การทำงานเป็นทีม(มดข้ามน้ำ)


การทำงานเป็นทีม (มดข้ามน้ำ)

              1. การทำงานเป็นทีม เป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายเดียวกัน มีการติดต่อสัมพันธ์กันหรือปฏิสัมพันธ์กัน มีโครงสร้างของกลุ่มและสมาชิกทุกคนมีบทบาท มดทำงานเป็นทีม เป็นการทำงานร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการข้ามน้ำซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จ สมาชิกทุกตัวมีปฏิสัมพันธ์กันภายในทีมโดยร่วมแรงร่วมใจ สามัคคีกันไปสู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

              2. มนุษยสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ในกลุ่มโดยมีปฏิสัมพันธ์ดีต่อกัน ภายในกลุ่มมดมีปฏิสัมพันที่ดีต่อกัน มดต่างร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน เมื่อเกิดปัญหาก็ร่วมกันคิดแก้ปัญหา จนสามารถผ่าฟันอุปสรรค และไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ

              3. ภาวะผู้นำ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ หัวหน้ามดมีภาวะผู้นำที่ดี มีความกล้าหาญ เสียสละ และกล้าตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาได้ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กระบวนการทำงานมีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคก็สามารถแก้ปัญหาจนไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ส่วนสมาชิกภายในกลุ่มเป็นผู้ตามที่ดีปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

              สรุปได้ว่ามดกลุ่มนี้มีการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีภาวะผู้นำ

นางสาวพณัทดา  วิเชียร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุ่น 18

เลขประจำตัวนักศึกษา 58D01011008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05455 โดย นางสาวพณัทดา วิเชียร 2015-09-04 21:13:13 v : 1448ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา