การใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชีวิตของเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ชื่อเรื่อง             การใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชีวิตของเรา 

           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

ผู้วิจัย               นางผกามาส  ขยายวงศ์

โรงเรียน           เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่

 

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลเมืองดีของชาติ บทที่ 1 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีชีวิตของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 26 คน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) สำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องพลเมืองดีตามวิถีชีวิตของเรา จำนวน 10 ชุด 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน  30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้คำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  โดยใช้การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาค่าในการทดสอบสมมุติฐานทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหลังเรียน และก่อนเรียน โดยใช้สูตร t-test (Dependent Sample)  (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 109)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

          1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน มีค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากับ 82.  90และคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2) เท่ากับ 84.10 ดังนั้น ชุดการสอนนี้มีประสิทธิภาพ 82.90/84.10 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1

          2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน พบว่า นักเรียนทั้ง 26 คน ได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  คิดเป็นร้อยละ 65.13 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยชุดการสอน คิดเป็นร้อยละ 84.10 ดังนั้น นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2

          3.  ความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X= 4.51)05333 โดย นางผกามาส ขยายวงศ์ 2015-08-11 13:06:30 v : 1169ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา