วันครู ครั้งที่ 57 "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู"


 

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานวันครู "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" และ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ตามโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู พร้อมด้วย ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา นางพนิตา กาภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการจัดงานวันครู นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ สพฐ. นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง รักษาการเลขาธิการคุรุสภา และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครูและจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครู ร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลสำคัญซึ่งจะรับจากท่านนายกรัฐมนตรีคือผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจาปี 2555 จำนวน 9 คน และครูผู้ได้รับรางวัล "ยอดครูอุดมการณ์" ตามโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู จำนวน 4 คน ที่มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนั้น
          คุรุสภาจัดงานวันครูเป็นประจำทุกปี หากนับจากการจัดงานวันครูครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 จนถึง 16 มกราคม 2556 นับเป็น ครั้งที่ 57 เพื่อ "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูและวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์ทั่วไป งานวันครูปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 16 มกราคม 2556 ส่วนกลาง ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ โดยนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมเป็นประธานในพิธีงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา สำหรับในส่วนภูมิภาค คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จะเป็นแกนหลักในการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2556
          กิจกรรมในงาน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม เป็นการประกวดวาดภาพ วันที่ 13 - 14 มกราคม เป็นพิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา วันที่ 15 มกราคม มีการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "สถานภาพ ความก้าวหน้า และสิทธิประโยชน์ของครู กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง" กิจกรรมสำคัญในวันที่ 16 มกราคม คือ กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ มีการสวดคาฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองเสนาะ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นครูที่ดี พิธีคารวะครู และพิธีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลต่างๆ โดยท่านนายกรัฐมนตรี
          ในโอกาสวันครูของทุกปี คุรุสภาและหน่วยงานทางการศึกษา จะจัดโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและรับรางวัลประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงาม ความดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตลอดมา รางวัลสำคัญที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะได้รับในงานวันครู มีมากมาย อาทิ
          รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ดำเนินการสรรหาบุคคล หรือนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการศึกษา ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 มีผู้ได้รับรางวัลจานวน 9 ราย
          รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555  ซึ่งคัดเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา จำนวน 9 คน และมอบรางวัลยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ จำนวน 18 คน
          รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2555  เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ จำนวน 50 คน
          รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2555  โดยความร่วมมือ ระหว่างคุรุสภาและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และเพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในปีนี้มอบรางวัล ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จำนวน 6 คน
          รางวัล "คุรุคุณธรรม" เข็มทอง เป็นการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่พัฒนาตามหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติ "คุรุคุณธรรม" เข็มทอง ประจำปี 2555 จำนวน 85 คน
          รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ประจำปี 2555 เป็นรางวัลผลงานของสถานศึกษาที่ผ่านการคัดสรร จานวน 87 ผลงาน เพื่อให้มานำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการ ของคุรุสภา ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร มีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จานวน 16 ผลงาน
          รางวัลประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2556  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงิน รางวัล 10,000 บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ และกำหนดให้เป็นคำขวัญวันครู พ.ศ. 2556 ได้แก่ แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดินแต่งโดย นายสะอาด สีหภาค จังหวัดศรีสะเกษ
          16 มกราคม วันครู ระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู

 

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=31155&Key=hotnews02869 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2013-01-10 10:25:31 v : 1485ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา