รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำนาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


ชื่อเรื่อง      รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

              หมวดคำนาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 

ผู้ศึกษา      นางสาวชฎาภรณ์  เกษนาค  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

     โรงเรียนหมูบ้านเศรษฐกิจ (พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

 

ปีการศึกษา  2557

 

บทคัดย่อ

              การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นผู้เรียนจำเป็นต้องฝึกฝนทั้งสี่ทักษะ  คือทักษะ  การฟัง  พูด  อ่านและเขียน  ให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน แต่จะสังเกตได้ว่าทักษะสุดท้ายของการสื่อสาร  คือ ทักษะ  การเขียน  ซึ่งเป็นทักษะที่สอนยากที่สุด  การเขียนเป็นทักษะสำคัญและเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างมากช่วยเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้อื่น ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ทักษะการเขียนทำให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความคิดและจินตนาการซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทางภาษา  ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำนาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่มีประสิทธิภาพ  มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนหมูบ้านเศรษฐกิจ (พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  จำนวน  30  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  16  แผน  ชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำนาม  จำนวน  5  ชุด  ชุดละ  8  แบบฝึก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  .29  ถึง  .51  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .72  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำนาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาประสิทธิภาพและแบบทดสอบสมมุติฐาน  t-test  แบบ  Dependent sample

 

 

 

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

              1. ชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำนาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น            มีประสิทธิภาพ  87.25/83.22  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

              2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำนาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  มีคะแนนการทดสอบหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ระดับค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำนาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  โดยภาพรวมและรายข้อมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป  ชุดแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำนาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษได้  และเหมาะสำหรับครูผู้สอนที่สนใจในการสร้างชุดแบบฝึกทักษะเพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอื่น  เช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เป็นต้น04493 โดย ครูชฎาภรณ์ เกษนาค 2014-10-06 10:52:40 v : 1927ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา