รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


ชื่อเรื่อง               รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                           เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน           นางเกศสรินทร์ เทพบุรี

                           โรงเรียนเทศบาล 4  (วัดคลองเรียน) 

                           เทศบาลนครหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษา        2556

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการ   ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน   โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน     โดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล 4  (วัดคลองเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้  2)  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 4 จำนวน 7 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช จำนวน 30 ข้อ และ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช จำนวน  10  ข้อ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการศึกษา พบว่า  แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.21/81.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าทางการเรียนโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 ซึ่งหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.79 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.88 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.72  04637 โดย นางเกศสรินทร์ เทพบุรี 2014-12-25 13:19:53 v : 1530ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา