การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


เรื่อง               การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ผู้ศึกษา           แวตีเยาะ  แวยูโซะ
ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา     โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ
ปีที่ศึกษา         2557

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้  เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5ขั้น (5E) เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล ๑     บ้านจะบังติกอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 จำนวน  20  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13 ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอบแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)  เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน 13 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  20  ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)  เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการศึกษาพบว่า     
          1. ผลการใช้ชุดการเรียนรู้  เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกหัดของชุด
การเรียนรู้ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ทั้ง 13  ชุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 110.65  คิดเป็นร้อย 85.12 และมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.45  คิดเป็นร้อยละ  82.25 สรุปได้ว่า ชุดการเรียนรู้  เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ  85.12/82.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  (80/80)
          2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร
5 ขั้น (5E) เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ  0.7078 หมายความว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร
5 ขั้น (5E) เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความก้าวหน้าทางการเรียน  คือ  มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.78    
          3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ ที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั้น (5E)  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
          4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง   การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4305823 โดย นางสาวแวตีเยาะ แวยูโซะ 2016-02-16 10:23:11 v : 1776ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา