การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยภาษา HTML วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ชื่อเรื่อง        การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ  เรื่อง  การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยภาษา  HTML  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเทศบาล  ๑  (เอ็งเสียงสามัคคี)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย          นายมนิต  นิลโมจน์

ปีที่วิจัย        ปีการศึกษา  2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บ  เรื่อง  การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยภาษา  HTML  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  70/70  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทักษะการเขียนโปรแกรมก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ  รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  จำนวน  40  คน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนเทศบาล  ๑  (เอ็งเสียงสามัคคี)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  บทเรียนบนเว็บ  เรื่อง  การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยภาษา HTML  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  แบบวัดทักษะการเขียนโปรแกรม  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนบนเว็บ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   สถิติทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบค่าที  (t-test)  สถิติที่ให้หาคุณภาพเครื่องมือ  ได้แก่ การหาค่าความสอดคล้องตามสูตร  IOC  การหาค่าความเที่ยงแบบทดสอบตามสูตร  KR-20 หาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามตามสูตรอัลฟา และสถิติหาค่าประสิทธิภาพ  (E1/E2)  ของบทเรียนบนเว็บ

1.  การพัฒนาบทเรียนบนเว็บพบว่า  ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าบทเรียนบนเว็บในภาพรวมมีความสอดคล้อง  โดยมีค่าเท่ากับ  0.88  และมีค่าประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  73.15/72.25  ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  70/70

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3.  นักเรียนมีทักษะการเขียนโปรแกรม โดยใช้บทเรียนบนเว็บ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนบนเว็บในระดับมากที่สุด  มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ  4.55

 05825 โดย นายมนิต นิลโมจน์ 2016-03-03 14:59:07 v : 1970ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา