ทักษะที่ผู้บริหารควรมี


ผู้บริหารโรงเรียนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จำเป็นต้องเรียนรู้ให้เกิดทักษะในการบริหาร 3 ด้าน ดังนี้

 

1. ทักษะการบริหารงาน

มีทักษะในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์  สามารถจัดองค์กร  โครงสร้างการบริหาร และกำหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เหมาะสม  สามารถนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ปฏิบัติ  สามารถประเมินและติดตามผล ตรวจคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  สามารถนำกระบวนการวิจัยทางการศึกษาและการประเมินผลไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  สามารถบริหารจัดการงบประมาณการเงินและบัญชีได้อย่างถูกต้องโปรงใส่และตรวจสอบได้  สามารถวางระเบียบการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ทักษะด้านการบริหารคน

สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา  สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  โดยมีเป้าหมายในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  สามารถเสริมสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา  สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการทำงานให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  สามารถส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  มีความสามารถในการพัฒนาทีมงาน

3. ทักษะด้านเทคโนโลยี

สามารถบริหารจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้เรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา  สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  สามารถจัดกิจกรรมบริหารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

 

 

ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ00274 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2009-07-27 11:42:37 v : 3769ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา