รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา


ชื่อเรื่อง          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา                    
ผู้ศึกษา          นางฮามีด๊ะ    เจะเลาะ
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านปลักแตน
ปีที่ศึกษา        2553

บทคัดย่อ

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 และ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราและเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามาตรา
      กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านปลักแตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3 อำเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี  ภาคเรียนที่ 2           ปีการศึกษา 2553 จำนวน 21 คน
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง  มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบวัด ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เรื่อง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      ผลการวิจัยพบว่า    
1. แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)  เท่ากับ 82.75 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.57 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80 ที่กำหนด  
2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง  มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.00 หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.70  ซึ่งคิดเป็นคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยร้อยละ 37.25
3. นักเรียนมีความพึงพอใจการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.7903417 โดย koleeyoh 2013-04-16 14:36:34 v : 1677ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา