การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus Pเพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus Pเพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา นางตฤณกร พวงวรินทร์

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 62) เพื่อพัฒนา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 63)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 64)เพื่อประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน 35 คน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ( Cluster Random Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling Unit) ใช้เวลาทดลอง 20 ชั่วโมงวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)สถิติทีแบบไม่อิสระ และแบบอิสระ การคิดวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(AQAMR Model)ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นจุดประกายความพร้อม (Availability: A)ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P ได้แก่ กิจกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า ขั้น K (What you know)ขั้นที่ 2 ขั้นการตั้งคำถาม (Question - Q)ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P ได้แก่ กิจกรรมระหว่างการอ่าน ขั้น W (What we want to know)ขั้นที่ 3 ขั้นการจดบันทึก(Annotate - A)ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P ได้แก่ กิจกรรมหลังการอ่าน ขั้น L (What we have learned) กิจกรรมการค้นคว้าเพิ่มเติม ขั้น H (How we can learn more)กิจกรรมสร้างเป็นแผนภาพความคิด (Mapping)ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนความจำจากการบันทึก(Memorize - M)ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P ได้แก่ กิจกรรมการสรุปเรื่องจากการอ่าน (Summarizing) ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล(Relate - R)ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P ได้แก่ กิจกรรมการเรียนเพื่อสร้างสำนึกสาธารณะให้กับผู้เรียน (Public awareness) โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อชุมชน 2. ผลการออกแบบ และการพัฒนาการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(AQAMR Model)ผลการหาประสิทธิภาพ (E1 / E2 ) ในการทดสอบแบบภาคสนาม (Field Tryout)ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.92 / 84.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(AQAMR Model)มีดังนี้ 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( =25.57) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 20.43) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 3.2 ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยร่วมกับเทคนิค KWLH Plus P เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ พัฒนาขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างเรียนภาพรวมระยะที่ 4 อยู่ในระดับสูงมาก ( = 43.97) และอยู่ในระดับสูงทุกระยะ และมีพัฒนาการสูงขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด( = 4.50) รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นลำดับแรกคือ การเรียนวิชาภาษาไทยต้องมีสมาธิในการเรียนการสอนมากที่สุดซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่305886 โดย ตฤณกร พวงวรินทร์ 2017-02-10 12:35:34 v : 1572ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา