รายงานผลการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ชื่อเรื่อง                     รายงานผลการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                             

ผู้ศึกษา                      นางอัสนะ  ยีสาแม็ง  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ                       

สถานที่                        โรงเรียนบ้านปล่องหอย  จังหวัดปัตตานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต3

ปีการศึกษา                2553                 

 


บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.เพื่อพัฒนาหนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปล่องหอย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด

ผลการศึกษาพบว่า

1. หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปล่องหอย ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.32/93.37 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

2.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด มีค่าเท่ากับ 0.832 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.2

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด สูงกว่าก่อนเรียน

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก03448 โดย อัสนะ ยีสาแม็ง 2013-05-02 14:20:38 v : 1312ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา