ทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget และ Bruner


ทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget ( Cognitive Development Theory )
ทฤษฎีการเรียนรู้
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพี ยเจต์ มี สาระสรุปได้ดังนี้
1) พัฒนาการทางสติปั ญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น ดังนี้
1.1ขั้นประสาทรับรู้ และการเคลื่อนไหว (Sensory Motor Stage) ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึง 2 ปี
1.2) ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) ขั้นนี้ เริ่มตั้งแต่อายุ 2-7 ปี แบ่งออกเป็นขั้นย่อยอี ก 2 ขั้น คือ
1. ขั้นก่อนเกิดสังกัป เป็นขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 2-4 ปี
2. ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรู้ นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผล  เป็นขั้นพัฒนาการของเด็ ก อายุ 4-7 ปี
1.3) ขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม (Concrete Operation Stage) ขั้นนี้จะเริ่มจากอายุ  7-11 ปี
1.4) ขั้นปฏิบัติ การคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) ขั้นนี้จะเริ่มจากอายุ 11-15 ปี
สิ่งที่เป็นนามธรรมพัฒนาการทางการรู้ คิดของเด็ กในช่วงอายุ 6 ปีแรกของชีวิต ซึ่งเพียเจต์ ได้ศึกษาไว้เป็นประสบการณ์ ส าคัญที่เด็ ก
ควรได้รับการส่งเสริม มี 6 ขั้น ได้แก่
1. ขั้นความรู้ แตกต่าง
2. ขั้ นรู้สิ่งตรงกั นข้าม
3. ขั้นรู้หลายระดับ
4. ขั้นความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง
5. ขั้นรู้ผลของการกระท า
6. ขั้นการทดแทนอย่างลงตัว
2) ภาษาและกระบวนการคิดของเด็ กแตกต่างจากผู้ใหญ่
3) กระบวนการทางสติปั ญญามีลักษณะดังนี้
3.1) การซึมซับหรือการดูดซึม (assimilation)
3.3) การเกิดความสมดุล (equilibration)
3.2) การปรับและจัดระบบ (accommodation)
4) การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา / การสอน
เมื่อท างานกับนั กเรียน ผู้สอนควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนดังต่อไปนี้
4.1  นักเรียนที่มี อายุเท่ากันอาจมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่างกันนั กเรียนแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์  2 แบบ
คือ
- ประสบการณ์ทางกายภาพ (physical experiences)
- ประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์ (Logic mathematical experiences)
2. หลักสูตรที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎี พัฒนาการทางสติปั ญญาของเพียเจต์ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้คื อ
- เน้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน
- เสนอการเรียนการเสนอที่ให้ผู้เรียนพบกับความแปลกใหม่ 
- เน้นการเรียนรู้ต้องอาศัยกิจกรรมการค้นพบ
- เน้นกิจกรรมการส ารวจและการเพิ่มขยายความคิดในระหว่างการเรียนการสอน 
- ใช้กิจกรรมขัดแย้ ง (cognitive conflict activities)
3. การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 
- ถามค าถามมากกว่าการให้ค าตอบ
- ครูผู้สอนควรจะพูดให้น้อยลง และฟังให้มากขึ้น
- ควรให้เสรีภาพแก่นักเรียนที่จะเลือกเรียนกิจกรรมต่าง ๆ  
- เมื่อนักเรียนให้เหตุผลผิด ควรถามค าถามหรือจัดประสบการณ์ให้นั กเรียนใหม่ เพื่อนั กเรียนจะได้แก้ไขข้ อผิดพลาดด้ วย
ตนเอง
- ชี้ระดับพัฒนาการทางสติปั ญญาของนักเรียนจากงานพัฒนาการทางสติปั ญญาขั้นนามธรรมหรือจากงานการอนุรักษ์ เพื่อดู
ว่านักเรียนคิดอย่างไร
- ยอมรับความจริงที่ว่า นักเรี ยนแต่ละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่างกัน
- ผู้สอนต้องเข้าใจว่านักเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้ นในระดั บความคิดขั้นต่อไป
- ตระหนักว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพราะจดจ ามากกว่าที่จะเข้าใจ เป็นการเรียนรู้ ที่ไม่แท้จริง (pseudo learning)
4. ในขั้นประเมินผล ควรด าเนินการสอนต่อไปนี้ 
- มีการทดสอบแบบการให้เหตุผลของนักเรียน
- พยายามให้นักเรียนแสดงเหตุผลในการตอนค าถามนั้น ๆ
- ต้องช่วยเหลือนักเรียนทีมี พั ฒนาการทางสติปั ญญาต่ ากว่าเพื่อนร่วมชั้น
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์  (Bruner) บรูเนอร์  ได้ พัฒนาทฤษฏีของ เพียเจต์  โดย บรูเนอร์  เชื่อว่ามนุษย์
เลือกจะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (discovery learning) แนวคิด/ทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้  และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  สรุปได้
แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้
1. การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสั มพันธ์และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กมีผลต่อการจัดการ
เรียนรู้ของเด็ ก
2. การจัดหลักสูตรและการเรี ยนการสอน ให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้เรียนและสอดคล้ องกับพัฒนาการทาง
สติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ
3. การคิดแบบหยั่งรู้  (intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้
4. แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้
5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปั ญญาของมนุษย์แบ่งเป็น 3 ขั้นใหญ่ๆ
- ขั้นการเรียนรู้จากการกระทา (Enactive stage) คือขั้นของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ การ
ลงมือกระทาช่วยให้เด็ กเกิดการเรียนรู้ได้ดี
- ขั้นการเรียนรู้จากการคิด (Iconic stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจได้  และสามารถเรียนรู้จาก
ภาพแทนของจริงได้
- ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์  และนามธรรม (Symbolic stage) เป็นขั้นการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้ อน และเป็นนามธรรมได้
6. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิ ดรวบยอด หรือสามารถจัดประเภทของสิ่งต่างๆได้ อย่าง
เหมาะสม
7. การเรียนรู้ได้ผลดีที่สุด คือ การให้ผู้เรี ยนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
1. ผู้สอนควรจัดประสบการณ์ ให้ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็น กระบวนการเรียนรู้ที่ดี  มีความหมายต่อ
ผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
2. ก่อนสอนผู้สอนต้องมีการวิ เคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้ อหาสาระให้เหมาะสมกั บการเรี ยนรู้ของผู้เรียน
3. ผู้สอนควรจัดความคิดรวบยอด เนื้อหาสาระ วิธีสอนและกระบวนการเรียนรู้  ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติ ปัญญา
ของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดี
4. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระให้ มาก เพื่อช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
5. ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจภายในให้แก่ผู้เรียน และสอนความคิดรวบยอดให้ แก่ผู้เรียน  03313 โดย นางสาวชีวาพร ต่อศักดิ์ 2013-03-08 19:35:38 v : 3047ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา