สร้างแบรนด์ภาวะผู้นำสไตล์ Ulrich และ Smallwood


สร้างแบรนด์ภาวะผู้นำสไตล์ Ulrich และ Smallwood

Post Today - ในตอนที่แล้วได้คุยให้ฟังถึงหนังสือ Leadership Brand : Developing Customer–Focused Leaders to Drive Performance and Build Lasting Value ที่เขียนโดย Dave Ulrich และ Norm Smallwood ...

ว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านเล่มหนึ่ง สำหรับคอหนังสือด้านการจัดการ โดย Ulrich และ Smallwood ได้นำเสนอแนวคิดว่าหากองค์กรมุ่งหวังจะสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำ (Leaders) ในบางครั้งก็ตามที องค์กรแบบนี้ต้องคิดถึงการสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) แทนที่จะนึกถึงการสร้างตัวผู้นำเป็นบุคคลๆ ไปอย่างที่ทำกัน เพราะตัวผู้นำนั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ต้องจากไป หรือดับไป แต่การจัดสร้างให้การพัฒนาภาวะผู้นำเป็นนโยบายขององค์กร จะทำให้สามารถพัฒนาพนักงานทั้งองค์กรให้มีภาวะผู้นำในแนวทางและมาตรฐานเดียวกันได้ เป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ต้องพึ่งตัวบุคคลบางคนลงไปได้มาก ประมาณว่าแม้ผู้บริหารแสนเก่งคนหนึ่งจะลาออกไป องค์กรก็มิต้องสะทกสะท้านมากจนเกินไปนัก

แนวคิดในการสร้างภาวะผู้นำของ Ulrich และ Smallwood มุ่งเน้นการสร้างภาวะผู้นำที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักใหญ่ ทั้งนี้ลูกค้าหมายถึงลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ และยังหมายความรวมถึงลูกน้องในองค์กรที่อาจถือเป็นลูกค้าของผู้นำด้วย Ulrich และ Smallwood มองว่าบริษัทชั้นนำของโลกอย่างเช่น Wal-Mart Lexus P&G McKinsey Apple Baxter Healthcare และ PepsiCo นั้นมีการพัฒนาแบรนด์ขององค์กร และแบรนด์ (ภาพลักษณ์และเนื้อหาคุณสมบัติ) ของภาวะผู้นำที่สอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด

จากตัวอย่างของ Wal-Mart Ulrich และ Smallwood วิเคราะห์ให้เห็นว่าแบรนด์ของ Wal-Mart ที่เป็นที่รู้จักของลูกค้า นั่นคือห้างสรรพสินค้าที่มี “Everyday low prices” ที่ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าที่ Wal-Mart จะราคาถูกกว่าที่อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตามที่พวกเขามาจับจ่ายที่ Wal-Mart และเมื่อแบรนด์องค์กรของ Wal-Mart เน้นเรื่องราคาสินค้าที่ต่ำกว่าที่อื่น แบรนด์ภาวะผู้นำของผู้นำที่ Wal-Mart กำหนดไว้ก็คือ ผู้นำต้องสามารถ “Managing costs efficiently; getting things done on time” (บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานต่างๆ เสร็จตรงเวลา)

อีกตัวอย่างก็คือ บริษัทผลิตรถยนต์ Lexus ที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักของสาธารณชนว่า “Relentless pursuit of perfection” (มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อความสมบูรณ์แบบ) ส่วนแบรนด์ของภาวะผู้นำของ Lexus คือ “Managing quality processes (lean manufacturing and design, Six sigma) to improve constantly” (บริหารกระบวนการคุณภาพ โดยใช้การผลิตและออกแบบที่ประหยัด ใช้ระบบ Six sigma เพื่อปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ)

และอีกตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับความสอดคล้องของแบรนด์องค์กรและแบรนด์ของภาวะผู้นำก็คือ Apple ที่เป็นที่รู้จักว่าเป็นองค์กรแห่ง “Innovation and design” (นวัตกรรมและการออกแบบ) และในส่วนของตัวผู้นำ คือ Steve Jobs นั้นก็ได้สร้างแบรนด์ไว้ว่า ภาวะผู้นำของเขา คือ “Creating new products and services outside the industry norms” (สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่หลุดจากบรรทัดฐานของอุตสาหกรรม)

จากตัวอย่างทั้งสามที่นำเสนอไปข้างต้น จะเห็นว่าองค์กรเหล่านี้มีแบรนด์ขององค์กร สินค้าและบริการที่ชัดเจน องค์กรเหล่านี้ตระหนักดีว่าการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ในสายตาของลูกค้าที่มีอุปการคุณนั้นเป็นเรื่องสำคัญชนิดคอขาดบาดตาย เพราะลูกค้าจะซื้อของหรือไม่ ก็เพราะความเชื่อถือไว้วางใจในแบรนด์นี่แหละ ดังนั้นต้องรักษามาตรฐานของแบรนด์ไม่ให้ตกต่ำหรือกลายพันธุ์ (เว้นเสียแต่ว่าองค์กรต้องการปรับเปลี่ยนแบรนด์) และการที่จะรักษามาตรฐานของแบรนด์เอาไว้ได้ ก็เพราะผู้นำมีทัศนคติ ค่านิยม และแนวทางการบริหาร ซึ่งสะท้อนผ่าน “แบรนด์ภาวะผู้นำ” ของเขาที่ต้องสอดคล้องไม่สวนทางกับแบรนด์ขององค์กรและสินค้านั่นเอง

6 ขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ภาวะผู้นำ

สำหรับกรณีทั่วไป Ulrich และ Smallwood ได้นำเสนอขั้นตอน 6 ขั้นในการสร้างแบรนด์ภาวะผู้นำ ดังนี้ คือ

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแนวคิดหลักที่เปรียบเสมือนจุดยืนที่เป็นความเชื่อ ความมุ่งมั่นและเป้าหมายของผู้นำเสียก่อน อย่างในกรณีของ Steve Jobs หรือ Bill Gates นั้น บุคคลทั้งสองนี้ชอบในเรื่องเทคโนโลยี ความสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม ดังนั้นการสร้างนวัตกรรมจึงอาจเป็นแนวคิดหลักของแบรนด์ภาวะผู้นำของเขา

ขั้นตอนที่ 2 เขียนคำขวัญคือ คำพูดที่อาจใช้เป็นสโลแกนของแบรนด์ภาวะผู้นำ ยกตัวอย่างเช่น สโลแกนของภาวะผู้นำของ CEO แห่ง PepsiCo คือ “Building the next generation of talent” (สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูง)

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินตัวผู้นำเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่จัดวางไว้ ในหนังสือของ Ulrich และ Smallwood ได้มีแบบทดสอบต่างๆ หลายชุด จัดไว้ให้ผู้นำและผู้ที่อยากเป็นผู้นำได้ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินว่าตนเองนั้นมีคุณสมบัติตรงตามที่แบรนด์กำหนดคอนเซปต์ไว้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 4 ถ้าประเมินแล้วบุคลากรที่คาดหวังว่าจะพัฒนาให้เป็นผู้นำมีคุณสมบัติและศักยภาพตรงตามคอนเซปต์ของแบรนด์ ทีนี้ก็เริ่มลงทุนพัฒนาผู้นำให้มีภาวะผู้นำตามแบรนด์ได้เลย จะอบจะรมอย่างไรก็ทำไปเลย

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการลงทุนการพัฒนาแบรนด์ภาวะผู้นำ ทั้งนี้เมื่อได้ลงทุนอบรมหรือโค้ชผู้นำไปได้สักระยะหนึ่ง ก็ต้องมีการประเมินผลว่าบุคลากรมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการหรือไม่ วิธีการพัฒนาที่ใช้อยู่เหมาะกับคนคนนั้นหรือเปล่า ก็ต้องมีการปรับวิธีการให้เหมาะสมต่อไป

ขั้นตอนที่ 6 สร้างแบรนด์ภาวะผู้นำให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั้งหลายเช่น ลูกค้า ลูกน้อง ผู้ประกอบการรายอื่นๆ หรือสาธารณชนทั่วไป ต้องเข้าใจว่าการที่ใครสักคนจะมีแบรนด์เป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแบบส้มหล่น แต่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารและการทำการตลาดประกอบด้วย จึงจะช่วยให้ดัง

และนี่คือสาระสำคัญของหนังสือ Leadership Brand จากกูรูอย่าง Ulrich และ Smallwood ใครอยากเป็นผู้นำที่มีแบรนด์แน่นหนาก็ลองไปอ่านดูนะคะ

 

ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ

ที่มา :

 00072 โดย ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ / Kruinter 2009-03-16 21:51:09 v : 2413ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา