การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


ชื่อเรื่อง

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA  เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี            

ชื่อผู้วิจัย          

นางจีรนันท์  อนรรฆธนะกุล

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ระดับชั้น

ชั้นอนุบาลปีที่ 3

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี            

ปีการศึกษา 

2554

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ทดสอบประสิทธิภาพ และเผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ 6 ขั้น ดังนี้

ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ  IDEA ขั้นที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA ประกอบด้วยขั้นการจัดประสบการณ์ 4 ขั้น คือ ขั้นสร้างความสนใจ (Interest : I) ขั้นร่วมอภิปราย (Discussion : D) ขั้นให้ประสบการณ์ (Experience : E)  และขั้นสรุป  (Abstract : A) ขั้นที่ 2 ประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ทำแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA ผลการสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 - 4.80 ขั้นที่ 3 สร้างเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA คือ แผนการจัดประสบการณ์ แบบสังเกตทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ นิทานคณิต และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และขั้นที่ 4 ทดลองนำร่องรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA โดยทดลองนำร่องครั้งที่ 1 ทดลองสอนกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1  โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในภาคเรียนที่ 1               ปีการศึกษา 2554  จำนวน 28 คน ใช้ 2 หน่วยการเรียนรู้ และทดลองนำร่องครั้งที่ 2 ทดลองสอนกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  จำนวน 27 คน ใช้ 2 หน่วยการเรียนรู้

ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA ขั้นที่ 5 ทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยกำหนดแบบแผนการทดลองเป็นแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี       ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 28 คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test for dependent samples ผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งรายด้าน 12 ด้าน และโดยรวม

ระยะที่ 3 การเผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA ขั้นที่ 6 เผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA โดยครูอนุบาลที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 3 จำนวน  6 คน ชั้นเรียนละ 1 คน โรงเรียนในกลุ่มเทศบาลตำบล ตะลุบัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ที่สมัครใจนำรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA  ไปทดลองใช้ จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้  เมื่อสิ้นสุดการสอนครูอนุบาลทุกคนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA ผลการเผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDEA  ตามความคิดเห็นของครูอนุบาลที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 - 4.80  

                                                                  03675 โดย นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล 2013-08-18 23:05:53 v : 1481ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา