การอ่านจับใจความสำคัญ Reading for Main Idea


การอ่านจับใจความสำคัญ
(
Reading for Main Idea)

ใจความสำคัญ (Main Idea) คืออะไร ?
Main Idea คือ ใจความสำคัญหรือใจความหลักของเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมและควบคุมเรื่องนั้นๆ กล่าวคือ ในแต่ละย่อหน้าต้องมี main idea เพียงอันเดียว และถ้าเมื่อขาด main idea ไปแล้ว ย่อมจะทำให้ไม่เกิดเนื้อเรื่องต่างๆ ขึ้น หรือทำให้ไม่ทราบจุดประสงค์เรื่องนั้นๆ แล้วทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้โดยปกติแล้ว main idea จะเป็นประโยคเท่านั้น การวิเคราะห์และค้นหา main idea ได้ ต้องเกิดจากการค้นหา Topic มาก่อน และนำเอาส่วน topic มารวมกับข้อความ ที่คอยควบคุมสาระเกี่ยวกับ topic นั้น กล่าวโดยสรุป คือ
 

1) พินิจพิเคราะห์และหา topic หรือเนื้อเรื่องที่อ่าน ว่าด้วยเรื่องอะไร (What is the topic idea?)               
                                                                         
2) ส่วนที่ควบคุมประเด็นสาระที่เสนออยู่นั้นคืออะไร นั่นคือถูกควบคุมให้พูดถึงสิ่งใด แล้วนำเอา topic + สิ่งที่ควบคุม controlling idea) ก็จะได้เป็น main idea จึงเห็นได้ว่า main idea ที่ถูกต้อง จะต้องครอบคลุมสิ่งที่กล่าวในเรื่องได้โดยเฉพาะประเด็นหลักMain Idea & Topic sentence มีความคล้ายคลึงกันมาก Topic Sentence หมายถึง ประโยคที่บรรจุหัวเรื่องและใจความสำคัญไว้ ส่วนใหญ่มักวางไว้ที่ประโยคแรก หรือประโยคสุดท้ายของข้อความ ซึงมักหาได้จากเนื้อเรื่อง


ประเภทของ Main Idea:
 โดยทั่วไป ใจความสำคัญมีอยู่ทั้งหมด 2
ชนิดได้แก่

1. State main idea คือ หลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดของเรื่อง ซึ่งผู้เขียนบอกมาตรงๆ สามารถครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องได้ทั้งหมด จะต้องตั้ง main idea ไว้ในการเขียน และบรรยายหรือธิบายโดยยึด main idea เป็นหลัก ส่วนที่ขยายหรือบรรยายให้รายละเอียดต่อจาก main idea คือ supporting idea โดยปกติ ในเนื้อความหนึ่งๆ เรามักจะพบ state main idea ได้ในตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้ายของย่อหน้า

2. Implied main idea หมายถึง การกล่าวถึง main idea ในลักษณะที่ผู้เขียนไม่ได้เอ่ยมาตรงๆ ทันที เพียงแต่แสดงนัยให้เห็นเท่านั้น ผู้อ่านต้องวินิฉัยเอาเองเพื่อให้เห็นได้ชัดๆ Main Idea มีกี่ชนิดตำแหน่งของ Main Idea อยู่ตรงไหนบ้าง
2.1. อยู่ตรงต้นเรื่อง
ตัวอย่าง: A baby elephant is the biggest of all land babies. A newborn baby weighs more than two hundred pounds. It is about three feet high. The new baby is strong, too. Almost as soon as it is born, it can walk about. (ย่อหน้านี้กล่าวถึงลูกช้างว่าเป็นลูกสัตว์บก (land babies) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยบอกว่า ลูกช้างที่เกิดใหม่ จะมีน้ำหนักมากกว่า 200 ปอนด์ และสูงราว ๆ 3 ฟุต นอกจากนี้ ยังแข็งแรงด้วย เพราะตอนที่คลอดออกมา มันจะสามารถเดินได้ทันที ดังนั้น ใจความสำคัญ (main idea) จึงอยู่ที่ประโยคแรก คือ A baby elephant is the biggest of all land babies.)
2.2 อยู่ตรงกลางเรื่อง
ตัวอย่าง:  Keep your tree outdoors until the day before Christmas. Never use lighted candles. There are also other suggestions for avoiding a Christmas tree fire. Turn off the lights before you leave the house and throw away the tree by New Year's Day. (ย่อหน้านี้กล่าวถึงคำแนะนำ เพื่อหลีกเลี่ยง มิให้เกิดไฟไหม้ต้นคริสต์มาสว่า ให้นำต้นคริสต์มาสไปไว้นอกบ้าน ก่อนจะถึงวันคริสต์มาสและไม่ให้จุดเทียนไว้ด้วย นอกจากนี้ ยังแนะนำอีกว่า ให้ปิดไฟก่อนออกจากบ้าน และทิ้งต้นไม้เมื่อถึงวันปีใหม่ ดังนั้น ใจความสำคัญ (main idea) จึงอยู่ที่ประโยคกลาง คือ There are also other suggestions for avoiding a Christmas tree fire.)
 
2.3
อยู่ท้ายเรื่อง (มีการกล่าวซ้ำอีกครั้งในตอนท้าย)
ตัวอย่าง: Most people are free to enjoy themselves in the evenings and on weekends. Some spend their time watching television, listening to the radio, or going to movies; others participate in sports. It depends on their interests. There are various ways to spend one's free time.   (ย่อหน้านี้กล่าวถึง การใช้เวลาว่างของคนในตอนเย็น และวันสุดสัปดาห์ว่า บางคนจะดูโทรทัศน์ บางคนฟังวิทยุ ไปชมภาพยนตร์หรือไปเล่นกีฬา มันขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคน มีวิธีที่จะใช้เวลาว่างมากมายหลายวิธี ดังนั้น ใจความสำคัญ (Main Idea) จึงอยู่ที่ประโยคท้าย คือ There are various ways to spend one's free time.

2.4
ไม่อยู่ในประโยคใดประโยคหนึ่ง แต่ต้องสรุปเองโดยนัยดังที่กล่าวแล้วว่า การหา main idea นั้น จะต้องมีการค้นหา topic ก่อน ดูว่าเรื่องที่อ่านกล่าวถึงคำนามตัวไหนบ่อยที่สุด (topic Noun) แล้วดูว่ามีการกล่าวถึงนามคำนั้นว่าอย่างไร (Topic Idea) แล้วจึงดูว่าข้อความที่เป็นใจความสำคัญของเรื่อง topic idea นั้นอยู่ในประโยคใด ประโยคนั้นแหละเป็น Topic sentence หรือ Main Idea
 

15 คําถามที่นิยมใช้มากถามเกี่ยวกับใจความสําคัญ (Main Idea) =
1. What is the author's main point?
2. The main thought of this passage is _____ .
3. The main theme of the passage is _____ .
4. The best statement of this passage's main thought is that _____ .
5. What is the main idea of the passage?
6. The passage is primarily concerned with ….
7. Which of the following statements expresses the main idea?Tips and Tricks
    
       
เคล็ดลับเด็ดๆ Main Idea: คำถามที่ถามถึงความคิดหลักของประโยคหรือบางทีถามถึงชื่อเรื่อง Title ทุกครั้งที่อ่านเนื้อเรื่องจึงต้อง หมั่นหา key word หรือ คำ วลี หรือประโยคซ้ำๆ กรุณาอย่าลืมความสำคัญของ paragraph แรกโดยเฉพาะประโยคแรกซึ่งมักจะ สื่อความคิดหลักของเนื้อเรื่องให้กับผู้อ่าน วิธีสังเกตง่ายมาก – *ใน Passage ทั่วไปถ้ามีการพูดถึงคำนามคำไหนมากที่สุด นั่นคือ Main Idea
 

ข้อควรสังเกตในการหาใจความสำคัญ (Main Idea)
1. Main idea มักจะขยายหัวเรื่อง (Topic) ของบทความ
2. Main idea อาจซ่อนอยู่ในประโยคต้นๆของบทความ
3. Main idea อาจเขียนซ่อน อยู่ตรงกลางหรือ ในประโยคท้ายๆ ของบทความ

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ ด้วยการทำแบบฝึกทักษะอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอย่างหลากหลายวิธี สามารถทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการอ่านจับใจความดีขึ้น เช่น อ่านโฆษณา อ่านฉลากยา อ่านเรื่องสั้นแล้วตอบคำถาม อ่านการ์ตูน อ่านกราฟ อ่านป้ายต่างๆ


หลักการอ่านจับใจความสำคัญ (Reading for Main Ideas)

1. อ่านเรื่องที่ต้องการจับใจความสำคัญโดยเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่อง เพราะชื่อเรื่องมักสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง หรือช่วยบ่งชี้ให้เห็นจุดสนใจของเรื่อง ให้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วตอบคำถามให้ได้ว่า เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องอะไร ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำไมจึงทำ และได้ผลอย่างไร

2. พิจารณาหาใจความสำคัญจากแต่ละย่อหน้า ย่อหน้าที่ดีต้องมีเอกภาพ ดังนั้นแต่ละย่อหน้าจึงมีใจความสำคัญเดียวซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด นอกจากนี้ผู้อ่านอาจสังเกตคำสำคัญ (keyword) ที่มักปรากฏให้เห็นหลายครั้งในย่อหน้านั้น อย่างไรก็ดีมิใช่ว่าทุกย่อหน้าจะมีใจความสำคัญของเรื่องเสมอไป หากย่อหน้านั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่าง หรือรายละเอียดขยายใจความสำคัญในย่อหน้าก่อน

3. นำใจความสำคัญของเรื่องที่จับมาได้ทั้งหมดมาเรียบเมื่อเราอ่านประโยค สิ่งที่เราต้องทราบคือ ประโยคกล่าวถึงใคร (Subject) ทำอะไร (Verb) เพราะสิ่งนี้ จะทำให้เข้าใจ Main Idea ของประโยค ส่วน Supporting details ของประโยคจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ทำต่อใคร (Object) 
 


 
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ (Reading for Main Idea Exercises)

Directions: Read and find the main ideas of all these short passages

1. After the hurricane, there was no water and not much food on the island. It is still very bad. Many people no longer have homes and living in schools. Others are in hospitals. We need help from other countries.
 
A. The writer wants to help for his family.                                   
B. The writer wants to help for his country.
C. The writer wants some food for his country.

2. John never has any money. He has a good salary, but he’s always borrowing money, “Where does it go?” asks his mother. “Don’t ask me, says John, “All I do is buy clothes, go to the theater and eat in the restaurants.”
 A. John eats in restaurants.
B. John’s mother buys clothes with his money.
C. John uses all his money and doesn’t save.

3. Erika liked the blue dress and wanted to buy it. “How much is it?” She asked. “Twenty   ninety-five,” said the clerk. “Oh, I don’t have that much money,” said Erika. “You can charge it,” answered the clerk.
A. The dress was twenty ninety-five.
B. Erika liked the dress and wanted to buy it.                                  
C. Erika didn’t have the money.

4. Mr. James has a financial problem. He tries to pay his bills every month. This month he paid the rent, the gas company, and the department stores. He didn’t pay his electricity bill. Now Mr. James can’t even watch television!
 A. Mr. James doesn’t have television.                                                               
B. Mr. James doesn’t have gas.
C. Mr. James doesn’t have electricity.

5. Bicycles are very popular today in many countries. Many people use bicycles for exercise. But exercise is only one of the reasons why bicycle are popular. Another reason is money. Bicycles are not expensive to buy. They do not need gas to make them go. They also are easy and cheap to fix. In cities, many people like bicycles better than cars. With a bicycle, they never have to wait in traffic. They also do not have to find a place to park. And finally, bicycles do not cause any pollution!
A. Bicycles are better than cars.   
B. Bicycles do not cause the pollution.               
C. Bicycles are popular today for many people.

6. Louise called Mark on Saturday morning. “What are you doing tonight?” she asked. Mark said, “Tom asked me to go to a baseball game with him. Do you want to come with us, too? He can bring his friend, Jack” “OK,” said Louise. “I like Jack.”
A. The four friends are going to a baseball game.
B. The two friends are going to a baseball game.
C. Tom and Mark are going to a baseball game.

7. Eric went to a movie and enjoyed it very much. It was the story of a family with 17 children. The family sang and danced. After the movie, Eric said to his mother, “That was good. Why don’t you go to see it, too?”
A. Eric saw a movie with 17 children.                       
B. Eric told his mother to see the movie.
C. Eric saw an entertaining movie yesterday.

8. “The prices are very high in this restaurant,” said Evelyn to her friend. “Don’t think about the price,” said Edwin. “I want you to enjoy your meal. Order anything you want from the menu. My salary is higher now, and I have a lot of money for our dinner.”
A. Evelyn and Edwin are eating in a restaurant with high prices.
B. Evelyn can order anything she wants from the menu.
C. Edwin has a higher salary now.

9. Jenny worked late four days, and her boss wanted to thank her. He paid her more money and took her to dinner at a nice restaurant. “You’re a good secretary, Jenny,” he said. “Thank you for your help.”
A. The boss paid Jenny extra money.
B. The boss wanted to thank Jenny for her help.
C. The boss took Jenny to dinner.

10. Juan loves to play games. His favorite game is chess because it requires a great deal of thoughts .Juan also likes to play less demanding board games that are based mostly on luck. He prefers Monopoly because it requires luck and skill. If he’s alone, Juan likes to play action video games very much
A. Juan dislikes violence.                          
B. Juan likes to think.
C. Juan enjoys Monopoly.
 


เฉลยแบบฝึกหัด
1.B 2. C 3. C 4. C 5. C 6. A 7. B 8. B 9. B 10. B


00405 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2010-05-14 22:33:01 v : 6018ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา