนเอง
- ความสามารถในการเข้าใจระบบงาน
- ความสามารถในการเลือกและรับเอาทรรศนะของผู้อื่นมาใช้
- ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
* ผู้นำต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง และขยายขอบเขตของประสบการณ์ตนเอง ให้กว้างขึ้น (เพื่อให้เข้าใจชีวิตและสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับตนเอง)
* การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ
- ปรับปรุงบุคลิกการแต่งกาย
- ปรับปรุงท่วงทีวาจา การพูด
- แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
- ทำตนให้เป็นคนที่มี Credit
- สร้างโอกาสให้ตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
- ทำตนให้เป็นผู้ตามที่ดี
- ทำตนให้เป็นคล่องตัว

ข้อคิดสำหรับผู้นำ


Think as other think , think it difference : คิดอย่างที่คนอื่นคิด แต่คิดให้แตกต่างSee as other see , see it difference : มองเห็นอย่างที่คนอื่นเห็น แต่เห็นให้แตกต่าง

 

Do as other do , do it difference : ทำอย่างที่คนอื่นทำ แต่ทำให้แตกต่าง

หลุมพรางของความเป็นผู้นำ
* นั่งติดบัลลังก์
* ชอบฟังแต่ข่าวลือ
* ดาวดื้อแห่งยุค
* จุกจิกจู้จี้
* หลีกหนีลูกน้อง
* คล่องเกินการณ์
* ชอบแต่งานเด่นดัง
* ฟังจนเข่าอ่อน
* หย่อนของรางวัล
* ชอบฝันเอาสบาย
* วุ่นวายเรื่องย่อย ๆ
* ปล่อยปละละเลย
* ชอบเปรยแต่ไม่ทำ
* ข้าขอนำตลอดกาล
* อภิบาลพวกพ้อง
* นักปกครองจอมกะล่อน
* หย่อนความขยัน
* ยานทางศีลธรรม
* ความจำไม่เอาไหน
* บ้าแต่งานมากไป
* ใช้คนเหมือนม้า เหมือนเครื่องจักร
* ชอบชักแม่น้ำทั้งห้า
* ไม่รู้ค่าตำแหน่งงาน
* หมดแรงบันดาลใจ
* ไม่ชอบใช้วิชาการ

Key words ทางการจัดการสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ที่ต้องเรียนรู้
* ผู้บริหารแบบ CEO (Chief Enterprise Officer)
* สัมฤทธิผล (Achievement)
* การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management)
* ความคุ้มค่า
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ (Vision Mission Strategy)
* การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
* Knowledge-based working (การทำงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน)
* องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
* การสร้างความมั่นใจในคุณภาพ (Quality Assurance)

The Seven Habits for Highly Effective People
1. รับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง เลือกทางเดินของตนเองอย่างเป็นอิสระ
2. ค้นพบความปรารถนาที่แท้จริงของตนเอง พร้อมกำหนดเป้าหมายและบทบาทการไปสู่สิ่งที่มุ่งหวัง
3. รู้จักจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินภารกิจ
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นด้วยแนวคิด ชนะ-ชนะ
5. เข้าใจคนอื่น ก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา
6. สร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยแนวคิดการผนึกกำลัง
7. หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
** สรุปว่าเริ่มจาก การรู้จักที่จะพัฒนาจากการพึ่งพาคนอื่น สู่การพึ่งพาตนเอง และเรียนรู้สู่การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ความเป็นผู้นำ
* ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่จะบริหารภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองเสมอ จะแสดงให้คนอื่นเห็นถึงความพร้อมที่จะริเริ่มภารกิจอันยิ่งใหญ่ การมีวิสัยทัศน์ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างทะลุปรุโปร่งความมั่นใจในตนเอง สิ่งเหล่านี้จะดึงดูดคนอื่น ๆ ให้เข้าร่วมดำเนินการกับพวกเขา
* ผู้นำจะต้องทำให้ผู้ตามรู้สึกว่า พวกเขาจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้นำ ทำให้รู้สึกว่าผู้นำจะทำให้ความฝันของตนเป็นจริงได้ ผู้นำจึงต้องเลือกเวลาให้เหมาะสม และใช้ภาษาเรียบง่ายแต่โดนใจผู้ตาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและคล้อยตามความคิด
* ผู้นำต้องคอยดูแลความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับเพื่อนร่วมงาน เรียนรู้ที่จะทำให้ความขัดแย้งก่อให้เกิดประโยชน์
* ผู้นำต้องรู้จักเอื้ออำนาจให้ลูกน้อง กระตุ้นลูกน้องให้พยายามจนประสบความสำเร็จ
* ผู้นำที่ดีต้องรู้วิธีบริหารความเครียด รู้จักคอย ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย

 

ที่มา  pantown.com/board.php?id=15535&area=1&name=board7&topic=44&action=view

 

 00130 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-05-17 16:12:01 v : 3024ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา