รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


บทคัดย่อ

สำหรับการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัด การเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ 3) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้ 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัด การเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3.2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียน การสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3.2) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัด การเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของครูและนักเรียน มีประชากรในการวิจัย คือ ครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี ปีการศึกษา 2556 – 2557 จำนวน 59 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็น คู่มือครูประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการตรวจสอบหาค่าความยาก (P) ค่าอำนาจจำแนก (r)  ค่าความเชื่อมั่น (KR – 20) ทั้งฉบับ และค่าความเที่ยง มีสถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย (x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าประสิทธิผล (E.I.)  ค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า

          1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน   โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมแล้วมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.65

          2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัด การเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างและพัฒนาขึ้น โดยภาพรวมมีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

          3. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัด การเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนมีคะแนนรวม (∑) เท่ากับ 227 ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 12.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.94 และหลังเรียนมีคะแนนรวม (∑) เท่ากับ 609 ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 33.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.82

3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัด การเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนมีคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัด การเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของครูและนักเรียน โดยภาพรวมแล้วมีความพอใจในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.52 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.50

ดังนั้นสรุปได้ว่า การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียน โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยที่ดียิ่งขึ้น ครูและโรงเรียนจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 05629 โดย นางอนงค์รักษ์ คัมภิรานนท์ 2015-12-04 17:32:47 v : 1400ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา