การพัฒนาบุคลิกภาพด้านสุขภาพจิต


"พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพจิต"

 

 

รายงานพิเศษ"พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพจิต"

(สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์) 

         
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพจิต ระยะที่ 3 พ.ศ.2553 - 2559 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข เสนอในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 ทั้งนี้ เนื่องจากผลการ ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพจิตที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ ระยะที่ 1 พ.ศ.2543-2547 เริ่มดำเนินการในปี 2543 สำหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขยายโครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่รับ ผิดชอบงานสุขภาพจิต ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนการดำเนินการสำหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ในเขตภาคกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 397 คน

         
ต่อมาได้ขยายโครงการเป็นระยะที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2548 รวมถึงมหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้สำเร็จการศึกษา 292 คน แต่จากสถานการณ์การให้บริการด้านจิตเวช แก่ผู้รับบริการที่ได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนจากจำนวน 1,290,716 คน ในปี 2548 เพิ่มขึ้นเป็น 1,350,122 คน ในปี 2549 อีกทั้งปัญหาสุขภาพจิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้ง โรคจิต โรคซึมเศร้า ภาวะปัญญาอ่อน ผู้ติดสารเสพติด โดยสัดส่วนบุคลากรต่อภาระรับผิดชอบ ในการให้บริการทั้งการบำบัดรักษาและดูแล มีสัดสวนของจิตแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 262,659 คน พยาบาลจิตเวช 1 คน ต่อประชากร 40,024 คน

         
นอกจากนี้ ยังมีการสูญเสียจิตแพทย์ในระบบ จากการลาออกจากราชการ เสียชีวิตหรือเกษียณอายุราชการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้บริการด้านสุขภาพจิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่มารับ บริการ กรมสุขภาพจิต จึงมีนโยบายจะขยายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพจิต ระยะที่ 3 สำหรับทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ระยะที่ 1 รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานในสถานศึกษา ซึ่งมีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมโครงการกับกรมสุขภาพจิต อีก 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพจิต ระยะที่ 3 นี้ มีวิธีการดำเนินงานเช่นเดียวกับ โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านสุขภาพจิตที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติแล้ว แต่ยังขาดความครอบคลุมประกอบกับสถานการณ์ ของปัญหา

            สุขภาพจิตมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสุขภาพจิต เพื่อให้สามารถรองรับภาวะงานด้านสุขภาพจิตได้อย่างเพียงพอ

 http://icare.kapook.com/suicide.php?ac=detail&s_id=12&id=2810

 


00524 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2010-09-10 13:19:59 v : 2559ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา