สมรรถนะหลักของผู้บริหารในยุคปฏิรูป


ภาวะผู้นำ : สมรรถนะหลักของผู้บริหารในยุคปฏิรูป

 

                                                                                                                     

                เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารไม่ว่าจะองค์กรประเภทหรือระดับใดก็ตาม จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง จากผลที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลกข้อมูลข่าวสาร ภาวการณ์แข่งขันที่ไร้พรมแดน ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและภาวะที่มีทรัพยากรจำกัด ผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้วยข้อผูกพันต่อการให้บริการสาธารณะ และมีความสามารถในการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้ศักยภาพที่ดี ทำงานให้เกิดผลสูงสุด สร้างพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร สื่อสารกับลูกค้าด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นผู้มีทักษะทางการบริหารการจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด  ภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้  ผู้นำถือว่าเป็นบุคลากรหลักที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ดี  ซึ่งมีคำถามว่าคุณลักษณะของผู้นำเช่นไรที่จะเหมาะกับสถานการณ์ในยุคของการเปลี่ยนปลงหรือการปฏิรูปนี้ เพื่อจะได้มีการเตรียมผู้บริหาร หรือสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีลักษณะเหมาะสมกับยุคปฏิรูป  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

                จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการแสวงหาคุณลักษณะที่เป็นสมรรถนะหลัก (Competency) ของผู้บริหาร มีข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในด้านสมรรถนะหลัก 5 ด้าน คือ (http:www.opm.gov/ses/define.html) ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ศักยภาพในการเป็นผู้นำ (Leading People Driven) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Driven) ความเฉียบคมทางการบริหาร (Business Acumen) และการสร้างความเข้าใจ / การติดต่อสื่อสาร (Building Coalitions/Communication)

 

ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง

                ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่เกิดจากการผสมผสานเป้าหมายสำคัญของชาติ โครงการ และกิจกรรมที่มีการจัดลำดับก่อนหลังตามค่านิยม และปัจจัยอื่น ๆ และนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ มีความสมดุลในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการต่อลูกค้าตามลักษณะของงานในจุดเน้นที่ต้องการ ที่มีลักษณะกระชับ  มั่นคง  แม้ว่าจะต้องอยู่ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง

               

 

 

ปัจจัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ คือ

1.       การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continual Learning)

มีความรู้ใหม่ที่สำคัญ ความรู้ทางเทคโนโลยี และความรู้ทั่วไปหรือความรู้รอบใหม่ ๆ

สามารถพัฒนาตนเอง โดยตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนโดยใช้ข้อมูลสะท้อนกลับและโอกาสจากคนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่

2.       มีความคิดสร้างสรรค์และใช้นวัตกรรม (Creativity and Innovation)

พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กร และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาและการ

ปรับปรุงองค์กร สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยการออกแบบและการปรับเปลี่ยนโปรแกรม/กระบวนการใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ในองค์กร

3.       ตระหนักถึงผลกระทบจากภายนอก (External Awareness)

ผลกระทบจากภายนอกได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และแนวโน้มทางสังคม ทั้งในระดับ

นานาชาติและภายในชาติที่มีต่อองค์กร มีความเข้าใจในการวางแผนระยะใกล้และระยะไกล  และสามารถกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ จนสามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจปัจจุบัน

4.       ความยืดหยุ่น (Flexibility)

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและข้อมูลใหม่ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการ

ทำงานตามข้อมูลใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ หรืออุปสรรคที่ไม่คาดหวัง และเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ รวมทั้งเปลี่ยนความตั้งใจได้

5.       ปรับเปลี่ยนได้ (Resilience)

อดทนต่อความกดดัน มีความมั่นคง และมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ รวมทั้งมองคนในแง่ดี

แม้ว่าจะอยู่ภายใต้ภาวะความยากลำบาก และสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว โดยรู้จักปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตส่วนตันและสามารถทำงานได้อย่างมีความสมดุล

6.       จูงใจใฝ่บริหาร (Service Maturation)

สร้างและดำรงวัฒนธรรมขององค์กร สนับสนุนบุคคลอื่นได้ให้บริการที่จำเป็นอย่างมี

คุณภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติตามได้ตามที่ต้องการที่แสดงถึงจิตวิญญาณในการบริการสาธารณะ  สามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นมีน้ำใจบริการ  และช่วยเหลือจนบรรลุภารกิจ

7.       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

กำหนดยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ  มั่นคงด้วยกลยุทธ์ของธุรกิจและการแข่งขันของ

องค์กรในยุคเศรษฐกิจของโลก  รู้จักตรวจสอบนโยบายและการรายงานแผนเชิงกลยุทธ์ ด้วยการมองในระยะยาวที่ชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ได้ตามลำดับก่อนหลังสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถึงภัยคุกคาม หรือโอกาสที่มี

 

8.       วิสัยทัศน์ (Vision)

มีวิสัยทัศน์ในระยะยาวและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างรวดเร็วสามารถสร้าง

วิสัยทัศน์ร่วมกับผู้อื่น และโน้มน้าวให้ผู้อื่นแปลวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ

                       จากความหมายและปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีลักษณะสำคัญ (Key Characteristics) ดังนี้

                       (1)  ความสามารถในการเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ  และการจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ในองค์องค์กร  การวางแผนกลยุทธ์ และปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการที่มีคุณภาพนำไปสู่กิจกรรมขององค์กรที่สมบูรณ์แบบ  สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ชักจูงให้คนอื่นมีน้ำใจบริการ   กำหนดให้มีและใช้โปรแกรม/กระบวนการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงขึ้นใหม่

                       (2)  การกำหนดและการผสมผสานลักษณะสำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงองค์ประกอบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการจัดการ

                       (3)  มีความเข้าใจในบทบาท และความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการกำหนดนโยบายของชาติ และกระบวนการนำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี วุฒิสภา ผู้พิพากษา องค์การของรัฐในส่วนกลาง  ส่วนท้องถิ่น  และความสนใจของกลุ่ม มากำหนดยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างความสมดุลในสิ่งดังกล่าวข้างต้น

                       (4)  เปิดกว้างในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถปรับพฤติกรรมและวิธีการทำงานตามข้อมูลใหม่  หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรืออุปสรรคที่ไม่ได้คาดหวัง  และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

                       (5)  แสดงถึงการมีความคิดริเริ่มสูง มีความพยายามและมีข้อผูกพันในการให้บริการสาธารณะ อยู่ในแนวหน้าและมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ ตรวจสอบผลสะท้อนกลับจากคนอื่น และแสวงหาโอกาสเพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ

 

ศักยภาพในการเป็นผู้นำ

                ศักยภาพในการเป็นผู้นำ หมายถึง  ความสามารถในการกำหนดและมียุทธศาสตร์เพื่อใช้ศักยภาพของพนังงานและส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้ตรงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ภารกิจ และเป้าหมาย

 

 

 

 

 

                ปัจจัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดศักยภาพในการเป็นผู้นำมีดังนี้ คือ

1.       การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

กำหนดและป้องกันสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ให้เกิดการเผชิญหน้า  จัดการและ

แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและไม่เห็นพ้องด้วย  ในลักษณะการสร้างสรรค์  และการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางลบ

                2.    ตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Awareness)

                      ริเริ่มและบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร  เห็นคุณค่าในความแตกต่างทางวัฒนธรรม  และความแตกต่างระหว่างบุคคลในสถานที่ทำงาน  ตระหนักว่าองค์กรเกิดขึ้นบนความแตกต่าง  และพนักงานได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องและยุติธรรม

3.       ความจงรักภักดี / ความซื่อสัตย์ (Integrity/ Honesty)

สร้างนิสัยให้มีความมั่นใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน  สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริม

มาตรฐานทางศีลธรรมในระดับสูง ปฏิบัติตนในลักษณะที่ดีงามและมีมารยาทที่ดีต่อบุคคลอื่น  แสดงถึงลักษณะในความรับผิดชอบในหมู่คณะ และมีจิตใจที่เป็นสาธารณะ

4.       สร้างทีมงาน (Team Building)

มีความมุ่งหวัง จูงใจ และแนะนำบุคคลอื่นให้บรรลุเป้าหมาย เสริมสร้างความร่วมมือ

ในการทำงาน  และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในองค์กรและกับกลุ่มลูกค้า  ให้มีความผูกพันเพื่อสร้างน้ำใจของการทำงานเป็นทีม มีความภูมิใจไว้วางใจกัน พัฒนาความเป็นผู้นำในลักษณะต่าง ๆ จากการรับการชี้แนะ การให้คำปรึกษา การให้รางวัล และการแนะนำให้ปฏิบัติ

                       จากความหมายและปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ศักยภาพในการเป็นผู้นำ มีลักษณะสำคัญดังนี้

                       (1)  สร้างภาวะผู้นำจากการกำหนดระดับพฤติกรรมที่คาดหวัง  จากการทำงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ขององค์กร  มีความมุ่งหวัง  การจูงใจ  และแนะแนวให้กับผู้อื่นจนบรรลุเป้าหมาย  และเป็นผู้มีอำนาจ โดยการใช้พลังและอำนาจรวมกัน

                       (2)  ส่งเสริมคุณภาพผ่านทางการใช้ระบบการจัดการขององค์กรที่มีคุณภาพ (เช่น การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินความสำเร็จของทีมงานจากการพัฒนาเกณฑ์ นำระบบรางวัลมาใช้ การแนะแนว และการให้ออกจากงานตามความเหมาะสม)

                       (3)  เห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความแตกต่างด้านอื่น ๆ ส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ให้พนังงานที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม  สามารถทำงานร่วมกันได้ดีและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

                       (4)  ประเมินผลการพัฒนาของพนักงาน  และให้โอกาสการพัฒนาที่ส่งเสริมความสามารถของพนักงานสูงสุด  และการช่วยเหลือให้บรรลุเป้าหมายทางองค์กร  พัฒนาภาวะผู้นำอื่น ๆ  โดยวิธีการชี้แนะ มีการประเมินผลและติดตามผล

                       (5)  สนับสนุนการให้คำมานสัญญา  น้ำใจของทีม  ความภูมิใจ  ความไว้วางใจ  และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่ม  และใช้วิธีการต่าง ๆ ในการป้องกันสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดผลการเผชิญหน้าที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ

                       (6)  แก้ไขความขัดแย้งในทางบวกและสร้างสรรค์  ซึ่งรวมถึงความเป็นหุ้นส่วนกัน  ระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหาร  และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมและการสร้างบรรยากาศที่ดีขององค์กร  การมอบหมายให้ปฏิบัติที่เป็นธรรม   การบริหารพนักงาน  และพัฒนาองค์กรการบริหาร รวมทั้งการใช้วินัยเข้าควบคุมเมื่อวิธีการอื่น ๆ ไม่มีผล

 

มุ่งไปสู่ผลลัพธ์

                มุ่งไปสู่ผลลัพธ์  หมายถึง  ความสามารถที่มุ่งมั่นในความรับผิดชอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อช่วยให้มีการตัดสินใจได้ตามเวลาและมีประสิทธิภาพให้ได้ผลลัพธ์ผ่านทางการวางแผนเชิงกลยุทธ์  และการนำไปใช้ รวมทั้งการประเมินผลโครงการและนโยบาย

                ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มุ่งไปสู่ผลลัพธ์มีดังนี้

                1. ความรับผิดชอบ (Accountability)

                    มั่นใจว่ามีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ  และดำรงอยู่ด้วยความจงรักภักดีต่อองค์กร  ยึดมั่นในกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบ  สามารสร้างความมั่นใจได้ว่า  โครงการภายใต้ความรับผิดชอบจะสำเร็จตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด  มีการกำกับติดตามและประเมินผลแผนงาน  โดยเน้นที่ผลลัพธ์และวัดผลที่ผลสัมฤทธิ์

2.       การให้บริการลูกค้า (Customer Service)

สนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน  พร้อมที่จะปรับปรุง  การจัดลำดับ

ก่อนหลังเพื่อสนองตอบต่อแรงกดดันและการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า  สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และสนองความต้องการลูกค้า  ช่วยให้เกิดผลสำเร็จ  ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  และถือว่าเป็นสิ่งผูกพันที่จะต้องปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

                3.    การตัดสินใจ (Decisiveness)

                       มีการตัดสินใจที่ดี  รับรู้ผลกระทบและการนำเอาผลการตัดสินใจไปใช้  มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา  แม้ว่าข้อมูลจะมีจำกัด  หรือผลที่ได้รับอาจไม่พึงพอใจขึ้นก็ตาม  เป็นการวางแผนดำเนินการและสร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

                4.    ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

                       รู้จักใช้โอกาสในการพัฒนาการตลาด  จากผลผลิตใหม่  และการให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ตัดสินใจที่จะเสี่ยง และริเริ่มการทำงานที่เสี่ยงเพื่อผลสำเร็จ  ซึ่งมีคุณประโยชน์  หรือเกิดความก้าวหน้า

                5.    การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)

                       กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา  แยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่สอดคล้องกันและแตกต่างกัน เพื่อการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล  ให้วิธีการแก้ไขปัญหาแก่บุคคลและองค์กร

                6.    มีเทคนิคที่เชื่อถือได้ (Technical Credibility)

                       มีความเข้าใจและรู้จักประยุกต์ใช้วิธีการที่เหมาะสม  กำหนดกฎเกณฑ์และนโยบายที่สัมพันธ์กับที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนด  มีความสามารถใช้การตัดสินใจที่สำคัญ  การให้การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ  มีความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างสมรรถภาพทางการบริหารและภารกิจที่ต้องการ

                       จากความหมายและปัจจัยสำคัญที่มุ่งไปสู่ผลลัพธ์มีคุณลักษณะสำคัญดังนี้

(1)   มีความเข้าใจและการประยุกต์ใช้วิธีการที่เหมาะสม  กำหนดเงื่อนไข  กฎเกณฑ์และนโยบายที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ  มีความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างสมรรถภาพทางการบริหารและภารกิจที่ต้องการ  วิเคราะห์สถานการณ์  การฝึกหัด  และใช้วิธีการทางเทคนิคที่เหมาะสม

(2)   มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์โดยการกำหนดแผน / โครงการทางกลยุทธ์ ประเมินความเป็นไปได้ด้านนโยบาย/โปรแกรม รวมไปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เป็นจริง ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

(3)   ฝึกการตัดสินใจที่ดี  ในงานเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดการ  การกำหนดกิจกรรมตามลำดับก่อนหลัง  หรือสร้างความสมดุลตามความต้องการและความสนใจของลูกค้า

 

 

 ที่มา   รองศาสตราจารย์เทื้อน  ทองแก้ว

http://dus ithost.dusit.ac.th/~ei/tuan/file21122005045.doc00064 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ / Kruinter 2009-03-16 14:33:04 v : 14013ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา