ปัจจัยของความฉลาดทางอารมณ์


ความฉลาดทางอารมณ์ ที่ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ ๓ ประการคือ
 1.ความดี
 2.ความเก่ง
 3.ความสุข
ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองรู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
      ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
-         รู้อารมณ์และความต้องการของตนเอง
-         ควบคุมอารมณ์และความต้องการได้
-         แสดงออกอย่างเหมาะสม
ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น
-         ใส่ใจผู้อื่น
-         เข้าใจและยอมรับผู้อื่น
-         แสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสม
ความสามารถในการรับผิดชอบ
-         รู้จัการให้ รู้จักการรับ
-         รู้จักรับผิด รู้จักให้อภัย
-         เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
      ความสามารถในการรู้จักและสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
-         รู้ศักยภาพของตนเอง
-         สร้างขวัญและกำลังใจให้ตนเองได้
-         มีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย
ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
-         รับรู้และเข้าใจปัญหา
-         มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
-         มีความยืดหยุ่น
ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น
-         รู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
-         กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
-         แสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์
สุข หมายถึง ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจความภูมิใจในตนเอง
-         เห็นคุณค่าในตนเอง
-         เชื่อมันในตนเอง
ความพึงพอใจในชีวิต
-         รู้จักมองโลกในแง่ดี
-         มีอารมณ์ขัน
-         พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
ความสงบทางใจ
-         มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุข
-         รู้จักผ่อนคลาย
-         มีความสงบทางจิตใจ
 
ที่มา http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=70203


00347 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2010-04-02 02:34:42 v : 1179ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา