การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


ชื่อเรื่อง

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี   อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี            

ชื่อผู้วิจัย          

นางจีรนันท์  อนรรฆธนะกุล

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ระดับชั้น

ชั้นอนุบาลปีที่ 3

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี            

ปีการศึกษา 

2555

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ทดสอบประสิทธิภาพ และเผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ 6 ขั้น ดังนี้

ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA ขั้นที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบ  การจัดประสบการณ์แบบ IDERA จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA ประกอบด้วยขั้นการจัดประสบการณ์ 5 ขั้น คือ ขั้นสร้างความสนใจ (Interest : I) ขั้นออกแบบวางแผน (Design : D) ขั้นให้ประสบการณ์ (Experience : E)  ขั้นทบทวน (Review : R)  และขั้นสรุป  (Abstract : A) ขั้นที่ 2 ประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA  โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ทำแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA  ผลการสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 - 4.80 ขั้นที่ 3 สร้างเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA คือ แผนการจัดประสบการณ์ แบบสังเกตทักษะทางภาษา และแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษา และขั้นที่ 4 ทดลองนำร่องรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA โดยทดลองนำร่องครั้งที่ 1 ทดลองสอนกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1  โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  จำนวน 26 คน ใช้ 2 หน่วยการเรียนรู้ และทดลองนำร่องครั้งที่ 2 ทดลองสอนกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 26 คน ใช้ 2 หน่วยการเรียนรู้

ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA ขั้นที่ 5 ทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA เป็นเวลา 10 สัปดาห์ โดยกำหนดแบบแผนการทดลองเป็นแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลบ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี       ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 58 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มจากประชากร เป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 1 ห้องเรียน และกลุ่มควบคุม จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 29 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test for dependent samples และ independent samples ผลการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA ดังนี้

1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มทดลองมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ด้าน

2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA มีทักษะทางภาษาหลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และโดยรวมทั้ง 4 ด้าน

ระยะที่ 3 การเผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA ขั้นที่ 6 เผยแพร่รูปแบบ การจัดประสบการณ์แบบ IDERA โดยครูอนุบาลที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 6 คน ชั้นเรียนละ 1  คน โรงเรียนในกลุ่มเทศบาลตำบลตะลุบัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ที่สมัครใจนำรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA  ไปทดลองใช้ 2 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการสอน  ครูอนุบาลทุกคนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA ผลการเผยแพร่รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ IDERA ตามความคิดเห็นของครูอนุบาลที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในชั้นเรียนอนุบาลปีที่ 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.00 - 4.80  03676 โดย นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล 2013-08-18 23:08:43 v : 1661ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา