โอกาสที่ไทยต้องรีบคว้าการศึกษากับประชาคมอาเซียน


ท่ามกลางสภาพอากาศตอนนี้ แม้จะดูว่าความหนาวยังไม่จางไปเสียทั้งหมดก็ตาม แต่สถานการณ์ทางการเมืองทั้งในประเทศ  ที่ส่อแววจะเกิดการชุมนุมจากกลุ่มต่างๆ มากขึ้น เป็นระยะๆ และวิกฤติต่างๆ ทั่วโลกก็กำลังร้อนแรง เป็นความร้อนแรงที่ช่างตรงข้ามกับสภาพดินฟ้าอากาศอย่างสิ้นเชิง

แม้ว่านักรัฐประศาสนศาสตร์คนสำคัญๆ ของประเทศจะมองว่าความไม่นิ่งของสถานะทางการเมืองของประเทศ ล้วนมีผลต่อปฏิบัติการด้านต่างๆ ของประเทศและสังคมนั้นๆ อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทรนด์อย่างกระแสอาเซียนทุกด้านกำลังทวีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะ

ผู้นำประเทศของไทยตอบรับกระแสนี้ได้ในระดับดีทีเดียว ความตื่นตัวเรื่องการรวมเป็นประชาคมอาเซียนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 ได้มีการเตรียมการต่างๆ มากมาย เพราะหากแผนการรวมประชาคมเกิดเสร็จสมบูรณ์ ประ เทศใดขาดความพร้อมย่อมต้องได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ความพร้อมของประเทศไทยขณะนี้นับว่าคึกคักมาก โดยเฉพาะเมื่อกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเต็มที่ปูพรม วางแผนเชิงปฏิบัติจัดทำกรอบการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฮับทางการศึกษาของอาเซียน

แผนปฏิบัติการระยะ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน 2011-2015 กระทรวงศึกษาธิการเน้นบูรณาการและให้เกิดความ สอดคล้องกับปฏิญญาด้านการศึกษาอาเซียน คือ ให้มีความหลากหลายและครอบคลุม เสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ  1. การเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2. การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 3. การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ทั้งนี้ จุดเน้นชี้ไปที่เพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมแห่งความเอื้ออาทรและร่วมแบ่งปัน มีวิสัยทัศน์เดียวกัน มีอัตลักษณ์เดียวกันและเป็นประชาคมเดียวกัน (One Vision, One Identity, One Community)

ส่วนทิศทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยังต้องจับตาปัญหาแทรกซ้อนที่อาจจะตามมา ซึ่งอาจเรียกว่าภัยคุกคามต่อประเทศไทยและสมาชิก ซึ่งที่จริงก็คือส่งผลกระทบต่ออาเซียนด้วยกันเอง

ความหมายที่จริงก็คือโดยเฉพาะด้านการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะต้องไม่ส่งผลกระทบระหว่างชาติสมาชิก   เพราะถ้าการเมืองมีปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีปัญหา ย่อมส่งผลกระทบด้านจิตใจต่อสังคม ความสงบสุขร่มเย็น   ก็จะไม่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับในด้านการศึกษาของชาตินั้น เป็นหน้าที่หลักที่กระทรวงศึกษาธิการต้องทำคือ การเตรียมความพร้อม ของเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ดังนั้น จึงไม่แปลกที่การประชุม องค์กรหลักที่ผ่านมา จึงได้เห็นการออกแคมเปญมติหรือการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาของประเทศไทย 4นโยบาย ซึ่งมียุทธศาสตร์สำคัญมากๆ กล่าวคือ

ประการแรก การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมพร้อมของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2558

ประการที่สอง การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนก็อย่างเช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ยังขยายรวมไปถึงเรื่องของทักษะความชำนาญการที่สอดคล้องกับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือประเทศไทยก็ต้องมีการสร้างมาตรฐาน ด้านการศึกษาที่เทียบเท่ากับนานาชาติในอาเซียน โดยการจัดทำกรอบมาตรฐานการศึกษาของไทย หรือที่เรียกว่า TQF (Thailand Qualification Framework) ในส่วนของอาชีวศึกษาก็มีการจัดทำ TVQ (Thailand Vocational Qualification) เพื่อจัดระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพของไทย

ประการที่สาม การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้อนี้น่าจะเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยเอกชนก็ต้องตื่นตัวและตอบรับความเปลี่ยนแปลง   ที่จะมากับโอกาสและมูลค่าทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจำนวนมหาศาล ทั้ง 580 ล้านคน ในประชาคมอาเซียนนี้

แม้ว่าลึกๆ แล้วมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยภายใต้การขับเคลื่อนร่วมกันโดยสมาคมอุดมศึกษาเอกชนจะมีความพร้อมเรื่องนี้อยู่มากกว่าในด้านความคล่องตัว เรื่องการบริหารจัดการองค์กรภายในก็ตาม แต่หากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของชาติสมาชิกอื่นๆ ก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจจะอยู่นิ่งๆ ได้อีกแล้ว

ประการที่สี่ การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรสำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการทำงานของเยาวชนไทยว่าควรจะพัฒนาตรงจุดไหน

สำหรับปีนี้ประเทศไทยเองก็ตื่นตัวเรื่องการศึกษาด้านอาเซียน เพื่อรองรับความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน หรืออาจเรียกว่าพลเมืองอาเซียน (ASEAN Population)

สำหรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การขับเคลื่อนของ ฯพณฯ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เร่งมือทำนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาไทยสู่การเป็นฮับอาเซียนให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่ โดยมีการ เตรียมประชุมกับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านอาเซียนศึกษาเพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมทุกด้าน

ล่าสุด ฯพณฯ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ได้สั่งการไปยังสถานศึกษาต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติเข้ามาสอนให้เด็กไทยมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น หวังว่าปฏิบัติการศึกษาอาเซียนจะเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการของประชาวิวัฒน์ด้านการศึกษาชาติอย่างจริงจัง

หากมองในแง่ยุทธศาสตร์ โอกาสที่ประเทศไทยจะผลักดันให้สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งรัฐและ เอกชนที่มีความพร้อมสูง เข้าไปมีส่วนในการขับเคลื่อนสร้างคุณภาพ ประชาชนที่กำลังกลายเป็นประชาชนชาวอาเซียนทั้ง  580 ล้านใน 10 ประเทศ โอกาสนี้นับว่าเป็นโอกาสทองทางการศึกษาที่ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยไทยต้องรีบคว้าไว้จริงๆ

 

 

ข้อมูลจาก : http://www.ryt9.com/s/tpd/1069794

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 19 มกราคม 2554 โดย ผศ.การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์01382 โดย วลัยลักษณ์ ภู่เจริญ 2012-03-03 20:01:27 v : 1603ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา