เทคโนโลยี


ความหมายของเทคโนโลยี

         เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง เป็นการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดยผานกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์

ความสำคัญของเทคโนโลยี

1.      เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

2.      เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา

3.      เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ

    ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นจนสามารถสร้าง นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งก็คือ การเรียนรู้ การผลิตและ การใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ ให้เกิดผลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เทคโนโลยีทำให้สังคมโลกที่เรียบง่าย กลายเป็นสังคมที่มีการดำรงชีวิตที่สลับซับซ้อนมากขึ้น  ก่อให้เกิดกระแสแห่งความไร้พรมแดน  หรือกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่เข้ามาสู่ทุกประเทศอย่างรวดเร็ว  จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นการผสมผสาน 4 ศาสตร์ เข้าด้วยกันได้แก่ อิเล็อทรอนิกส์  โทรคมนาคม  และข่าวสาร  ทำให้สังคมโลกสามารถสื่อสารกันได้ทุกแห่งทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้พร้อมกัน  สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ทุกขณะเวลา การลงทุนค้าขาย และธุรกรรมการเงินทได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเทคโนโลยีกำลังทำโลกใบนี้เล็กลงทุกขณะ

 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในประเทศไทย

ประเทศไทยมีอารยธรรมมาช้านาน และพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มากมาย อาจแบ่งตามสมัยต่าง ๆ ได้ดังนี้

สมัยสุโขทัย

          - นำเครื่องปั้นดินเผาจากเมืองจีน และโปรดสร้างโรงงานขึ้นที่เมืองสวรรคโลก (1843 : พ่อขุนรามคำแหง)

สมัยอยุธยา

          - เกิดเทคโนโลยี (ปืนใหญ่) สมุนไพรโบราณและยาโบราณ (2199-2231 : สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)

สมัยรัตนโกสินทร์

          - สอนศาสนาทั้งโรมันคาทอลิก และโปแตสแตนต์ รวมทั้งคณะมิชชันนารี มีการทำแลซ่อมนาฬิกา การต่อเรือ (2367-2394 : รัชกาลที่ 3)

          - สร้างเรือกลไฟพระที่นั่งขึ้นเป้นลำแรก (2394 : รัชกาลที่ 4)

         - วางสายโทรศัพท์ (2424 : พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว )

         - เริ่มสร้างทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพ ฯ ถึงนครราชสีมา (2433 : รัชกาลที่ 5)

        -  ตั้งการประปาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (2452 : รัชกาลที่ 5)

        -  สำรวจพบถ่านหินลิกไนต์ (2460: รัชกาลที่ 6)

        -  เริ่มใช้โทรศัพท์อัตโนมัติ (2468 : รัชกาลที่ 6)

        -  มีการพัฒนาโทรทัศน์ขึ้น (2469 : รัชกาลที่ 7)

       -   ไทยใช้รถจักรดีเซลเป็นประเทศแรกในเอเชีย (2471 : รัชกาลที่ 7)

        -  นายเลื่อน พงษ์โสภณ ประดิษฐ์รถสามล้อ (2476 : รัชกาลที่ 7)

        -  ตั้งโรงเรียนช่างชลประทาน (2481 : รัชกาลที่ 8)

สมัยปัจจุบัน

-  โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ (2491 : รัชกาลที่ 9)

        -  พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (2504 : รัชกาลที่ 9)

        -  นำเข้าคอมพิวเตอร์เครื่องแรก (2491 : รัชกาลที่ 9)

        -  ตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2515 : รัชกาลที่ 9)

        -  เริ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (2518 : รัชกาลที่ 9)

        -  ตั้งสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินจากดาวเทียม (2524 : รัชกาลที่ 9)

        -  ตั้งศูนย์ BIOTECH (2526 : รัชกาลที่ 9)

        -  ตรา พ.ร.บ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นองค์กรอิสระ (2541 : รัชกาลที่ 9)

        -  โครงการต่าง ๆ ตามพระราชดำริ และโครงการหลวงต่าง ๆ เช่น โครงการฝนหลวง เกษตรทฤษฎ๊ใหม่ โครงการไร่นาสวนผสม เป็นต้น (2491 : รัชกาลที่ 9)

 00568 โดย 2010-09-25 08:14:44 v : 1220ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา