รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-สกุล นายจักรพันธ์ ยังพระเดช
ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) จับฉลากมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) t-test แบบ Dependent ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 85.49/84.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เมื่อจำแนกเป็นรายเล่ม พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต เล่ม 1 ยา ยา ยา มีประสิทธิภาพ 86.95/84.39 เล่ม 2 ยานี้มีหลากหลาย มีประสิทธิภาพ 84.15/82.44 เล่ม 3 ยาสามัญประจำบ้าน มีประสิทธิภาพ 87.96/86.83 เล่ม 4 ยาแผนปัจจุบัน แผนโบราณ มีประสิทธิภาพ 80.24/85.85 เล่ม 5 หลักง่ายๆ การใช้ยา มีประสิทธิภาพ 85.64/82.93 เล่ม 6 ดูแล เก็บรักษา มีประสิทธิภาพ 86.80/85.37 และเล่ม 7 นาทีชีวิต มีประสิทธิภาพ 82.68/83.41 ซึ่งทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จึงนับได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ทั้ง 7 เล่ม เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ ที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) โดยให้นักเรียนใช้ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลาเรียนได้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ( = 11.51) สูงกว่าก่อนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ( = 7.83) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ภาพประกอบสวยงามชัดเจนและเข้าใจง่าย ( = 4.85) ภาษาที่ใช้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ( = 4.84) เนื้อหาน่าสนใจ ชวนให้อยากอ่าน ( = 4.83) ขนาดของตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจน ( = 4.81) รูปเล่มภายนอกสวยงามน่าสนใจ ( = 4.80) ชื่อเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ( = 4.80) ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม ( = 4.61) การจัดวางหน้าของหนังสือเหมาะสมสามารถอ่านได้สะดวก ( = 4.60) เนื้อหาให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเพิ่มขึ้น ( = 4.59) ภาพปกเหมาะสมกับชื่อเรื่อง ( = 4.59) ชื่อเนื้อหาแต่ละบทเหมาะสมกับเนื้อหา ( = 4.56) และเนื้อหาชวนให้น่าอ่าน ( = 4.54) นอกจากนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-สกุล นายจักรพันธ์ ยังพระเดช
ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) จับฉลากมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) t-test แบบ Dependent ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 85.49/84.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เมื่อจำแนกเป็นรายเล่ม พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต เล่ม 1 ยา ยา ยา มีประสิทธิภาพ 86.95/84.39 เล่ม 2 ยานี้มีหลากหลาย มีประสิทธิภาพ 84.15/82.44 เล่ม 3 ยาสามัญประจำบ้าน มีประสิทธิภาพ 87.96/86.83 เล่ม 4 ยาแผนปัจจุบัน แผนโบราณ มีประสิทธิภาพ 80.24/85.85 เล่ม 5 หลักง่ายๆ การใช้ยา มีประสิทธิภาพ 85.64/82.93 เล่ม 6 ดูแล เก็บรักษา มีประสิทธิภาพ 86.80/85.37 และเล่ม 7 นาทีชีวิต มีประสิทธิภาพ 82.68/83.41 ซึ่งทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จึงนับได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ทั้ง 7 เล่ม เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ ที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) โดยให้นักเรียนใช้ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลาเรียนได้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ( = 11.51) สูงกว่าก่อนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ( = 7.83) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ภาพประกอบสวยงามชัดเจนและเข้าใจง่าย ( = 4.85) ภาษาที่ใช้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ( = 4.84) เนื้อหาน่าสนใจ ชวนให้อยากอ่าน ( = 4.83) ขนาดของตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจน ( = 4.81) รูปเล่มภายนอกสวยงามน่าสนใจ ( = 4.80) ชื่อเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ( = 4.80) ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม ( = 4.61) การจัดวางหน้าของหนังสือเหมาะสมสามารถอ่านได้สะดวก ( = 4.60) เนื้อหาให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเพิ่มขึ้น ( = 4.59) ภาพปกเหมาะสมกับชื่อเรื่อง ( = 4.59) ชื่อเนื้อหาแต่ละบทเหมาะสมกับเนื้อหา ( = 4.56) และเนื้อหาชวนให้น่าอ่าน ( = 4.54) นอกจากนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-สกุล นายจักรพันธ์ ยังพระเดช
ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) จับฉลากมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) t-test แบบ Dependent ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 85.49/84.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เมื่อจำแนกเป็นรายเล่ม พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต เล่ม 1 ยา ยา ยา มีประสิทธิภาพ 86.95/84.39 เล่ม 2 ยานี้มีหลากหลาย มีประสิทธิภาพ 84.15/82.44 เล่ม 3 ยาสามัญประจำบ้าน มีประสิทธิภาพ 87.96/86.83 เล่ม 4 ยาแผนปัจจุบัน แผนโบราณ มีประสิทธิภาพ 80.24/85.85 เล่ม 5 หลักง่ายๆ การใช้ยา มีประสิทธิภาพ 85.64/82.93 เล่ม 6 ดูแล เก็บรักษา มีประสิทธิภาพ 86.80/85.37 และเล่ม 7 นาทีชีวิต มีประสิทธิภาพ 82.68/83.41 ซึ่งทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จึงนับได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ทั้ง 7 เล่ม เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ ที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) โดยให้นักเรียนใช้ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลาเรียนได้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ( = 11.51) สูงกว่าก่อนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ( = 7.83) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ภาพประกอบสวยงามชัดเจนและเข้าใจง่าย ( = 4.85) ภาษาที่ใช้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ( = 4.84) เนื้อหาน่าสนใจ ชวนให้อยากอ่าน ( = 4.83) ขนาดของตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจน ( = 4.81) รูปเล่มภายนอกสวยงามน่าสนใจ ( = 4.80) ชื่อเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ( = 4.80) ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม ( = 4.61) การจัดวางหน้าของหนังสือเหมาะสมสามารถอ่านได้สะดวก ( = 4.60) เนื้อหาให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเพิ่มขึ้น ( = 4.59) ภาพปกเหมาะสมกับชื่อเรื่อง ( = 4.59) ชื่อเนื้อหาแต่ละบทเหมาะสมกับเนื้อหา ( = 4.56) และเนื้อหาชวนให้น่าอ่าน ( = 4.54) นอกจากนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-สกุล นายจักรพันธ์ ยังพระเดช
ตำแหน่ง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) จับฉลากมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 4 ชนิด คือ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) t-test แบบ Dependent ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา พบว่า
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 85.49/84.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เมื่อจำแนกเป็นรายเล่ม พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต เล่ม 1 ยา ยา ยา มีประสิทธิภาพ 86.95/84.39 เล่ม 2 ยานี้มีหลากหลาย มีประสิทธิภาพ 84.15/82.44 เล่ม 3 ยาสามัญประจำบ้าน มีประสิทธิภาพ 87.96/86.83 เล่ม 4 ยาแผนปัจจุบัน แผนโบราณ มีประสิทธิภาพ 80.24/85.85 เล่ม 5 หลักง่ายๆ การใช้ยา มีประสิทธิภาพ 85.64/82.93 เล่ม 6 ดูแล เก็บรักษา มีประสิทธิภาพ 86.80/85.37 และเล่ม 7 นาทีชีวิต มีประสิทธิภาพ 82.68/83.41 ซึ่งทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จึงนับได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ทั้ง 7 เล่ม เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ ที่ครูสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) โดยให้นักเรียนใช้ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลาเรียนได้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ( = 11.51) สูงกว่าก่อนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต ( = 7.83) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ยากับชีวิต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ภาพประกอบสวยงามชัดเจนและเข้าใจง่าย ( = 4.85) ภาษาที่ใช้อ่านแล้วเข้าใจง่าย ( = 4.84) เนื้อหาน่าสนใจ ชวนให้อยากอ่าน ( = 4.83) ขนาดของตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจน ( = 4.81) รูปเล่มภายนอกสวยงามน่าสนใจ ( = 4.80) ชื่อเรื่องเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ( = 4.80) ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม ( = 4.61) การจัดวางหน้าของหนังสือเหมาะสมสามารถอ่านได้สะดวก ( = 4.60) เนื้อหาให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเพิ่มขึ้น ( = 4.59) ภาพปกเหมาะสมกับชื่อเรื่อง ( = 4.59) ชื่อเนื้อหาแต่ละบทเหมาะสมกับเนื้อหา ( = 4.56) และเนื้อหาชวนให้น่าอ่าน ( = 4.54) นอกจากนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ

 03742 โดย จักรพันธ์ ยังพระเดช 2013-11-01 21:15:08 v : 3120ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา