รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ชื่อเรื่อง            รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา          นางฮารีย๊ะ    บิลกาญจน์   
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปีการศึกษา          2555

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนบูรณาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล  ๑ บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 28 คน การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบ One – Shot  Case  Study โดยศึกษา จากกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนบูรณาการ 3 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 23 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อสถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์  ที่กำหนด (ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนของนักเรียนทั้งหมด
ผลการศึกษาพบว่า
จำนวนนักเรียน 23 คน จากนักเรียนทั้งหมด 28 คน คิดเป็นร้อยละ 82.14  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 26.82 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.71

 03418 โดย koleeyoh 2013-04-16 14:42:51 v : 1146ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา