รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)


ชื่อเรื่อง              รายงานผลการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะ

                          การอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                          สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

 

ผู้วิจัย                     นางสาวสุมล สาแหละ

                          ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

                          สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่

                          อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

ปีที่วิจัย                  2557

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยมีตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสิทธิภาพของหนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ และความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ

                เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 16 แผน หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 8 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 -1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (X)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพของหนังสือชุดนิทานสุขสันต์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (E1/E2)

 

ผลการวิจัยพบว่า

 

                1. หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 80.93/81.51 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

                2. หลังการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ นักเรียน           มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าก่อนการใช้หนังสือชุดนิทานสุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน           จับใจความ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้หนังสือชุดนิทาน            สุขสันต์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมาก05626 โดย อำนวย 2015-11-23 15:28:54 v : 410ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา