รายงานการสร้างและใช้บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง ระบบร่างกายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 

 ก

รายงานเรื่อง      รายงานการสร้างและใช้บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง ระบบร่างกาย

 

                     เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้รายงาน          นางพิศมัย  หงษ์ทอง 

                     โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

                     อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีการศึกษา       2557

 

บทคัดย่อ

 

           รายงานการสร้างและใช้บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง ระบบร่างกายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อสร้างและใช้บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง ระบบร่างกาย หาประสิทธิภาพ ดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง ระบบร่างกาย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 30 คน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง ระบบร่างกาย วิชาวิทยาศาสตร์ (เล่ม 1-8) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบร่างกาย 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง ระบบร่างกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t

            ผลการดำเนินการ พบว่า

            1.  สร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง ระบบร่างกาย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  8  เล่ม  ได้แก่ เล่ม 1 ระบบย่อยอาหาร เล่ม 2 ระบบไหลเวียนเลือด เล่ม 3 ระบบหายใจ เล่ม 4 ระบบขับถ่าย เล่ม 5 ระบบสืบพันธุ์ เล่ม 6 ระบบประสาทของมนุษย์ เล่ม 7 การแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้า เล่ม 8 เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ซึ่งมีประสิทธิภาพ 85.00/80.25

บทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง ระบบร่างกาย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .068 คือ นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 68

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกาย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง ระบบร่างกาย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด

 05880 โดย พิศมัย หงษ์ทอง 2017-01-19 18:05:06 v : 606ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา