คุณลักษณะผู้นำ


คุณลักษณะผู้นำ  ๑๔  ประการ

 

                        .    ลักษณะท่าทางหรือการวางตัว  (Bearing)

                                คือ  การสร้างความประทับใจในเรื่องท่าทาง  การวางตัว  และความประพฤติให้อยู่ในระดับสูงสุดเป็นที่นิยมของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา มีความสุภาพนุ่มนวลหลีกเลี่ยงการพูดด้วยถ้อยคำหยาบคาย หรือเหยียดหยามผู้อื่น เป็นบุคคลที่มีความสง่าผ่าเผย ควบคุมตนเองได้ทั้งในการปฏิบัติตน และอารมณ์  แต่งกายสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบแบบแผน

                        .   ความกล้าหาญ  (Courage)

                                คือ  การบังคับจิตใจตนเองให้อยู่ในความสงบ ไม่เกรงกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่สะทกสะท้านหรืออ่อนไหว  กล้าทำ  กล้าพูด  กล้ายอมรับผิดหรือคำติเตียน  เมื่อมีความผิดพลาด  หรือบกพร่อง  ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควร  ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่เป็นที่สบอารมณ์ผู้อื่นก็ตาม

                        .    ความเด็ดขาด  (Decisiveness)

                                คือ  ความสามารถในการตกลงใจโดยฉับพลัน  และประกาศข้อตกลงใจอย่างเอาจริง และชัดแจ้ง  โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่างๆ  รวมทั้งประสบการณ์ของตนเองและบุคคลอื่นอย่างมีเหตุผลและมีความมั่นใจ  ในลักษณะที่รวดเร็ว  ไม่พูดอ้อมค้อม  ถูกต้อง  และทันเวลา

                        .    ความไว้เนื้อเชื่อใจ  (Dependability)

                                คือ   การได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรืองานที่มอบหมายได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด  ด้วยความคล่องแคล่ว  ว่องไว  เฉลียวฉลาด  กระทำการอย่างเต็มความสามารถและพิถีพิถัน  เป็นคนตรงต่อเวลา        ไม่กล่าวคำแก้ตัว  มีความตั้งใจ และจริงใจ

                        .   ความอดทน  (Endurance)

                                คือ   พลังทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งวัดได้จากขีดความสามารถในการทนต่อความเจ็บปวด  ความเหน็ดเหนื่อย  เมื่อยล้า  ความยากลำบาก  ความเคร่งเครียด  งานหนัก  รวมถึงความอดกลั้นต่อสถานการณ์ที่บีบคั้น

                        .     ความกระตือรือร้น  (Enthusiasm)

                                คือ   การแสดงออก ซึ่งความสนใจอย่างจริงจัง และมีความจดจ่อต่อการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  หมายถึง  การทำงานด้วยความร่าเริงและคิดแต่แง่ดีเสมอ

                        .   ความริเริ่ม      (Initiative)

                                คือ   การเป็นผู้รู้จักใช้ความคิดในการเสาะแสวงหางานทำ และเริ่มหาหนทางปฏิบัติ ถึงแม้จะไม่มีคำสั่งให้ปฏิบัติ หรือการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  และกระทำทันทีโดยไม่รีรอหรือชักช้า

                        .   ความซื่อสัตย์สุจริต  (Integrity)

                                คือ ความเที่ยงตรงแห่งอุปนิสัยและยึดมั่นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมอันดีงามเป็นคุณสมบัติของการรักความจริง  รักษาวาจาสัตย์ตลอดเวลา  คำพูดทุกคำต้องถูกต้องเป็นจริงทั้งเรื่องราชการและส่วนตัว  ยืนหยัดในเรื่องที่ถูกต้อง และสำนึกในหน้าที่การงานของตน

 

- ๒ -

                        .    ความพินิจพิเคราะห์  (Judgment)

                                คือ  คุณสมบัติในการใคร่ครวญ  โดยใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยา  เพื่อให้ได้มูลความจริงและหนทางแก้ไขที่น่าจะเป็นไปได้นำมาใช้ในการตกลงใจได้ถูกต้อง

                        ๑๐.  ความยุติธรรม  (Justic)

                                คือ   การไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร มีความเที่ยงตรง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีความเสมอต้นเสมอปลายในการบังคับบัญชา  การให้รางวัลและการลงโทษแก่ผู้ที่กระทำผิด  การไม่มีอคติต่อเชื้อชาติ  ศาสนา  บุคคล หรือกลุ่มบุคคล  มีความเที่ยงธรรมคงเส้นคงวาโดยไม่เห็นแกหน้าใคร

                        ๑๑.  ความรอบรู้     (Knowledge)

                                คือ   ข่าวสารที่บุคคลหามาได้รวมทั้งความรู้ในวิชาชีพของตน  และความเข้าอกเข้าใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา  นอกจากความรู้ในวิชาชีพ  ควรทราบเหตุการณ์ภายใน และภายนอกประเทศ

                        ๑๒.        ความจงรักภักดี  (Loyalty)

                                คือ   คุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตใจเชื่อมั่น และยึดมั่นต่อประเทศชาติ      ศาสน์     กษัตริย์

ต่อกองทัพ  ต่อหน่วย  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  ยืนหยัดต่อสู้เพื่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเห็นว่าถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาของตนต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชา

                        ๑๓. ความรู้จักกาลเทศะ  (Tact)

                                คือ   ความสามารถในการปฏิบัติตนกับบุคคลอื่นโดยไม่เกิดความขุ่นข้องหมองใจ ไม่ก่อ ให้เกิดศัตรูหรือเป็นปฎิปักษ์ต่อกันในทัศนะของบุคคลทั่วไป  กาลเทศะ ยังหมายถึง ความสามารถที่จะพูด หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ถูกต้อง  เหมาะสมแก่กาลเวลาและสถานที่  ความสุภาพอ่อนโยนถือเป็นส่วนหนึ่งของกาลเทศะด้วย

                        ๑๔. ความไม่เห็นแก่ตัว  (Settlessness)

                                คือ   การไม่ฉวยโอกาสตักตวงความสุข  ความสะดวกสบาย  ความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง  โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเสียผลประโยชน์  หมายถึงการร่วมเป็นร่วมตายกับเพื่อนร่วมงาน การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ขาดแคลน  ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงานดีเด่น  หรือให้ความช่วยเหลือตามสมควร

ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ

ที่มา  research.crma.ac.th/2549/images/4/45/ลักษณะผู้นำ_๑๔_ประการ.doc -00023 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-03-09 23:27:20 v : 3574ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา