คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม


สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 และเปิดสอนหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่องในปี พ.ศ.2536 ปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตมาแล้วถึง 18 รุ่น ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปีพ.ศ.2545 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ.2550 ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ 18 ท่าน (ยังไม่รวมอาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศประมาณ 18 ท่าน)

ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม

จุดเด่นของหลักสูตร
1. มีการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ภาควิชาฯ มีการปูพื้นฐานให้นักศึกษาได้มีความกว้างในวิชาพื้นฐานทั่วไป แต่ขณะเดียวกันก็มีความรู้ลึกในวิชาชีพทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. มีการเรียนภาษาต่างประเทศถึงสองภาษานั่นคือ ภาษาอังกฤษและภาษาที่สอง เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งเป็นความต้องการอันดับต้นของธุรกิจท่องเที่ยว
3. มีการเรียนการสอนทางด้านการบริหารจัดการ และทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ทันทีที่จบการศึกษา
4. มีการสอนที่เน้นคุณธรรมและจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5. การฝึกงานในสถานประกอบการ

 

รายละเอียดการดำเนินงาน

1. การเรียนการสอน

1.1 การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
หลักสูตรเน้นความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในวิชาชีพ โดยได้แบ่งวิชาเอกออกเป็น 4 กลุ่มวิชานั่นคือ กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม กลุ่มวิชาการบริการและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว และกลุ่มวิชามัคคุเทศก์ ทุกกลุ่มวิชาเน้นการศึกษาภาคปฏิบัติและทักษะในงาน เช่น กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม กลุ่มทวิชาการบริการและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม จัดให้มีการสอนระบบ Opera ซึ่งเป็นโปรแกรมซอฟแวร์สำเร็จรูปที่ใช้ในการบริหารจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยมีสถานที่ฝึกปฏิบัติ จริงนั่นคือ มีโรงแรม DPU Training และห้องอาหาร DPU Café สำหรับฝึกปฏิบัติด้านการโรงแรมและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยวและกลุ่มวิชามัคคุเทศก์ มีการฝึกออกภาคสนามในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชามรดกไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการนำเที่ยว วิชาหลักการของการนำเที่ยว เป็นต้น 

1.2 การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
- การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ภาควิชาฯ เน้นการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

1.3 โครงการบัณฑิตเกียรตินิยม (Honors Class)
สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีถึงดีมากและมีความประสงค์จะเรียนในเชิงลึกมากขึ้น มหาวิทยาลัยมีโครงการบัณฑิตย์เกียรตินิยม โดยมีการจัดการสอนอย่างเข้มขนและเชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงมาสอน นอกจากนี้ภาควิชาฯ มีการจัดสัมมนาพิเศษทุกภาคการศึกษาสำหรับกลุ่มบัณฑิตเกียรตินิยม

2. การสอนภาษาต่างประเทศ
มีการสอนภาษาอังกฤษถึง 10 รายวิชา (30 หน่วยกิต) และภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส) อีก 6 รายวิชา (18 หน่วยกิต) และมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับวิชาชีพในกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษายังได้เรียนกับอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง (Native Lecturers)

3. การสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการสอนวิชาสารสนเทศพื้นฐานเพื่อการค้นคว้าและวิชาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในสำนักงาน นอกเหนือจากการสอนโปรแกรม Opera ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

4. การสอนด้านจริยธรรม
มีรายวิชาด้านจริยธรรมเป็นวิชาบังคับ คือ วิชาจริยธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และยังเน้นให้มีการสอนคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพในวิชาต่างๆ

5. การฝึกงานในสถานประกอบการ

การฝึกงาน ณ สถานประกอบการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 

1. การฝึกงาน (Internship) นักศึกษาทุกคนจะต้องไปฝึกงาน จำนวน 400 ชั่วโมง ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยการฝึกงานนี้จะไม่นับเป็นหน่วยกิต

2. สหกิจศึกษา (Co-operative Education) นักศึกษาที่สนใจสมัครฝึกงานแบบ สหกิจศึกษาสามารถสมัครการฝึกงานอย่างเข้มข้นประหนึ่งเป็นพนักงานจริงและต้องนำเสนอรายงานการฝึกงานต่อคณะกรรมการอย่างละเอียด สหกิจศึกษาเท่ากับ 6 หน่วยกิต (2 รายวิชา) 

ปัจจุบันภาควิชาฯ ส่งนักศึกษาไปฝึกงานในบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงโรงแรม บริษัททัวร์ แทรเวล เอเจนซี่ สายการบิน สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวประมาณ 400 บริษัท
นอกจากนี้ ภาควิชาฯด้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน และกำลังดำเนินการติดต่อกับประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมัน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศมากขึ้น

คุณภาพของบัณฑิตและการได้งานทำ
สถานประกอบการให้การยอมรับในคุณภาพของบัณฑิตเป็นอย่างดี และทางภาควิชาฯ ได้รับคำขมเชยอยู่เสมอ ภาควิชามีนโยบายที่จะจัดงาน Hotel and Tourism Job Fair ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์จะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาประชาสัมพันธ์องค์การ และตำแหน่งงานที่ว่าง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในตำแหน่งต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการและมีโอกาสสมัครงานก่อนจบการศึกษา

ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (Career Preparation Center)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาประเมินความพร้อมในด้านทักษะ IT ภาอังกฤษ และธุรกิจ รวมทั้งการฝึกอบรมทักษะด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารซึ่งเป็นหัวใจสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงานในยุคปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

- หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะแล้ว
- หลักสูตรปริญญาตรี (2 ปีต่อเนื่อง) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวส. หรือ ปวท หรืออนุปริญญา สาขาการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมหรือธุรกิจการบริการ

วัน-เวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคมของทุกปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 • IL 103  สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า (1)
 • GE 120 พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต (1)

เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

 • GE 121 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (3)
 • GE 122 ปรัชญากับชีวิต (3)
 • GE 123 ไทยศึกษา (3)
 • GE 124 ภูมิปัญญาไทย (3)
 • GE 131 อารยธรรมโลก (3)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต

 • BA 102 การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ (3)

เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต

 • GE 125 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (3)
 • GE 126 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (3)
 • GE 137 จิตสำนึกสาธารณะเพื่อชุมชน (3)
 • LW 102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (3)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

 • MA 103 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน (3)
 • SC 103 วิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม (3)

กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

 • LH 001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (-)
 • LH 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (3)
 • LH 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 (3)
 • TH 103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย (3)

หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต

 • AC 213 การบัญชีสำหรับธุรกิจ (3)
 • EC 215 เศรษฐศาสตร์พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว (3)
 • GM 201 องค์การและการจัดการ (3)
 • HT 201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (3)
 • HT 204 จิตวิทยาการบริการ (3)
 • HT 207 ธุรกิจที่พักแรม (3)
 • HT 208 จริยธรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (3)
 • IT 206 สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (3)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต

 • HT 206 หลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว (3)
 • HT 305 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว(3)
 • HT 307 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว(3)
 • HT 311 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว(3)
 • HT 315 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(3)
 • HT 317 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการนำเที่ยว(3)
 • HT 318 วิธีวิจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม(3)
 • HT 319 การจัดการการบริการ(3)

 

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต

สายการท่องเที่ยว

1. สายการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 12 หน่วยกิต

 • HT 306 ธุรกิจการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว(3)
 • HT 312 การจัดการธุรกิจนำเที่ยว(3)
 • HT 314 การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน(3)
 • HT 320 การจัดการธุรกิจการบิน(3)หมวด 2 หมวดอุตสาหกรรมบริการ

2. สายการท่องเที่ยว กลุ่มวิชามัคคุเทศก์ 12 หน่วยกิต

 • HT 321 มรดกไทย(3)
 • HT 322 ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการนำเที่ยว (3)
 • HT 323 บราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยเพื่อการนำเที่ยว (3)
 • HT 330 หลักการของการนำเที่ยว (3)

วิชาเลือกสายการท่องเที่ยว

 • HT 316 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)
 • HT 324 โบราณคดี และประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศเพื่อนบ้าน(3)
 • HT 325 ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว(3)
 • HT 326 การสื่อสารเพื่อการนำเที่ยว(3)
 • HT 334 การจัดการงานประชุมและนิทรรศการ(3)
 • HT 337 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว(3)
 • HT 339 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม(3)

สายการโรงแรม
1. สายโรงแรม กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม 12 หน่วยกิต

 • HT 302 งานส่วนหน้าโรงแรม (3)
 • HT 309 งานแม่บ้านโรงแรม (3)
 • HT 331 การตลาดโรงแรม (3)
 • HT 333 การบริหารงานขายโรงแรม (3)

2. สายการโรงแรม กลุ่มวิชาการบริการและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 12 หน่วยกิต

 • HT 303 งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (3)
 • HT 332 การจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (3)
 • HT 335 การจัดการครัว (3)
 • HT 338 การจัดการงานจัดเลี้ยง (3)

 

วิชาเลือกสายการโรงแรม

 • HT 320 การจัดการธุรกิจการบิน(3)
 • HT 327 การสื่อสารในธุรกิจโรงแรม(3)
 • HT 328 การจัดการรีสอร์ท(3)
 • HT 329 การจัดการธุรกิจสปา (3)
 • HT 334 การจัดการงานประชุมและนิทรรศการ(3)
 • HT 339 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม(3)
 • HT 340 อาหารและวัฒนธรรม (3)

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 21 หน่วยกิต

 • LH 301 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (3)
 • LH 302 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (3)
 • LH 303 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (3)
 • LH 304 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (3)
 • LH 305 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม (3)

เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

 • LH 306 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน (3)
 • LH 307 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการประชุม(3)
 • LH 308 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้า (3)
 • LH 309 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม(3)
 • LH 310 การสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ(3)
 • LH 311 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว(3)

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง 18 หน่วยกิต
ภาษาจีน 18 หน่วยกิต

 • CB 305 ภาษาจีน 1(3)
 • CB 306 ภาษาจีน 2(3)
 • CB 307 ภาษาจีน 3(3)
 • CB 308 ภาษาจีน 4(3)
 • CB 324 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (3)
 • CB 325 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม(3)

ภาษาญี่ปุ่น 18 หน่วยกิต

 • LJ 301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 (3)
 • LJ 302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 (3)
 • LJ 303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3 (3)

เลือกเรียน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

 • LJ 304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม (3)
 • LJ 305 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์ (3)
 • LJ 307 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว (3)
 • LJ 308 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานธุรกิจ (3)
 • LJ 309 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับพนักงานสายการบิน (3)
 • LJ 310 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ (3)

ภาษาฝรั่งเศส 18 หน่วยกิต

 • LF 301 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (3)
 • LF 302 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 (3)

เลือกเรียน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้

 • LF 303 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม (3)
 • LF 304 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์ (3)
 • LF 305 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานลูกค้าสัมพันธ์ (3)
 • LF 306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว(3)
 • LF 307 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการเตรียมต

  00132 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-05-24 21:06:26 v : 3585ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา